སྤྱིར་བཏང་།

རྒྱུན་གཏན།འདེམས་གཞི་ཁཱ་རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་ཀྱི་རྒྱུན་གཏན་གཏོགས་གཤིས་མཚན་འཇོག་སྤྱོད། གཏོགས་གཤིས་འདི་དག་ཚོད་ཆས་རིགས་མི་འདྲ་བར་བརྟེན་ནས་མིག་འདྲ་ དེར་བརྟེན་གཤམ་གྱི་གཏོགས་གཤིས་ཚོད་ཆས་ཡོད་ཚད་ལ་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མི་འཚམས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

བདམས་པའི་རེའུ་མིག་གཞི་རྒྱུའི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་ ཚོད་ཆས་ - རྒྱུན་སྲོལ་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ འདེམས་དགོས།

"གཞི་གྲངས་མཛོད་ཚོད་ཆས་"ཡོ་ཆས་ཚང་ངམ་"གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་ཇུས་འགོད་"ཡོ་ཆས་ཚང་ཁ་ཕྱེ་ ཚོད་ཆས་རིས་རྟགས་ - རྒྱུན་སྲོལ་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

If you export the current form document to HTML format, the default control values are exported, not the current control values. Default values are determined - depending on the type of control - by the properties' Default value (for example, in text fields), Default status (for check boxes and option fields), and Default selection (for list boxes).


Anchor

Defines where the control will be anchored.

Mouse wheel scroll

Sets whether the value changes when the user scrolls a mouse wheel. Never: No change of the value. When focused: (default) The value changes when the control has the focus and the wheel is pointing at the control and gets scrolled. Always: The value changes when the wheel is pointing at the control and gets scrolled, no matter which control has the focus.

URL

Enter the URL address for a Open document or web page button type in the URL box. The address opens when you click the button.

If you move the mouse over the button in User mode, the URL appears as the extended tip, provided that no other Help text was entered.

URLརོགས་རམ།

URL སྦྱར་བྲིས་རྣམ་པས་འདྲེན་སྤྱོད་རོགས་རམ་ཀྱི་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ ཤོག་བྱང་བཀོལ་སྤྱོད་སྐབས་དུས་མཚུངས་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་གྱི་རོགས་རམ་འདི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད།མདོ་གནས་ནི་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ཐོག་འཇོག་པ་མ་ཟད་ F1 མཐེབ་གནོན་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ཀྱི་་རོགས་རམ་འདི་ཁ་ཕྱེ་ཆོག

ཀློག་ཙམ།

སྤྱོད་པོས་ཡིག་དེབ་གཞན་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་ཚོད་ཆས་ཡོད་ཚད་ཀློག་ཙམ་གཏོགས་གཤིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གལ་སྲིད་གཞི་གྲངས་མཛོད་སྤྱོད་པོའི་ནང་རིས་དབྱིབས་ཀྱི་བཪྙན་རིས་ཡིག་དུམ་ཀློག་ཙམ་གཏོགས་གཤིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ སྤྱོད་པོ་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་རིས་དབྱིབས་གསར་པ་བསྒར་འཛུད་བྱ་ཐབས་བྲལ།

ཁ་ཕྱོགས།

འགྲོལ་འཁོར་མདའ་ཡང་ན་འདེམས་ཐང་སྒྲོམ་གྱི་ཆུ་སྙོམས་ཡང་ན་དྲང་འཕྱང་ཕྱོགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཁས་ལེན་གནས་སྟངས།

ཁས་ལེན་གནས་ཚུལ་འོག་འདེམས་གཞི་ཞིག་གམ་ཡང་ན་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

For a reset type button, you can define the status of the control if the reset button is activated by the user.

For grouped option fields, the status of the group corresponding to the default setting is defined by the Default Status property.

ཁས་ལེན་གནོན་མཐེབ།

ཁས་ལེན་གནོན་མཐེབ་གཏོགས་གཤིས་ Return མཐེབ་གནོན་སྐབས་སྒུལ་སློང་བྱེད་པའི་གནོན་མཐེབ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་སྤྱོད། གལ་སྲིད་ཁ་ཕྱེས་པའི་གླེང་སྒྲོམ་ཡང་ན་རེའུ་བྱང་ལ་གཞན་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་གང་རུང་ལག་བསྟར་མི་བྱེད་ གཏོགས་གཤིས་འདིའི་གནོན་མཐེབ་ལྡན་པ་ནི་ཁས་ལེན་གནོན་མཐེབ་ཡིན།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཡིག་ཚགས་ནང་ གཏོགས་གཤིས་འདི་ལྟན་པའི་གནོན་མཐེབ་ཞིག་ཡོད།


When using Web page forms, you might come across this property in search masks. These are edit masks that contain a text field and a Submit type button. The search term is entered in the text field and the search is started by activating the button. If the button is defined as the default button, however, simply hit Enter after entering the search term in order to start the search.

