གསལ་ཁ་ཆོད་པའི་གྲངས་ཐང་།

མིག་སྔའི་སྟར་པའི་ནང་ཞུགས་གྲངས་ DISTINCT སྤྱད་ནས་ SQL འདྲི་རྩད་ཀྱིས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་བདམས་ངའི་བརྗོད་པ་རྒྱ་སྐྱེད་བྱེད། ཐེངས་མང་ཐོན་པའི་ཞུགས་གྲངས་གཅིག་པ་རྣམས་ཐེངས་གཅིག་སྒྲིག་པར་བྱེད།

རིས་རྟགས།

གསལ་ཁ་ཆོད་པའི་གྲངས་ཐང་།