གཞི་གྲངས།

གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཁཱའི་ཤོག་ངོས་ནི་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཚོད་ཆས་གཞི་གྲངས་ཁུངས་གཏན་འཁེལ་ལ་སྤྱོད་རུང་།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

བདམས་པའི་རེའུ་མིག་གཞི་རྒྱུའི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་འབྱེད་པ་ - ཚོད་ཆས་ - གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཁཱ་འདེམས་དགོས།

"གཞི་གྲངས་མཛོད་ཚོད་ཆས་"ཡོ་ཆས་ཚང་ངམ་"གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་ཇུས་འགོད་"ཡོ་ཆས་ཚང་ཁ་འབྱེད་རྒྱུ་དང་ ཚོད་ཆས་རིས་རྟགས་ - གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་རེའུ་བྱང་ཡོད་པ་ཆ་བཞག་ན་ རེའུ་བྱང་གཏོགས་གཤིས།ནང་མཚན་འཇོག་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ལ་དགོས་ངེས་ཡིན། བྱེད་ནུས་འདི་དགགཞི་གྲངས།འདེམས་གཞི་ཁཱའི་ནང་ཪྙེད།


མི་འདྲ་བའི་ཚོད་ཆས་ཆ་བཞག་ན་གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཤོག་ངོས་ནི་མངོན་པ་ནི་བཀོད་སྒྲིག་ཡང་མི་འདྲ་མིག་སྔའི་ཚོད་ཆས་དང་གོང་འོག་ཡི་གེ་སྤྱོད་པའི་འདེམས་གཞི་མཐོང་ཐུབ། གཤམ་གྱི་ཡིག་དུམ་སྤྱོད་ཆོག

ཁུངས་དྲ་མིག་ས་ཁོངས།

གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ལྡན་པ་ཞིག་གམ་ཚོ་སྒྲིག་གཤར་བྱང་གི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་འཇུག་དགོས། གལ་ཏེ་ནང་འཇུག་ས་ཁོངས་ལ་སྟར་མང་པོ་ལྡན་ན་ ཆེས་གཡོན་ངོས་ཀྱི་སྟར་ཞིག་གི་ནང་དོན་སྤྱད་ནས་ཚོད་ཆས་གསབ་སྐོང་བྱེད།

གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ།

གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་བྱང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཚོད་འཛིན་དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།

གཤམ་དུཁ་ཤས་ཡང་སྲིད།

 1. གནས་ཚུལ་ཁག་དང་པོ་ནི་རེའུ་བྱང་ནང་རེའུ་མིག་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད།

  གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་ ནང་དོན་གྱི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་མངོན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 2. གནས་ཚུལ་རིགས་གཉིས་པ་ ཚོད་འཛིན་ནི་ SQL བཙལ་འདྲ་འཛུགས་པའི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཤིག་ལ་གཏོགས་ཡོད།

  གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་ནང་དོན་གྱི་ SQL བརྗོད་བྱའི་ཡིག་དུམ་མངོན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 1. གནས་ཚུལ་རིགས་གསུམ་པ་ ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ།

  ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་ གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་མིག་སྔའི་རེའུ་བྱང་རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ སྤྱོད་པོས་ནང་འཇུག་གམ་ཡང་ན་བདམས་རུང་བའི་ཐང་ནི་ཡིག་དུམ་ནང་ཉར་ཚགས་སྤྱོད། (ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་གྱི་རེའུ་འགོད་ནང་མངོན་པའི་གྲངས་ཐང་ནི་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ནང་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་ SQL བརྗོད་བྱ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།)

 2. གནས་ཚུལ་རིགས་བཞི་པ་ རེའུ་འགོད་སྒྲོམ།

  གཞི་གྲངས་ཁུངས་རེའུ་མིག་ནང་མངོན་པའི་གཞི་གྲངས་རང་ཚུད་མེད་ཡིན་ནའང་ རེའུ་མིག་ཞིག་ཚུད་ཡོད་རེའུ་མིག་སྤྱི་སྤྱོད་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་བརྒྱུད་གཞི་གྲངས་ཁུངས་རེའུ་མིག་ལ་ཐལ་སྦྲེལ་བྱེད།

  རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་མིག་སྔའི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་རེའུ་མིག་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་གི་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད་པའི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་རེའུ་མིག་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་ཚོད་འཛིན་རེའུ་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་མངོན་པའི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གལ་སྲིད་རེའུ་མིག་གཉིས་སྤྱི་སྤྱོད་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བརྒྱུད་ གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་རྒྱུན་གཏན་གསལ་ངེས་ཀྱི་མཚོན་ཨང་ནང་གསོག་ཉར་བྱེད་ཡོད། དེའི་ནང་དོན་ནི་རེའུ་བྱང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ནང་གི་ SQL བརྗོད་བྱ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་མངོན་ཡོད།

འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ཁྱེར་ཡོད་པ་ཐག་སྦྲེལ་ཀྱི་རེའུ་མིག་ནང་ SQL བརྗོད་པ་བརྒྱུད་དེ་བྱེད་ནུས་འདི་(གནས་ཚུལ་རིགས་བཞི་པ་) མངོན་འགྱུར་བྱེད་ལ་གཞི་གྲངས་རེའུ་འགོད་བརྒྱུད་དམིགས་ཡུལ་འདི་གྲུབ་པ་བྱེད།

ཐག་སྦྲེལ་རེའུ་མིག་བརྒྱུད་(SQL བརྗོད་བྱ་)འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་གཞི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་མངོན་ གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་འདི་གཞུང་སྤྱོད་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་བརྒྱུད་རེའུ་བྱང་ལ་བརྟེན་པའི་རེའུ་མིག་དང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ཡོད་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་རེའུ་བྱང་རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས་ངེས་ཡིན།

གལ་སྲིད་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ཡིག་དུམ་གྱི་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་ནང་ "sql" ཡང་ན་ "sql [Native]"འདེམས་ SQL Select བརྒྱུད་གསར་བཟོ་བྱེད། དཔེར་ན་ "Orders" རེའུ་མིག་ "Customers" མིག་སྔའི་རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་ལ་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གི་"Orders" རེའུ་མིག་ནི་ SQL བརྗོད་བྱ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

SELECT CustomerName, CustomerNo FROM Customers,

གཞན་ཡང་"CustomerName" ནི་ཐག་སྦྲེལ་གྱི "Customers" རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་"CustomerNo" རེད་ "Customers" རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་རེའུ་མིག་འདི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་འོག་གཏན་འཁེལ་བའི་ "Orders" རེའུ་བྱང་རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།

ཐང་རེའུ་འགོད་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་སྤྱོད་པ།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་བེད་སྤྱད་བྱེད་ འདི་ནི་མཚན་ཉིད་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་གི་རེའུ་འགོད་ཡིན། འདི་འདྲ་ རེའུ་བྱང་ནང་གི་ཚོད་ཆས་ཡིག་དུམ་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་ཐད་ཀར་མངོན་མི་ཐུབ་ གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་གཏན་འཁེལ་བའི་གྲངས་ཐང་བརྒྱུད་མངོན།

གལ་སྲིད་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་སྤྱད་ན་ རེའུ་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་མངོན་མི་ཐུབ་ གཏན་འཁེལ་གྱི་གྲངས་ཐང་མཐོང་ཐུབ། གལ་སྲིད་གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཡི་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་ནང་"གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད།"འདེམས་པ་མ་ཟད་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་(རྒྱུན་གཏན།འདེམས་གཞི་ཁཱ་) ནང་རེའུ་བྱང་ནང་མཐོང་ཐུབ་པའི་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་གི་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་འདི་དག་དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་གཞི་གྲངས་ནང་དོན་སྤྲད་པ་དང་སྡུར་བ་བྱེད། གལ་སྲིད་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན་དང་འཚམས་ན་རེའུ་བྱང་ནང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་མངོན།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག

གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་སླེབས་པའི་ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་གཅིག་གི་འདྲེན་སྤྱོད་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ཚོད་ཆས་ཀྱི་ནུས་ལྡན་གནས་སྟངས་སམ་ནང་དོན་ནི་དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་ལ་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད། གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་གི་ཚོད་ཆས་དང་དེའི་ལྟོས་ཟླའི་ཐག་སྦྲེལ་ལྟར་རིགས་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

ཐག་སྦྲེལ་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་གི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ།

བྱ་འགུལ།

འབྲས་བུ།

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་པ།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་ TRUEནང་འཇུག་བྱེད།

བདམས་པའི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བརྩིས་མེད།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་ FALSEནང་འཇུག་བྱེད།

གནས་སྟངས་གསུམ་གྱི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་"གཏན་འཁེལ་མིན།"པའི་གནས་སྟངས་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་ #NVནང་འཇུག་བྱེད།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་གྲངས་ཀའམ་ཕྱིར་ལོག་གྲངས་ཀའི་སྤྱི་འགྲོས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