ཁས་ལེན་གྲངས་ཐང་།

ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་གྱི་ཁས་ལེན་གྲངས་ཐང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།དཔེར་ན་ རེའུ་བྱང་ཁ་ཕྱེ་སྐབས་ ཁས་ལེན་གྲངས་ཐང་འདི་ནང་འཇུག་བྱེད།

For a Reset type button, the Default value entry defines the status of the control if the reset button is activated by the user.

ཁས་ལེན་དུས་ཚོད།

Sets the default time.

ཁས་ལེན་ཚེས་གྲངས།

Sets the default date.

ཁས་ལེན་འདེམས་པ།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གཤར་བྱང་ནང་ཁས་ལེན་གཤར་བྱང་བྲིས་རྟགས་བྱེད་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

For a Reset type button, the Default selection entry defines the status of the list box if the reset button is activated by the user.

ཐང་གི་རེའུ་འགོད་ཀྱི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ཚུད་ ... གནོན་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ཏེ་ཁས་ལེན་འདེམས་པ་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེས།

ཁས་ལེན་འདེམས་པ་གླེང་སྒྲོམ་ནང་ ཁྱེད་ཀྱི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གྱི་རེའུ་བྱང་ཚུད་པའི་ཁ་ཕྱེ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ན་བྲིས་རྟགས་ནི་བདམས་པའི་གཤར་བྱང་ཡིན།

ཁས་ལེན་ཡིག་དེབ།

Sets the default text for a text box or a combo box.

ཁྱད་ཐང་།

གྲངས་ཀ་དང་དངུལ་ལོར་འདེམས་ཐང་སྒྲོམ་གྱི་གྲངས་ཐང་བར་གཅོད་སྔོན་བཀོད་བྱེད། འདེམས་ཐང་སྒྲོམ་གྱི་མདའ་རྩེའི་གནོན་མཐེབ་སྤྱད་དེ་གྲངས་ཐང་རིམ་འབར་དང་ཡང་ན་རིམ་ཆག་བྱེད།

གཏག་པར་རུང་བ་

ཡིག་ཚགས་ཀྱི་གཏག་པར་ཕྱིར་གཏོང་ནང་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་མངོན་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གནས་ངེས།

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation Bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

གནས་ས།

Defines the X position of the control, relative to the anchor.

གནས་ས།

Defines the Y position of the control, relative to the anchor.

གསང་ཨང་ཡིག་རྟགས།

མངོན་པའི་སྐབས་གསང་ཨང་ཡིག་རྟགས་འདི་སྤྱོད་པོས་མཐེབ་འཇུག་གི་གསང་ཨང་ཡིག་རྟགས་ཚབ་བྱེད། གལ་སྲིད་སྤྱོད་པོ་གསང་ཨང་ནང་འཇུག་བྱེད་ན་མངོན་པའི་སྐབས་ཡིག་རྟགས་འདི་སྤྱོད་དེ་སྤྱོ་པོས་གསང་ཨང་ནང་འཇུག་ལ་ཚབ་བྱེད་གསང་ཨང་ཡིག་རྟགས་ནང་ དགོང་ངེས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་ ASCII ཨང་ནང་འཇུག་བྱེད་བེད་སྤྱོད་པའི་ཐང་ནི་ 0 ནས་ 255བར་ཡིན།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

དམིགས་གསལ་ཡིག་རྟགས།གླེང་སྒྲོམ་ (འདེམས་ [བསྒར་འཛུད་ - དམིགས་གསལ་ཡིག་རྟགས་]) ནང་ ASCII ཨང་ལྟོས་ཟླའི་ཡིག་རྟགས་འགའ་ཤས་མངོན།


གསུམ་ཟློས་གནས་སྟངས།

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ཕུད་ཐག་སྦྲེལ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ TRUE དང་ FALSE ཐང་མཚོན་ཕུད་ZERO ཐང་མཚོན་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས།གཞི་གྲངས་མཛོད་ TRUE、FALSE དང་ ZERO གནས་སྟངས་རིགས་གསུམ་དང་ལེན་བྱེད་ཕུད་བྱེད་ནུས་འདི་གཞི་ནས་སྤྱོད་རུང་།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གསུམ་ཟློས་གནས་སྟངས་གཏོགས་གཤིས་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་བྱང་ཡིན་པ་ལས་ HTML རེའུ་བྱང་མཚན་འཇོག་ཡིན།


