འདྲི་རྩད་འཁོར་རྒྱུགས་བྱ།

SQL འདྲི་རྩད་འཁོར་རྒྱུགས་དང་འདྲི་རྩད་འབྲས་བུ་མངོན། འདྲི་རྩད་འཁོར་རྒྱུགས་བྱེད་ནུས་ཀྱི་འདྲི་རྩད་འབྲས་བུ་ཉར་ཚགས་མི་བྱེད།

འདྲི་རྩད་འཁོར་རྒྱུགས་བྱེད་ནུས་སྤྱད་པས་འདྲི་རྩད་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཆོག འདྲི་རྩད་ཀྱི་ཉར་ཚགས་དུས་ཚོད་ནི་འདྲི་རྩད་ཀྱི་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ནང་གསོག་ཉར་བྱེད།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་ - སྔོན་ལྟ་བདམས་འདྲི་རྩད་ཇུས་འགོད་སྒེའུ་ཁུང་གི་ཚལ་ཐོའི་ཚང་ནས་འདྲི་རྩད་འཁོར་རྒྱུགས་བྱ།


རིས་རྟགས།

འདྲི་རྩད་འཁོར་རྒྱུགས་བྱ།