གལ་ཏེ་ནང་འཇུག་ཐང་ནི་ TRUE ཡང་ན་ 0མིན་ན་ བདམས་པའི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་
གལ་སྲིད་ནང་འཇུག་ཐང་ནི་ FALSE ཡང་ན་ 0ཡིན་ན་ བདམས་པའི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བརྩིས་མེད་གཏོང་བ།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་གཙང་སེལ་བྱེད་ ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་གམ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རུང་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་གམ་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནང་འཇུག་བྱེད།

གལ་སྲིད་གནས་སྟངས་གསུམ་གྱི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ཡིན་ན་"གཏན་འཁེལ་མིན།"གནས་སྟངས་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ དེ་མིན་བདམས་པའི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བརྩིས་མེད་གཏོང་།

སྒྲོམ་འདེམས་པ། "འདྲེན་སྤྱོད།"ཐང་སྒྲོམ་ལ་ཡིག་དེབ་ལྡན་པ།

འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་སྒྲོམ་ནང་གི་ཡིག་དེབ་དྲ་མིག་ལ་འདྲ་ཕབ་བྱ།

བདམས་པའི་སྒྲོམ་འདི་བརྩིས་མེད་བྱེད། འདྲེན་སྤྱོད་སྒྲོམ་ཐང་ལ་ཡིག་དེབ་ཚུད།

An empty string is copied to the cell.

འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་སྒྲོམ་ལ་ཡིག་དེབ་ཚུད་ཡོད། དྲ་མིག་ནང་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་བྱེད།

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་པ།

འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་སྒྲོམ་ལ་ཡིག་དེབ་ཚུད། དྲ་མིག་ནང་གཞན་པའི་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག

བདམས་པའི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བརྩིས་མེད།


ཐག་སྦྲེལ་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་གི་འདེམས་གཞི་གནོན་མཐེབ་(རྐྱང་འདེམས་གནོན་མཐེབ་)

བྱ་འགུལ།

འབྲས་བུ།

བདམས་པའི་འདེམས་གཞི་གནོན་མཐེབ།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་ TRUEནང་འཇུག་བྱེད།

རྐྱང་འདེམས་གནོན་མཐེབ་གཅིག་བདམས་ནས་རྐྱང་འདེམས་གནོན་མཐེབ་གཞན་ཞིག་བརྩིས་མེད་གཏོང་།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་ FALSEནང་འཇུག་བྱེད།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་གྲངས་ཀའམ་ཕྱིར་ལོག་གྲངས་ཀའི་སྤྱི་འགྲོས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

གལ་ཏེ་ནང་འཇུག་ཐང་ནི་ TRUE ཡང་ན་ 0མིན་ན་ བདམས་པའི་འདེམས་གཞི་གནོན་མཐེབ་
ལ་གལ་སྲིད་ནང་འཇུག་ཐང་ནི་ FALSE ཡང་ན་ 0ཡིན་ན་ བདམས་པའི་འདེམས་གཞི་གནོན་མཐེབ་བརྩིས་མེད་བྱེད།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་གཙང་སེལ་བྱེད་ ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་གམ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རུང་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་གམ་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནང་འཇུག་བྱེད།

བདམས་པའི་འདེམས་གཞི་གནོན་མཐེབ་རྩིས་མེད་བྱེད།

འདེམས་གཞི་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ། འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་སྒྲོམ་ལ་ཡིག་དེབ་ཚུད།

འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་སྒྲོམ་ནང་གི་ཡིག་དེབ་དྲ་མིག་ལ་འདྲ་ཕབ་བྱ།

ཚོ་མཚུངས་ནང་གི་འདེམས་གཞིའི་གནོན་མཐེབ་གཞན་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་སྒྲོམ་ལ་ཡིག་དེབ་ཚུད།

An empty string is copied to the cell.

འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་སྒྲོམ་ལ་ཡིག་དེབ་ཚུད་ཡོད། དྲ་མིག་ནང་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་བྱེད།

བདམས་པའི་འདེམས་གཞི་གནོན་མཐེབ།

འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་སྒྲོམ་ལ་ཡིག་དེབ་ཚུད། དྲ་མིག་ནང་གཞན་པའི་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག

འདེམས་གཞི་གནོན་མཐེབ་གཙང་སེལ།


ཐག་སྦྲེལ་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་གི་ཡི་གེའི་སྒྲོམ།

བྱ་འགུལ།

འབྲས་བུ།

ཡི་གེའི་སྒྲོམ་ལ་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག

ཡིག་དེབ་ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

ཡི་གེའི་སྒྲོམ་གཙང་སེལ།

ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་གཙང་སེལ།

ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་གམ་གྲངས་ཀ་ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་ནང་སླེབས།

ཡི་གེ་དང་གྲངས་ཀ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་འདྲ་ཕབ།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་སྤྱི་འགྲོས་ནང་འཇུག་བྱེད།