གྲགྲངས་ཐང་སྙོམ་སྒྲིག་མཐེབ།

གྲངས་ཐང་ཡིག་དུམ་ དངུལ་ལོར་ཡིག་དུམ་ ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད་ཡིག་དུམ་ནི་སྦྱོར་བའི་གནོན་མཐེབ་ལ་བརྩིས་ནས་རེའུ་བྱང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

གྲངས་ཐང་།

གབ་པའི་ཚོད་ཆས།ནང་གི་གྲངས་ཐང་འོག་ གབ་པའི་ཚོད་ཆས་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་གཞི་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱེད། རེའུ་བྱང་བསྐུར་སྐབས་གཞི་གྲངས་འདི་དེ་བརྒྱུན་སྐྱེལ་བྱེད།

གྲངས་ཐང་ཆུང་ཤོས།

གྲངས་ཐང་ཡིག་དུམ་དང་དངུལ་ལོར་ཡིག་དུམ་ངོས་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་གྲངས་ཐང་ཆུང་ཤོས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཆོག་སྤྱོད་པོས་ཐང་ཆུང་ཤོས་ནང་ནང་འཇུག་བྱེད་པ་བཀའ་འགོག་བྱེད།

གྲངས་ཐང་ཆེ་ཤོས།

གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་དང་དངུལ་ལོར་ཡིག་དུམ་ངོས་ནས་སྤྱོད་པོས་ནང་འཇུག་གི་ཐང་ཆེ་ཆོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཆད་ཚིག

Displays text on more than one line. Allows you to use line breaks in a text box, so that you can enter more than one line of text. To manually enter a line break, press the Enter key.

དངུལ་ལོར་མཚོན་རྟགས།

དངུལ་ལོར་ཡིག་དུམ་ནང་དངུལ་ལོའི་མཚོན་རྟགས་བརྒྱུད་གཏོགས་གཤིས་ནང་ཡིག་རྟགས་ཡང་ན་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བས་སྔོན་བཀོད་དངུལ་ལོར་མཚོན་རྟགས་ནང་འཇུག་བྱེད།

དུས་ཚོད་ཐུང་ཤོས།

སྤྱོད་པོས་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཐང་ཆུང་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

དུས་ཚོད་རིང་ཤོས།

དུས་ཚོད་ཞིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ སྤྱོད་པོས་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་ཐང་དེ་དུས་ཚོད་འདི་ལས་བརྒལ།

དུས་ཚོད་རྣམ་གཞག

དགོས་ངེས་ཀྱི་དུས་ཚོད་མངོན་པའི་རྣམ་གཞག་མཚན་འཇོག་བྱེད།

ཕྱིར་འགྱངས།

ཧའོ་སྐར་ཆ་སྤྱད་དེ་བསྐྱར་ཟློས་བྱ་ལས་དབར་གྱི་ཕྱིར་འཕྱངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།ཁྱེད་ཀྱིས་མདའ་རྩེའི་གནོན་མཐེབ་འགྲིལ་འཁོར་མདའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཡང་ན་ཕྱོགས་སྟོན་ཚང་ནང་གྱི་ཕྱོགས་སྟོན་གནོན་མཐེབ་ཟིན་འགོད་ཞིག་གནོན་རྡེབ་བྱེད་ དཔེར་ན་ 2 s འམ་ཡང་ན་ 500 ms

ཕྱོགས་སྟོན་ཚང་།

རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་ཀྱི་མཐའི་མཐའ་སྒྲོམ་ཐོག་ཕྱོགས་སྟོན་ཚང་མངོན་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཕྱོགས་སྟོན།

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation Bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

ཕྲེང་གྲངས།

For combo boxes with the Dropdown property, you can specify how many lines should be displayed in the dropdown list. With control fields which do not have the Dropdown option, the line's display will be specified by the size of the control field and the font size.

ཕྲེང་མཐོ།

In table controls, enter a value for the row height. If you want, you can enter a value followed by valid measurement unit, for example, 2 cm.

བཀོལ་སྤྱོད་ཟིན་འགོད།

Specifies to show or hide the action items in a selected Navigation Bar control. Action items are the following: Save record, Undo, New record, Delete record, Refresh.

