ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་/རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་སྣེ་སྟོན་ གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ།

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་ ཁྱེད་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ཞིག་གི་གྲངས་ཐང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཆོག་ རེའུ་བྱང་ནང་གྲངས་ཐང་འདི་མངོན་ཆོག

ཚོ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་ནང་ནང་འཇུག་བྱས་པའམ་རེའུ་འགོད་ནང་ནས་བདམས་པའི་སྤྱོད་པོའི་གྲངས་ཐང་ནི་རེའུ་བྱང་འཚམས་འདྲི་བྱས་པ་བརྒྱུད་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་ནང་ཉར་ཚགས་བྱས་ཆོག ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིད་གཟབ་དགོས་རྒྱུར་གྲངས་ཐང་འདི་དག་རེའུ་མིག་གཞན་དུ་ཉར་ཚགས་བྱས་མི་ཆོག གལ་ཏེ་གྲངས་ཐང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཉར་ཚགས་མ་བྱས་ན་རེའུ་བྱང་ནང་ཁོ་ནར་ཉར་འཇུག་བྱེད། སྐབས་དེར་ HTML རེའུ་བྱང་སྤྱོད་གོ་ལྷག་པར་ཆེ་ དེར་བརྟེན་ HTML རེའུ་བྱང་ནང་སྤྱོད་པོས་ནང་འཇུག་གམ་བདམས་པའི་གྲངས་ཐང་ཞབས་ཞུའི་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ནི་སྐྱེ་གྲུབ་ཡིག་དུམ་ཡིན་ "ཚོད་ཆས་"ཡོ་ཆས་ཚང་ཁ་འབྱེད་རྒྱུ་ ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཙིག་རྟགས་འདྲུད་སྒུལ་བྱ། རེའུ་མིག་ནང་ངེས་པར་དུ་གཞི་གྲངས་མཛོད་སྦྲེལ་བ་གནས་དགོས་:སྣེ་སྟོན་ - ཤོག་ཨང་ 3


ཁྱེད་ཀྱིས་གྲངས་ཐང་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ལ་ཉར་ཚགས་བྱེད་འདོད་དམ།

གནས་ཚུལ་འདི་ལ་མཚོན་ན་ འདེམས་གཞི་གཉིས་འདེམས་པར་མཁོ་འདོན་བྱས།

འདོད་ ང་གཤམ་གྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད།

Specifies whether the user's entered or selected combination field value should be saved in a database field. Several database table fields are offered which can be accessed in the current form.

ཚོད་ཆས་ - གཏོགས་གཤིས་ གླེང་སྒྲོམ་ནང་གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཁྭ་ཤོག་ངོས་ནང་བདམས་པའི་ཡིག་དུམ་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་གཤར་བྱང་ཞིག་ལ་མངོན།

རེའུ་འགོད་ཡིག་དུམ།

Specifies the data field where the combination field value should be saved.

མིན་ ངས་གྲངས་ཐང་འདི་རེའུ་བྱང་ནང་ཉར་འཇུག་ཁོ་ན་བྱེད་འདོད།

Specifies that the value of this combination field will not be written in the database and will only be saved in the form.