རྩིས་འབྲས་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱས།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་གཙང་སེལ།

ཡི་གེའི་སྒྲོམ་གཙང་སེལ།


ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་ལྡན་པའི་གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་དང་རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་དུམ།

བྱ་འགུལ།

འབྲས་བུ།

ཡིག་དུམ་ནང་གྲངས་ཀ་ནང་འཇུག

གྲངས་ཀ་ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་ནང་འདྲ་ཕབ།

ཡིག་དུམ་གཙང་སེལ།

ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་ནང་ཐང་ 0 བཀོད་སྒྲིག

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་གྲངས་ཀའམ་ཕྱིར་ལོག་གྲངས་ཀའི་སྤྱི་འགྲོས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

གྲངས་ཀ་ཡིག་དུམ་ལ་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་གཙང་སེལ་བྱེད་ ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་གམ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རུང་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་གམ་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནང་འཇུག་བྱེད།

ཡིག་དུམ་ནང་ 0 ཐང་བཀོད་སྒྲིག


ཐག་སྦྲེལ་ལྡན་པའི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གྱིས་ཐག་སྦྲེལ་མ་ཚུལ་མི་མཚུངས་པ་གཉིས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ ཁྱེད་ཀྱིས་གཏོགས་གཤིས་"ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་དོན།"ལ་དཔྱད་གཟིགས་མཛོད།

 1. ཐག་སྦྲེལ་ནང་དོན་ བདམས་ཟིན་པའི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གཤར་བྱང་གི་ཡིག་དེབ་ནང་དོན་དང་དྲ་མིག་དོན་གཅིག་མཐུན་དགོས།

 2. ཐག་སྦྲེལ་གྱི་བདམས་པའི་ནང་དོན་གནས་ས་ རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་བདམས་པའི་གཤར་བྱང་རྐྱང་པའི་གནས་ས་དང་དྲ་མིག་གི་གྲངས་ཐང་གཅིག་མཐུན་དགོས།

བྱ་འགུལ།

འབྲས་བུ།

རྐྱང་པའི་རེའུ་འགོད་རྣམ་གྲངས་འདེམས་པ།

ནང་དོན་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ཟིན་ གཤར་བྱང་གི་ཡིག་དེབ་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

བདམས་པའི་ནང་དོན་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ཟིན་ བདམས་པའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གནས་ས་ཡིས་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་འདྲ་ཕབ་བྱེད། དཔེར་ན་ རྣམ་གྲངས་གསུམ་ལ་བདམས་ན་གྲངས་ཀ་ 3 འདྲ་ཕབ་བྱེད།

རེའུ་འགོད་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་འདེམས།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་ #NVནང་འཇུག་བྱེད།

བདམས་པའི་རེའུ་འགོད་རྣམ་གྲངས་ཡོད་ཚད་བརྩིས་མེད།

ནང་དོན་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ཟིན་ ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་གཙང་སེལ།

བདམས་པའི་ནང་དོན་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ཟིན་ ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་ཐང་ 0ནང་འཇུག་བྱེད།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་ཡིག་དེབ་བམ་གྲངས་ཀ་ནང་འཇུག་བྱེད།

ནང་དོན་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ཟིན་ འཚོལ་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་རེའུ་འགོད་རྣམ་གྲངས་ཤིག་འདེམས།

བདམས་པའི་ནང་དོན་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ཟིན་ གཏན་འཁེལ་གནས་པའི་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་(ཨང་དང་པོ་ 1 ནས་འགོ་འཛུགས་)བདམས་པ། གལ་ཏེ་མ་ཪྙེད་ན་བདམས་པའི་གཤར་བྱང་ཡོད་ཚད་བརྩིས་མེད་བྱེད།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་སྤྱི་འགྲོས་ནང་འཇུག་བྱེད།

འཚོལ་བ་མ་ཟད་རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་དང་ཐག་སྦྲེལ་མ་ཚུལ་དང་ཟླ་སྒྲིག་པའི་རེའུ་འགོད་རྣམ་གྲངས་འདེམས་པ།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་གཙང་སེལ།

བདམས་པའི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་གི་གཤར་བྱང་ཡོད་ཚད་བརྩིས་མེད།

རེའུ་འགོད་ཁུངས་ས་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན་བཟོ་བཅོས།

འགྱུར་བ་བཏང་བ་གཞིར་བྱས་ རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གཤར་བྱང་གསར་བརྗེ་བྱེད། བདམས་པའི་རྣམ་གྲངས་སོར་ཉར་བྱས་པ་དེས་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་གསར་བརྗེ་བྱེད་པར་འགྱུར།