བཟོ་ལྟ།

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

བར་གཅོད།

གསོན་སློང་འདེམས་ཐང་སྒྲོམ་ཚང་མ་ཚོད་ཆས་སྐབས་ཆེ་རུ་དང་ཆུང་དུ་འགྲོ་བའི་བར་ཆོད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བརྗེ་བསྒྱུར།

Specifies if a Push Button behaves as a Toggle Button. If you set Toggle to "Yes", you can switch between the "selected" and "not selected" control states when you click the button or press the spacebar while the control has the focus. A button in the "selected" state appears "pressed in".

བརྟག་དཔྱད་རྣམ་གཞག

རྣམ་གཞག་ཅན་གི་ནང་དོན་(དཔེར་ན་ ཚེས་གྲངས་ དུས་ཚོད་སོགས་)གྱི་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་དང་ལེན་བྱེད།གལ་སྲིད་"བརྟག་དཔྱད་རྣམ་གཞག"ནུས་པ་སྒུལ་སློང་བྱེད་ན་(རེད་) ཆོག་པའི་ཡིག་རྟགས་དང་ལེན་བྱེད།དཔེར་ན་ ཚེས་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་ གྲངས་ཀ་ཡང་ན་ཚེས་གྲངས་བར་གཅོད་རྟགས་དང་ལེན་བྱེད་ མཐེབ་གཞོང་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་ཡིག་འབྲུའི་རེའུ་མིག་གི་གཤར་བྱང་ཡོད་ཚད་སྣང་མེད་གཏང་ཡོད།

བསྐྱར་ཟློས།

ཚོད་ཆས་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པ་མ་ཟད་ཙིག་རྟགས་གནོན་མཐེབ་གནོན་འཛིན་སྐབས་ ཚོད་ཆས་(དཔེར་ན་གྲངས་ཐང་སྙོམས་སྒྲིག་གནོན་མཐེབ་ཡང་ན་འགྲིལ་འཁོར་མདའ་)ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་བསྐྱར་ཟློས་ཡིན་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བྱ་འགུལ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྟོན་བཀོལ་སྤྱོད་སྤྱད་དེ་རང་གི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཕྱོགས་སྟོན་གནོན་མཐེབ་འཆར་འགོད་བྱེད།

གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་གི་གནོན་མཐེབ་བཀོལ་སྤྱོད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བྱ་འགུལ།

གསལ་བཤད།

མེད།

བཀོལ་སྤྱོད་གང་ཡང་ལག་བསྟར་མི་བྱེད།

རེའུ་བྱང་གོང་ཕུལ།

མིང་སྔའི་རེའུ་བྱང་གི་གཞན་གྱི་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ནང་ནང་འཇུག་གི་གཞི་གྲངས་ URL འོག་གྱི་རེའུ་བྱང་གཏོགས་གཤིས།ནང་གི་གཏན་འཁེལ་གྱི་གནས་ཡུལ་ནང་བསྐྱུར།

Enter the URL into the form's data property "URL" text box when you export to a PDF file.

རེའུ་བྱང་བསྐྱར་བཀོད་བྱེད།

Resets the settings in other control fields to the predefined defaults (Default Status, Default Selection, Default Value).

ཡིག་ཚགས་/དྲ་ཤོག་ཁ་ཕྱེས།

Opens the URL that is specified under URL. You can use Frame to specify the target frame.

ཨང་དང་པོ་ཟིན་འགོད།

མིང་སྔའི་རེའུ་བྱང་ནི་ཟིན་འགོད་ཨང་དང་པོའི་ནང་སྤོས།

གོང་གི་ཟིན་འགོད།

གོང་གི་ཟིན་འགོད་ནང་མིང་སྔའི་རེའུ་བྱང་སྤོས།

འོག་གི་ཟིན་འགོད།

འོག་གི་ཟིན་འགོད་ནང་མིང་སྔའི་རེའུ་བྱང་སྤོས།

མཐའ་མའི་ཟིན་འགོད།

མཐའ་མའི་ཟིན་འགོད་ནང་མིང་སྔའི་རེའུ་བྱང་སྤོས།

ཟིན་འགོད་ཉར་ཚགས།

གལ་སྲིད་དགོས་པ་ཡོད་ན་ མིག་སྔའི་ཟིན་འགོད་ཉར་ཚགས་བྱེད།

གཞི་གྲངས་ནང་འཇུག་རྩེས་མེད་གཏོང་།

མིང་སྔའི་ཟིན་འགོད་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་རྩེས་མེད་གཏོང་།

