མཐའ་སྒྲོམ།

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

རིས་རྟགས།

མཐའ་སྒྲོམ།

གལ་ཏེ་གཞན་པའི་ཆ་འཕྲིན་མཁོ་ན་རོགས་རམ་ནང་གི་མཐའ་སྒྲོམ།ལ་དཔྱད་གཟིགས་མཛོད། ད་དུང་འབྲེལ་ཡོད་མཐའ་སྒྲོམ་རིས་རྟགས་ཡི་གེ་རེའུ་མིག་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་འགྱུར་བ།བའི་ཆ་འཕྲིན་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མིན་ཪྙེད་ཐུབ།