ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ།

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click

རིས་རྟགས་

འགུལ་སློང་/ཁ་བརྒྱབ་ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ་སྤྱད་ནས་ཁ་ཕྱེ།བྱེད་ནུས་འདི་ལ་ཡིད་གཟབ་མཛོད། གལ་ཏེ་བཀའ་ཚིག་འདི་འདེམས་སྤྱོད་བྱེད་ན་ཡིག་ཚགས་ནི་རང་འགུལ་ངང་ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ་ནང་ཁ་འབྱེད་པ་ལས་དེ་གནས་སྟངས་གང་གི་འོག་གི་སྟེར་ཉར་ཡིན་པར་མི་བལྟ། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་སྤྱོད་མཁན་གྱི་མ་ཚུལ་ལས་ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ་འོག་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་རེའུ་བྱང་ཁ་འབྱེད་འདོད་མེད་ན་བཀའ་ཚིག་འདི་ཁ་རྒྱོབ།


གལ་ཏེ་རེའུ་བྱང་ཞིག་དང་གཞི་གྲངས་མཛོད་གཅིག་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ན་ མ་ཚུལ་ཇུས་འགོད་ཁ་རྒྱག་དུས་ཡིག་ཚགས་སྒེའུ་ཁུང་གི་འོག་ཕྱོགས་ཤོག་ལྷེའི་མཐའ་རྒྱང་གིས་རེའུ་བྱང་ཚང་།མངོན་ནོ། རེའུ་བྱང་གཏོགས་གཤིས།ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཐག་སྦྲེལ་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།