རིམ་ཆག་རིམ་སྒྲིག

ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་ནི་ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་(A ནས་ Z)ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་པ་དང་གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་ནི་རིམ་འཕར་གོ་རིམ་(0 ནས་ 9)ལྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་དགོས།

རིས་རྟགས།

རིམ་ཆག་རིམ་སྒྲིག

མིག་སྔར་བདམས་ཟིན་པའི་ཡིག་དུམ་གྱི་གཞི་གྲངས་ནམ་ཡང་རིམ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། འོད་རྟགས་ཡིག་དུམ་ཁྲོད་བཞག་པ་ན་ཡིག་དུམ་དེ་ཉིད་འདེམས་པར་འགྱུར། རེའུ་མིག་ནང་རིམ་སྒྲིག་བྱ་དགོས་ཚེ་ད་དུང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཁ་བྱང་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་འགྲིག་

གྲངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་གོ་རིམ་སྒྲིག་དགོས་ན་ གཞི་གྲངས་ - རིམ་སྒྲིག་བདམས་པ་དང་དེ་རྗེས་ རིམ་སྒྲིག་ཚད་གཞི།འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་འདེམས་པར་བྱ་ དེའི་ནང་རིམ་སྒྲིག་ཆ་རྐྱེན་དུ་མ་ཚོ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་