ཡིག་གཟུགས།

རེའུ་འགོད་ནང་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་འདེམས་ཆོག་ ཐད་ཀར་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་ནང་འཇུག་བྱས་ཀྱང་ཆོག་

ཡིག་གཟུགས་མང་པོར་ནང་འཇུག་བྱས་ཆོག་ ཡིག་གཟུགས་ཁག་དབར་འབྱེད་རྟགས་སྤྱད་ནས་བར་གཅོད་བྱེད། གལ་སྲིད་གོང་གི་ཡིག་གཟུགས་མི་གནས་ན་LibreOffice རིམ་པ་ལྟར་གཤམ་གྱི་མིང་འདོགས་ཡིག་གཟུགས་སྤྱོད་དོ།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་ཚང་མ་བདམས་པའི་ཡི་གེའམ་འོད་རྟགས་གནས་པའི་ཡིག་ཚིག་ལ་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད། གལ་ཏེ་ཡི་གེ་འདེམས་རྒྱུ་ཡིན་ན་ དེ་རྗེས་མཐེབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཡི་གེར་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཟིན་པའི་ཡིག་གཟུགས་སྤྱོད་དོ།

The last five font names that have been selected are shown in the top part of the combo box.

རིས་རྟགས།

ཡིག་གཟུགས།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

In LibreOffice you see the available fonts only if a printer is installed as the default printer in your system. In order to install a printer as the default printer please refer to your operating system documentation.


གལ་ཏེ་[ཡོ་བྱད།] - [འདེམས་གཞི།...] - "LibreOffice" - "མཐོང་རིས་"ལ་"ཡིག་གཟུགས་རེའུ་འགོད།"ས་ཁོངས་ནང་གི་"ཡིག་གཟུགས་མིག་བཤར།"མདུན་གྱི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བདམས་ན་ཡིག་གཟུགས་ཁག་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་མཐོང་ཐུབ་བོ།