ཟིན་འགོད་གསར་བཟོ་བྱེད།

མིག་སྔའི་རེའུ་བྱང་བསྒར་འཛུད་ཕྲེང་ནང་སྤོས།

ཟིན་འགོད་སུབ་པ།

མིག་སྔའི་ཟིན་འགོད་སུབ་པ།

རེའུ་བྱང་གསར་སྐྱེད།

ཉར་ཚགས་གསར་པ་བྱེད་པའི་མིག་སྔའི་རེའུ་བྱང་པར་གཞི་བསྐྱར་དུ་ཁུར་སྣོན་བྱེད།


བྲིས་འགོད་རྟགས།

བྲིས་འགོད་གནས་གཏོགས་གཤིས་ཀྱི་ Tab མཐེབ་སྤྱད་དེ་ཚོད་ཆས་ཡིག་དུམ་འདེམས་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞི་སྤྱོད་ཆོག

མིན།

Tab མཐེབ་སྤྱད་དེ་མདོ་གནས་བརྗེ་སྒྱུར་སྐབས མིག་སྔའི་ཚོད་ཆས་མཆོངས།

ཡིན།

Tab མཐེབ་སྤྱད་དེ་ཚོད་ཆས་འདེམས།


མཐའ་སྒྲོམ་ཚོས་གཞི།

Specifies the border color for controls that have the Border property set to "flat".

མཐའ་སྒྲོམ།

སྒྲོམ་བྱ་ཡུལ་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་མཐའ་སྒྲོམ་གཏོགས་གཤོས་སྤྱད་དེ་རེའུ་མིག་ནང་གི་མཐའ་སྒྲོམ་མངོན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། འདེམས་ཆོག་པའི་འདེམས་གཞི་ནི་"སྒྲོམ་མེད་" "རྩ་གསུམ་མངོན་པ་" "ངོས་སྙོམས་"ཡིན།

མཐོ་ཚད།

Defines the height of the control.

མཐོང་ཐུབ་པའི་ཆེ་ཆུང་།

"གྲངས་ཐང་འཇལ་སྤྱོད།"འགྲོལ་འཁོར་མདའི་སྒྱུར་ལྟའི་ལིང་གི་ཆེ་ཆུང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།("འགྲིལ་འཁོར་ཐང་ཆེ་ཤོས།"ནས་"འགྲིལ་འཁོར་ཐང་ཆུང་ཤོས།"འཐེན་)པའི་ཐང་/2 ཆེ་ཆུང་ནི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཁོངས་ཕྱེད་ཀྱི་སྒྱུར་ཀློག་ལིང་ཐོབ་ཐུབ།

གལ་སྲིད་ 0བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ན་ སྒྱུར་ལྟའི་ལིང་གི་ཞེང་ཚད་ནི་དེའི་མཐོ་ཚད་དང་མཚུངས།

མཐོང་རུང་།

Defines whether the control will be visible in live mode. In design mode, the control is always visible.

Note that if this property is set to "Yes" (the default), this does not necessarily mean the control will really appear on the screen. Additional constraints are applied when calculating a control's effective visibility. For instance, a control placed in a hidden section in Writer will never be visible at all, until at least the section itself becomes visible.

If the property is set to "No", then the control will always be hidden in live mode.

Older OpenOffice.org versions up to 3.1 will silently ignore this property when reading documents which make use of it.

མདུན་བཀོད་མཚོན་རྟགས།

དངུལ་ལོར་ཡིག་དུམ་བེད་སྤྱོད་སྐབས་གྲངས་ཀའི་སྔོན་ཡང་ན་རྗེས་ལ་དངུལ་ལོར་མཚོན་རྟགས་མངོན་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།ཁས་ལེན་བཀོད་སྒྲིག་ནི་སྔོན་བཀོད་མ་བྱེད་པའི་དངུལ་ལོར་མཚོན་རྟགས་ཡིན།

མཚོན་རྟགས་ཚོས་གཞི།

ཚོད་ཆས་ཐོག་ནི་མཚོན་རྟགས་(དཔེར་ན་ འགྲེལ་འཁོར་མདའི་ཐོག་གི་མདའ་རྩེ་)ཀྱི་ཚོས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

མིང་།

ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་དང་རེའུ་བྱང་ཚང་མ་མཚོན་པ་རང་གི་མིང་།གཏོགས་གཤིས་སྤྱོད། མིང་ནི་རེའུ་བྱང་ལག་རོགས།ནང་མངོན་ མིང་གཡར་ཏེ་ཧུང་ནང་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཧུང་བེད་སྤྱོད་སྐབས་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ཁག་གི་མིང་ནི་ཁོ་ན་ཡིན་པ་འགན་སྲུང་བྱེད།


