སྒེའུ་ཁུང་རྒྱག་པ།

དུས་མཉམ་དུ་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱ་རོགས་ ཆབས་གཅིག་ཡིག་ཆ་དེ་དག་སོ་སོར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་བ་དང་དེ་རྗེས་"ཁ་ཕྱེ་"གནོན་མཐེབ་ལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

གལ་སྲིད་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་གཞན་དག་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་[སྒེའུ་ཁུང་།] - [གསར་འཛུགས་སྒེའུ་ཁུང་།]བརྒྱུད་ཁ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ན་ བཀའ་ཚིག་འདི་ཡིས་མིག་སྔའི་སྒེའུ་ཁུང་བརྒྱབ་པ་ཙམ་ཡིན། LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་དང་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་གཏག་པར་སྔོན་ལྟའི་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་"ཁ་རྒྱག་པའི།"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་མིག་སྔའི་སྔོན་ལྟའི་སྒེའུ་ཁུང་བརྒྱབ་ཆོག