སྐོང་གསབ་ཚོས་གཞི་

རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་ཡོ་བྱད་ཚང་།ཁ་འབྱེད་རྒྱུ་དང་ དེའི་ནང་དུམ་བུའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཚོས་གཞིར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། ཚོས་གཞི་འདི་མིག་སྔའི་དུམ་མཚམས་སམ་བདམས་པའི་དུམ་བུའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་ཉེ་བར་སྤྱོད།

རྒྱབ་ལྗོངས་ཚོས་གཞི་འམ་རི་མོ་མཚན་འཇོག་

རིས་རྟགས།

ཚོས་གཞི་སྐོང་གསབ།