མིང་ནི་བྱེད་ནུས་མཚུངས་པའི་ཚོད་ཆས་མི་འདྲ་བ་ཚོ་སྒྲིག་བྱེད་པ་སྤྱོད་ དཔེར་ན་ རྐྱང་འདེམས་གནོན་མཐེབ། དེར་བརྟེན་ ཚོ་སྒྲིག་གྱི་ཁུངས་ཞུགས་ཡོད་ཚད་འདྲ་བའི་མིང་སྤྲོད་དགོས་ངེས་ཡིན་ མིང་དྲ་བའི་ཚོད་ཆས་ནི་ཚོ་སྒྲིག་ཞིག་གྲུབ། ཚོ་སྒྲོམ། བེད་སྤྱད་དེ་ཚོ་སྒྲིག་པའི་ཚོད་ཆས་ཐད་མཐོང་གྱིས་མཚོན་ཆོག

ཚེས་གྲངས་ཐུང་ཤོས།

སྤྱོད་པོས་འཇུག་པའི་ཚེས་གྲངས་སྔ་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཚེས་གྲངས་རིང་ཤོས།

ཚེས་གྲངས་ཞིགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ སྤྱོད་པོས་ནང་འཇུག་གི་ཐང་ཚད་བཀག་ངེས་དུས་ཚོད་ཚེས་གྲངས་འདི་བརྒལ་མི་ཆོག

ཚེས་གྲངས་རྣམ་གཞག

ཚེས་གྲངས་ཡིག་དུམ་སྤྱད་དེ་ཚེས་གྲངས་ཀློག་འདོན་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

རྣམ་གཞག་ཡིག་དུམ་(ཚེས་གྲངས་ དུས་ཚོད་ དངུལ་ལོར་ གྲངས་ཀ་)ཡོད་ཚད་ཀོར་འཇོག་བྱེད་ ནང་འཇུག་ཐབས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡིན་ཡང་དེ་ཚོ་མྱུར་དུ་རྣམ་གཞག་རང་འགུལ་འདྲ་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་འདེམས།


ཞེང་ཚད།

LibreOffice སྨོ་ལིང་འདེམས་གཞི་ནང་གཏན་འཁེལ་གྱི་འཇལ་བྱེད་བཀོད་སྒྲིག་གྱི་རེའུ་མིག་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ནང་གི་སྟར་ཞེང་བེད་སྤྱོད་བྱེད། གལ་སྲིད་དགོས་འཁོ་ཡོད་ན་ རྗེས་ཪྙེས་ནུས་ལྡན་གྱི་འཇལ་ཚད་ཚན་པའི་ཐང་ཞིག་ནང་འཇུག་བྱེད་ དཔེར་ན་ 2 cm

ཞེང་ཚད།

Defines the width of the control.

ཟིན་འགོད་བྲིས་རྟགས།

སྟར་ཨང་དང་པོའི་ནང་ཕྲེང་ཤོག་བྱང་མངོན་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ གཞན་ཡང་མདའ་¤´སྤྱད་དེ་མིག་སྔའི་ཟིན་འགོད་བྲིས་རྟགས་བྱེད།

ཟློས་མང་འདེམས་པ།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་རྣམ་གྲངས་མང་དག་འདེམས་པ་སྤྱོད།

འགྱུར་བ་ཆུང་བ།

སྤྱོད་པོས་འགྲེལ་འཁོར་མདའི་ཐོག་གི་མདའ་རྩེའི་རིགས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་སྐབས་ཐང་འཕར་བའམ་ཡང་ན་ཆུང་དུ་ཕྱིན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འགྱུར་བ་ཆེ་བ།

སྤྱོད་པོས་འགྲེལ་འཁོར་མདའི་འདྲེད་ལིང་རྐྱང་རྡེབ་སྐབས་ཐང་འཕར་བའམ་ཡང་ན་ཆུང་དུ་ཕྱིན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འགྲིལ་འཁོར་གྲངས་ཐང་ཆེ་ཤོས།

འགྲིལ་འཁོར་མདའ་ཚོད་ཆས་ཀྱི་གྲངས་ཐང་ཆེ་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འགྲིལ་འཁོར་ཐང་ཁས་ལེན་བྱེད།

འགྲེལ་འཁོར་མདའི་ཁས་ལེན་ཐང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

འགྲིལ་འཁོར་མདའ།

གཏན་འཁེལ་བའི་འགྲིལ་འཁོར་མདའ་རིགས་དེ་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ནང་གསབ་སྣོན་བྱེད།

འགྲོལ་འཁོར་ཐང་ཆུང་ཤོས།

འགྲིལ་འཁོར་མདའི་ཚོད་ཆས་ཀྱི་ཐང་ཆུང་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འདེམས་ལེན་གབ་པ།

