ཚོ་སྒྲིག་/རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་སྣེ་སྟོན་ ཡིག་དུམ་འདེམས་པ།

གོང་གི་ཤོག་ལྷེའི་རེའུ་མིག་ནང་གཏན་འཁེལ་གྱི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་ ཡིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་མམ་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་མངོན་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ནི་སྐྱེ་གྲུབ་ཡིག་རྟགས་ཡིན་"ཚོད་ཆས་"ཡོ་ཆས་ཚང་ཁ་ཕྱེ་ ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ཡང་ན་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཙིག་རྟགས་འདྲུད་འཇོག་བྱ། རེའུ་མིག་ནང་ངེས་པར་དུ་གཞི་གྲངས་མཛོད་སྦྲེལ་བ་གནས་དགོས་:སྣེ་སྟོན་ - ཤོག་ཨང་ 2


ད་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་དུམ།

སྣེ་སྟོན་མདུན་གྱི་ཤོག་ལྷེ་གོང་མའི་ནང་དོན་ཞིང་བདམས་པའི་རེའུ་མིག་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད།

ཡིག་དུམ་མངོན་པ།

དེའི་གཞི་གྲངས་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་མམ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་གི་མངོན་པའི་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ།

གནས་འདིར་སྤྲད་པའི་ཡིག་དུམ་ནི་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ཡིག་དུམ་ནང་ SQLབརྗོད་པའི་གཞི་རྒྱུ་ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས།ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས། ནང་མངོན་པ།