ཐག་སྦྲེལ་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་གི་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ།

བྱ་འགུལ།

འབྲས་བུ།

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་ནང་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་བྱེད་པའམ་གཤམ་འཐེན་རེའུ་འགོད་ནང་གཤར་བྱང་ཞིག་འདེམས་དགོས།

ཡིག་དེབ་ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་གཙང་སེལ།

ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་གཙང་སེལ།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་ཡིག་དེབ་བམ་གྲངས་ཀ་ནང་འཇུག་བྱེད།

ཡིག་དེབ་བམ་གྲངས་ཀ་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་སྤྱི་འགྲོས་ནང་འཇུག་བྱེད།

རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་གཙང་སེལ།

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་གཙང་སེལ།

རེའུ་འགོད་ཁུངས་ས་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན་བཟོ་བཅོས།

འགྱུར་བ་བཏང་བ་གཞིར་བྱས་ མར་འཐེན་རེའུ་འགོད་རྣམ་གྲངས་གསར་བཅོས་བྱ། ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་དང་ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་འགྱུར་ལྡོག་མི་འབྱུང་།


ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་གི་ནང་དོན།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དང་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་གི་ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་བར་གྱི་ཐག་སྦྲེལ་མ་ཚུལ་འདེམས་དགོས་

 1. ཐག་སྦྲེལ་ནང་དོན་ བདམས་ཟིན་པའི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གཤར་བྱང་གི་ཡིག་དེབ་ནང་དོན་དང་དྲ་མིག་དོན་གཅིག་མཐུན་དགོས།"བདམས་པའི་གཤར་བྱང་།"འདེམས་དགོས།

 2. ཐག་སྦྲེལ་གྱི་བདམས་པའི་ནང་དོན་གནས་ས་ རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་བདམས་པའི་གཤར་བྱང་རྐྱང་པའི་གནས་ས་དང་དྲ་མིག་གི་གྲངས་ཐང་གཅིག་མཐུན་དགོས། "བདམས་པའི་གཤར་བྱང་གི་གནས་ས།"འདེམས་དགོས།

འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་(ཁ་ཕྱེད་)

འདེམས་གཞི་ཡིག་དུམ་དང་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ལ་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཆོག Web རེའུ་མིག་བསྐུར་དུས་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་ནི་ཞབས་ཞུ་ཆས་ལ་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད། གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་ནང་གནས་འདིར་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་ཐང་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་གྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ནང་འཇུག་བྱེད།

Web རེའུ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་།

ཁྱེད་ཀྱིས་ Web རེའུ་བྱང་ཞིག་འཆར་འགོད་བྱས་ཏེ་ཞབས་ཞུའི་ཆས་དེ་ཚོད་ཆས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་འཕྲིན་ལ་བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱེད་ འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་ཧ་ཅང་བེད་སྤྱོད་ཡོད། ཡིག་ཆས་ལ་སྤྱོད་པོས་རྐྱང་རྡེབ་སྐབས་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་ནི་ཞབས་ཞུའི་ཆས་བསྒྱུར།

དཔེར་ན་ ཁྱེད་ལ་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ -"མོ་དང།""ཕོ།"འདེམས་གཞི་གཉིས་ཡོད་ན་ ཁ་སོ་སོར་དེ་ཐག་པ་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་"1"དང་"2" སྤྱོད་པོས་"མོ།"ཡིག་དུམ་རྐྱང་རྡེབ་སྐབས་ གྲངས་ཐང་"1"བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱེད་ "ཕོ།"ཡིག་དུམ་རྐྱང་རྡེབ་སྐབས་ གྲངས་ཐང་"2"བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱེད།

གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་གི་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་།

གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་འདེམས་གཞི་སྒྲོམ་ཡང་ན་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་གྱི་གནས་སྟངས་བྲིས་རྟགས་བྱེད་ འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་འདི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཉར་འཇུག་བྱེད། དཔེར་ན་ གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ཚོ་གཅིག་གི་འདེམས་གཞི་ 3 "ལས་ཁྲའི་ནང་།" "ལེགས་གྲུབ།"དང་"བསྐྱར་ཟློས་བཟོ་ལྟ།"སྤྲོད་ན་ཁག་སོ་སོར་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་ "ToDo"、"OK" དང་ "WV" བགོ་བཤའ་བྱེད་ ཁྱེད་ཀྱིས་འདེམས་གཞི་ཚང་མ་འདེམས་སྐབས་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་འདི་དག་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་མངོན།

འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་(བརྒྱབ་)