Specifies whether a text selection on a control remains selected when a the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

འཚག་འདེམས་/རིམ་སྒྲིག

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation Bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

ཡི་གེ་རིང་ཚད་རིང་ཤོས།

ཡི་གེའི་སྒྲོམ་དང་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ངོས་ནས་སྤྱོད་པོའི་ནང་བཅུག་བྱེད་པའི་ཡིག་རྟགས་གྲངས་མང་ཤོས་མཚན་འཇོག་བྱེད། གལ་སྲིད་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་གཏོགས་གཤིས་འདི་གཏན་འཁེལ་མ་བྱེད་ན་ཁས་ལེན་བཀོད་སྒྲིག་ཐང་"0"མངོན།

གལ་སྲིད་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་འདི་དང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ན་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་དུམ་མཚན་འགོག་ནང་ཡི་གེའི་རིང་ཚད་འདྲ་སྤྱོད་བྱེད། འདིར་ཡི་གེའི་རིང་ཚད་གཏན་འབེབས་མི་བྱེད་མི་ཆོག་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ཀྱི་གཏོགས་གཤིས་(གནས་སྟངས་ གཏན་འཁེལ་བྱེད་མེད་པ་)མཚན་འཇོག་མི་བྱེད་ གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་བཀོད་སྒྲིག་འདྲ་སྤྱོད་བྱེད།

ཡིག་གཟུགས།

For control fields which have visible text or titles, select the display font that you want to use. To open the Font dialog, click the ... button. The selected font is used in control fields names and to display data in table control fields.

ཡིག་དེབ་ཕྲེང་གི་མཇུག

ཡིག་དེབ་ཡིག་དུམ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ ཡིག་གེའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་སྟར་འབྲི་བཅུག་སྐབས་སྤྱོད་པའི་ཕྲེང་མཇུག་ཚབ་ཨང་འདེམས།

ཡིག་དེབ་རིགས།

Allows you to use line breaks and formatting in a control field, such as a text box or label. To manually enter a line break, press the Enter key. Select "Multi-line with formatting" to enter formatted text.

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

གལ་སྲིད་"རྣམ་གཞག་ཡོད་པའི་ཕྲེང་མང་།"གི་ཡིག་དེབ་རིགས་འདེམས་ ཚོད་ཆས་འདི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ནང་བསྡམས་ངེས་བྱ་ཐབས་བྲལ།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་ནང་གི་ཡིག་དེབ་ལྟར་ཆ་ཞག་ན་ ཚོད་ཆས་འདི་ལ་"ཕྲེང་མང་ནང་འཇུག་ཟེར།"


ཡིག་དེབ་རོགས་རམ།

འདེམས་གཞི་འདི་ཡིག་དེབ་རོགས་རམ་ནང་འཇུག་ལ་སྤྱོད་ ཡིག་དེབ་འདི་དག་རོགས་རམ་དྲན་བརྡ་ཡིག་དེབ་བརྩིས་ནས་ཚོད་ཆས་ཐོག་མངོན།སྤྱོད་པོའི་མ་ཚུལ་ནང་ ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་ནི་ཚོད་ཆས་འདིའི་ཐོག་སྤོ་སྐབས་རོགས་རམ་དྲ་བརྡ་ཡིག་དེབ་མངོན།

For URL type buttons, the help text appears as the extended tip instead of the URL address entered under URL.

ཡིག་དེབ་རོགས་རམ།

ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ཚང་མའི་ངོས་ནས་ཟུར་སྣོན་ཆ་འཕྲིན་ཡང་ན་བྲིས་བའི་རང་བཞིན་གི་ཡི་གེ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གཏོགས་གཤིས་འདི་བྱ་རིམ་མཁན་ཉར་ཚགས་རོགས་རམ་སྤྱོད་པའི་བྱ་རིམ་ཚབ་ཨང་ནང་སྤྱོད་པའི་ཟུར་སྣོན་ཆ་འཕྲིན། དཔེར་ན་ ཡིག་དུམ་འདི་བེད་སྤྱད་དེ་འགྱུར་ཚད་ཡང་ན་གཞན་གྱི་ཐང་འཚོལ་ཞུགས་གྲངས་ལས་སྣོན་བྱེད།

