བསྐྱར་དུ་ཁ་ཕྱེ།

ཐེངས་གོང་མར་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་པར་གཞི་སྤྱད་ནས་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཚབ་བརྗེ་བྱེད།

ཐེངས་གོང་མར་ཉར་ཚགས་བྱས་རྗེས་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་གང་ཡོད་བརླག་པར་འགྱུར་རོ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[ཡིག་ཆ་] - [བསྐྱར་དུ་ཁ་ཕྱེ་]