གློག་རྡུལ་རེའུམིག་ནང་གི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་དང་རྐྱང་འདེམས་གནོན་མཐེབ་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་དྲ་མིག་ལ་དཀྲིབ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཚོད་ཆས་འདི་འགུལ་སྤྱོད་བྱས་ན་"འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་(ཕྱེ་)"ནང་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་ཐང་དྲ་མིག་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད། གལ་ཏེ་ཚོད་ཆས་འདི་གཏན་འགོག་བྱས་ན་"འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་(བརྒྱབ་)"ནང་གི་ཐང་དྲ་མིག་

འཚག་འདེམས་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་དགོང་འཆར་འདོན།

རེའུ་བྱང་འཆར་འགོད་སྐབས་ ལྟོས་བཅས་གྱི་གཏོགས་གཤིས།གླེང་སྒྲོམ་གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ནང་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ཚང་མ་ "འཚག་འདེམས་ཆས་དགོང་འཆར།"གཏོགས་གཤིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད། འདི་འདྲ་འཚག་འདེམས་མ་ཚུལ་འོག་བཤེར་འཚོལ་སྐབས་ཡིག་དུམ་འདི་དག་ནང་ཚུད་པའི་ཆ་འཕྲིན་ཡོད་ཚད་ནང་འདེམས།དེ་རྗེས་"རང་འགུལ་ཁ་གསབ་ཆ་ཆང་བ།"བྱེད་ནུས་འདེམས་པའི་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་བེད་སྤྱོད། དོནསྣང་བྱེད་དགོས་པ་ནི་ བྱེད་ནུས་འདི་ལ་ཅུང་མང་བའི་ནང་བར་སྟོང་ཆ་དང་དུས་ཚོད་ཟིན་ཡོད་ གཞི་གྲངས་མཛོད་ཆེ་རིགས་ནང་བེད་སྤྱོད་སྐབས་དེ་བས་ ཚབས་ཆེན་ཡིན་ དེར་བརྟེན་ཟབ་སྤྱོད་བྱེད།

རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གི་རིགས།

སྐོང་གསབ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དང་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་རེའུ་འགོད་གཞི་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གལ་སྲིད་"གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད།"འདེམས་གཞི་བེད་སྤྱད་ན་ཚོད་ཆས་ནི་རྒྱུན་གཏན།འདེམས་གཞི་ཁཱ་ནང་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ཡིག་དུམ་ནང་ཚུད་པའི་གཤར་བྱང་ཡོད་ཚད་མངོན། གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་བྱང་ཆ་བཞག་ན་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་བེད་སྤྱོད་ཆོག་(གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་བེད་སྤྱོད།ས་བཅད་དང་པོ་ལ་གཟིགས་)

གལ་སྲིད་ཚོད་ཆས་ཀྱི་ནང་དོན་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནས་ཡོད་ན་འདེམས་གཞི་གཞན་སྤྱད་དེ་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཀྱི་རིགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། དཔེར་ན་ རེའུ་མིག་གམ་ཡང་ན་བཙལ་འཚོལ་འདེམས་ཆོག

རེའུ་འགོད་ནང་དོན།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་རེའུ་བྱང་ལ་ རེའུ་བྱང་གཞི་རྒྱུའི་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ལ་གཞི་གྲངས་ཁུངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ཡིག་དུམ་འདི་སྤྱད་ནས་མ་སྦྲེལ་བའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་མཚན་འཇོག་ཐང་ལ་རེའུ་འགོད་བྱེད།

གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་བྱང་ལ་བལྟོས་ནས་བཤད་ན་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཀྱིས་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་མམ་ཚོ་སྒྲིག་གཤར་བྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གཞི་གྲངས་མཇོད་ནང་བྱ་ཡུལ་འདི་དག་བསྡད་ཡོད་ཕྱིར་བདམས་པའི་རིགས་གཞིར་བཟུང་ནས་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ནང་གི་གཞི་གྲངས་མི་འདྲ་བ་འདེམས་ཆོག རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་ནང་བདམས་པའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱོད་རུང་གི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡོད་ཚད་འདིར་ཪྙེད་ཐུབ། གལ་ཏེ་"ཐང་རེའུ་འགོད།"འདེམས་གཞི་རིགས་ལ་བརྩིས་ནས་བདམས་ན་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་བྱང་ནང་འདྲེན་སྤྱོད་སྤྱད་ཆོག གལ་ཏེ་ཚོད་ཆས་ཀྱི་མངོན་པ་ནི་ SQL བཀའ་ཚིག་གིས་ཚོད་འཛིན་བྱས་ན་ འདིར་ SQL བརྗོད་པ་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

