རིམ་སྒྲིག་འདེམས་གཞི།

གཞི་གྲངས་མངོན་པའི་རིམ་སྒྲིག་ཆ་རྐྱེན་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

[རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་ཡོ་ཆས་ཚང་]ཡང་ན་[རེའུ་མིག་བཀོད་སྒྲིག་ཡོ་ཆས་ཚང་]སྟེང་གི་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

རིས་རྟགས་

རིམ་སྒྲིག་འདེམས་གཞི་འདེམས་པར་བྱ།


ཚད་གཞི་གཅིག་རང་ལ་སྣེན་ནས་རིམ་འཕར་རིམ་སྒྲིགདང་རིམ་ཆག་རིམ་སྒྲིགརིམ་སྒྲིག་ ཡང་རིམ་སྒྲིག་གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཚད་གཞི་མང་པོ་ཟླ་སྒྲིལ་གཏོང་ཆོག

You can remove a sorting that has been performed with the Reset Filter/Sorting icon.

རིམ་སྒྲིག

ས་ཁོངས་འདིར་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་ནང་འཇུག་བྱེད། གལ་སྲིད་དེ་རྗེས་ནང་རིམ་སྒྲིག་ཆ་རྐྱེན་གཞན་ནང་འཇུག་བྱས་ན་གོང་གི་རིམ་པའི་རིམ་སྒྲིག་ཆ་རྐྱེན་དང་འཚམས་པའི་གཞི་གྲངས་ནི་གཤམ་འོག་གི་ཆ་རྐྱེན་ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་གོ

གལ་སྲིད་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་"མིང་།"རིམ་འཕར་ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་པ་དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་"རུས།"རིམ་ཆག་ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་ན་གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་ཐབས་བཅད་མིང་རིམ་འཕར་ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་དགོས་ལ་མིང་ནང་ཁུལ་ཡང་བསྐྱར་རུས་རིམ་ཆག་ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་དགོས།

ཡིག་དུམ་མིང་།

གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་མིང་གཏན་འཁེལ་དང་ཡིག་དུམ་དེའི་ནང་དོན་ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་པ།

གོ་རིམ།

གོ་རིམ་སྒྲིག་པའི་གོ་རིམ་གཏན་འཁེལ་(ཡར་གཏད་དམ་མར་གཏད་)

དེ་རྗེས།

ཡིག་དུམ་གཞན་ལ་དམིགས་པའི་འོག་མའི་རིམ་སྒྲིག་ཆ་རྐྱེན་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།