SQL བཀའ་ཚེག་དཔེ་གཞི།

དཔེར་ན་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ SQL བཀའ་ཆིག་ལ་རེའུ་བྱང་ཞིག་ཡོད།

SELECT Field1, Field2 FROM Table (རེའུ་མིག་ནང་ཡིག་དུམ་1 ཡིག་དུམ་2འདེམས་)

གནས་འདི་"རེའུ་མིག"ནི་གཞི་གྲངས་ཚོད་ཆས་ཡིག་དུམ་གྱི་རེའུ་འགོད་ནང་མངོན་པའི་རེའུ་མིག་(རེའུ་འགོད་རེའུ་མིག་)"ཡིག་དུམ་ 1"ནི་རེའུ་བྱང་ནང་གི་མཐོང་རུང་གཤར་བྱང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ དེའི་ནང་དོན་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡིན།"ཡིག་དུམ་ 2"རེའུ་བྱང་ནང་ཡིག་དུམ་ཡིན་ གལ་སྲིད་རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ཡིག་དུམ་=1འདེམས་ན་ ཡིག་དུམ་འདི་དང་རེའུ་བྱང་རེའུ་མིག་(གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་)གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།

དཔེར་ན་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང SQL བཀའ་ཆིག་ལ་རྣམ་གྲངས་ཞིག་ཡོད།

SELECT Distinct field FROM table,

གཞན་ཡང་ "field" ནི་རེའུ་འགོད་རེའུ་མིག་ "table" ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ རེའུ་མིག་འདིའི་ནང་དོན་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་གི་རེའུ་དགོད་ནང་མངོན།

HTML ཡིག་ཆགས་ནང་གི་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད།

HTML རེའུ་བྱང་ཆ་བཞག་ན་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་ནང་འཇུག་བྱེད།རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་ནང་གི་འདེམས་གཞི་ "གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད།"འདེམས། འདིར་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་གྲངས་ཐང་ནི་རེའུ་བྱང་ནང་མིག་གསལ་དེས་ནུས་པ་ནི་མཐོང་རུང་བའི་གཤར་བྱང་གཏན་འཁེལ་ཐང་ཡིན།རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ནང་གི་གཤར་བྱང་ HTML བྲིས་རྟགས་ <OPTION VALUE=...>ལྟོས་ཟླ་བྱེད།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ཡང་ན་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་འདེམས་ངེས་ཀྱི་གཤར་བྱང་གྱི་གཞི་གྲངས་བརྒྱུད་སྐྱེལ་སྐབས་ རེའུ་བྱང་ནང་མངོན་པའི་ཐང་གི་རེའུ་འགོད་(རྒྱུན་གཏན།འདེམས་གཞི་ཁཱའི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གཏན་འཁེལ་བརྒྱུད་)དང་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་(གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཁཱ་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གཏན་འཁེལ་བརྒྱུད་)ཚང་མས་བསལ་གཞིགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡིན་ གལ་སྲིད་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་ (<OPTION VALUE=...>) ནང་གི་འདེམས་ངེས་གནས་སའི་ཐོག་ནི་(སྟོང་པ་ཡིན་པ་)ཡི་གེ་ཡིན་ ཡི་གེ་འདི་རྒྱུད་སྐྱེལ་བྱེད། དེར་མིན་ན་ (<OPTION>) ཚོད་ཆས་ནང་མངོན་པའི་ཡི་གེ་བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱེད།

གལ་སྲིད་ཐང་རེའུ་འགོད་ལ་ཡིག་རྟགས་སྟོང་པ་ལྡན་པ་བྱེད་ན་ རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ནང་གི་བློས་བཅོས་ཀྱི་གནས་སར་ཐང་ $$$empty$$$ནང་འཇུག་བྱེད།(ཆེ་བྲིས་ཆུང་བྲིས་ལ་གཟབ་དགོས་)LibreOffice ནང་འཇུག་འདི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་སྟོང་པར་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ་མ་ཟད་དེ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ HTML、JavaScript མངོན་པ་དང་"ListBox1" རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་བརྟེན་ནས་ LibreOffice ཡིག་དུམ་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་དབར་གྱི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ། གཞན་ཡང་"བཤར་བྱང་།"ནི་རེའུ་བྱང་ནང་གི་མཐོང་རུང་བའི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ལ་ཟེར།

HTML བྲིས་རྟགས།

JavaScript

ཚོད་ཆས་ཐང་རེའུ་འགོད་ནང་གི་གཤར་བྱང་(རེའུ་འགོད་ནང་དོན་)

གཞི་གྲངས་བརྒྱུད་སྐྱེལ།

<OPTION>Item

ཡིན་མི་སྲིད།

""

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་མཐོང་རུང་བ་ ("ListBox1=Item")

<OPTION VALUE="Value">Item

ListBox1.options[0].value="Value"

"Value"

ཆ་བགོས་བྱས་པའི་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་གི་ཐང་། ("ListBox1=Wert")

<OPTION VALUE="">Item

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་སྟོང་པ་གཅིག་("ListBox1=")


རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ཡིག་དུམ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་གཏོགས་གཤིས་མིག་བཤར་ཆས་ནང་རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་སུབ་ན་འབྲས་བུའི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་ཨང་དང་པོ་ནི་མངོན་པ་དང་གཞི་གྲངས་བརྗེས་བསྒྱུར་ལ་སྤྱོད་དོ།


རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གྱི་གཏོགས་གཤིས་ལ་འདི་སྤྱད་དེ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་པའི་རེའུ་མིག་ཞིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་རེའུ་བྱང་ནང་མངོན།

གལ་སྲིད་རེའུ་བྱང་ནང་གི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནི་རེའུ་བྱང་རེའུ་མིག་གི་རེའུ་མིག་ནང་དོན་ལ་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་མངོན་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་ཡིག་དུམ་ནང་མཚན་ཉིད་མངོན་མིན་ནི་ SQL བཀའ་ཚིག་ལ་རག་ལས་པའམ་ཡང་ན་(ཐག་སྦྲེལ་)རེའུ་མིག་འཚམས་འདྲི་བྱེད་མིན་དེ་ཡིན།འབྲེལ་བའི་ཡིག་དུམ་གཏོགས་གཤིས་ བརྒྱུད་བཤེར་འདྲེན་བེད་སྤྱད་དེ་རེའུ་འགོད་ཡིག་དུམ་དེ་བཙལ་འདྲི་ཡང་ན་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གང་ཡང་ཞིག་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

The property Bound field is only for forms that are used to access more than one table. If the form is based on only one table, the field to be displayed in the form is specified directly under Data field. However, if you want the list box to display data from a table that is linked to the current table over a common data field, the linked data field is defined by the property Bound field.


གལ་སྲིད་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་འདེམས་"Sql" SQL བཀའ་ཚིག་ནི་གཏན་ཕབ་པའི་བཤེར་འདྲེན་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། དཔེ་གཞི་ གལ་སྲིད་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་འོག་ SQL བཀའ་ཚིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ དཔེར་ན་"SELECT Field1, Field2 FROM tablename" ནི་གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད།

རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ཡིག་དུམ།

ཐག་སྦྲེལ།

-1

The index of the selected entry in the list is linked to the field specified under Data field.

{empty} or 0

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་"ཡིག་དུམ་1"དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུལ་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།

1

གཞི་མཛོད་ཡིག་དུམ་"ཡིག་དུམ་ 2"དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།


གལ་སྲིད་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་འདེམས་"རེའུ་མིག"རེའུ་མིག་གྲུབ་ཆའི་མཚན་ཉིད་ནི་གཏན་འཁེལ་གྱི་བཤེར་འདྲེན་ཡིན། དཔེ་གཞི་ གལ་སྲིད་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་འདེམས་ གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད།

རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ཡིག་དུམ།

ཐག་སྦྲེལ།

-1

The index of the selected entry in the list is linked to the field specified under Data field.

{empty} or 0

རེའུ་མིག་གྱི་ཚང་ 1 དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།

1

རེའུ་མིག་གྱི་ཚང་ 2 དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།

2

རེའུ་མིག་སྟར་ 3 "དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།


སྟོང་ཆའི་ཡིག་རྟགས་ནི་ NULL

གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་སྟོང་པ་ལས་སྣོན་བྱེད་པ་མཚན་འཇོག་བྱེད།གལ་སྲིད་གཏོགས་གཤིས་འདི་"རེད།"བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ན་ སྟོང་མིག་གི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་གཅིག་གམ་ཡང་ན་མང་དག་ཚུད་པའི་ NULL ཐང་ལ་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ་མ་ཟད་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཉར་འཇོག་བྱེད། གལ་སྲིད་གཏོགས་གཤིས་འདི་"མིན།"བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ན་ རིགས་འདིའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་འདི་སྟོང་ཐང་ལ་མཐོང་།

An empty string is a string of length zero (""). Normally, a value NULL is not the same as an empty string. In general, a term NULL is used to denote an undefined value, an unknown value, or "no value has been entered yet."

Database systems vary and they might handle a value NULL differently. Refer to documentations of the database that you are using.