ཡིག་རྟགས་སྒྲིབ་ཨང་།

With masked fields you can specify a literal mask. A literal mask contains the initial values of a form, and is always visible after downloading a form. Using a character code for the Edit mask, you can determine the entries that the user can type into the masked field.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཡིག་རྟགས་སྒྲིབ་ཨང་གི་རིང་ཚད་རེ་འདུན་ནི་འགོ་འཇུག་བར་སྒྲིབ་ཨང་རྩོམ་སྒྲིག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། གལ་སྲིད་གཅིག་མཚུངས་མིན་ན་ སྒྲིབ་ཨང་རྩོམ་སྒྲིག་ཐུང་དུ་གཏོང་བའམ་ཡང་ན་སྟོང་མིག་སྤྱད་དེ་སྒྲིབ་ཨང་རྩོམ་སྒྲིག་གི་རིང་ཚད་ཁ་སྣོན་རྒྱག


རང་འགུལ་སྐོང་གསབ།

"རང་འགུལ་སྐོང་གསབ།"བྱེད་ནུས་ལྟར་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱིས་མཐེབ་འཇུག་འགོ་འཛུགས་རྗེས་མཐེབ་འཇུག་བྱེད་པའི་གཤར་བྱང་མངོན།

རི་མོས་གོ་རིམ།

རི་མོས་གོ་རིམ།གཏོགས་གཤིས་གཏན་འཁེལ་བར་ཁྱེད་ཀྱིས་ Tab མཐེབ་གནོན་སྐབས་ རེའུ་མིག་ནང་ཚོད་ཆས་ལ་མདོ་གནས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཐོབ།ཚོད་ཆས་མང་དག་ཚུད་པའི་རེའུ་མིག་ནང་་ཁྱེད་ཀྱིས་ Tab མཐེབ་གནོན་སྐབས་ མདོ་གནས་ནི་གཤམ་གྱི་ཚོད་ཆས་ལ་སྤོས། ཁྱེད་ཀྱི་རི་མོས་གོ་རིམ།འོག་གི་བཤེར་འདྲེན་བེད་སྤྱོད་དེ་མདོ་གནས་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་གོ་རིམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

རི་མོས་གོ་རིམ་གཏོགས་གཤིས་ནི་གབ་པའི་ཚོད་ཆས།ལ་མི་འཚམས། གལ་སྲིད་དགོང་ངེས་ཡོད་ན་ བཪྙན་རིས་གནོན་མཐེབ་དང་བཪྙན་རིས་ཚོད་ཆས་ཀྱི་གཏོགས་གཤིས་འདི་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ Tab མཐེབ་བརྒྱུད་ཚོད་ཆས་འདི་དག་འདེམས།


When creating a form, an index is automatically assigned to the control fields that are added to this form; every control field added is assigned an index increased by 1. If you change the index of a control, the indices of the other controls are updated automatically. Elements that cannot be focused (Tabstop = No) are also assigned a value. However, these controls are skipped when using the Tab key.

ཁྱེད་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་རི་མོས་གོ་རིམ།ནང་ཚོད་ཆས་མི་འདྲ་བའི་བཤེརའདྲེན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རིགས་རྟགས་ཆེ་ཆུང་།

Specifies whether the icons in a selected Navigation Bar should be small or large.

རིས་དབྱིབས།

བཪྙན་རིས་གནོན་མཐེབ་རིས་དབྱིབས།གཏོགས་གཤིས།རིས་དབྱིབས།གཏོགས་གཤིས་གནོན་མཐེབ་ཐོག་མངོན་པའི་རིས་དབྱིབས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་དང་ཡིག་ཆའི་མིང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་སྤྱོད།གལ་སྲིད་ ... གནོན་མཐེབ་སྤྱད་དེ་རིས་དབྱིབས་ བརྒྱུད་ལམ་དང་ཡིག་ཆའི་མིང་ནི་རང་འགུལ་གྱིས་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ནང་མངོན་ཐུབ།

རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་།

རེའུ་འགོད་འདི་ཁ་ཕྱེ་བ་མ་ཟད་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་བྱེད་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དང་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ངོས་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་མཐོང་རུང་གི་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་མཚན་འཇོག་བྱེད།རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་ཡིག་དུམ་ཁ་ཕྱེ་བ་མ་ཟད་ཡིག་དེབ་ནང་མཐེབ་བཅུག་བྱེད། འབྲེལ་ཡོད་གཤར་བྱང་ཚོད་འཛིན་དང་མཐེབ་གཞོང་གི་དྲན་བརྡ།ཆ་འཕྲིན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད།

སྔོན་མཚན་འཇོག་ཁས་ལེན་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་ནི་ཁས་ལེན་འདེམས་པ་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་ནང་འཇུག་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

དོ་སྣང་བྱེད་ གཞི་གྲངས།འདེམས་གཞི་ཁཱ།(རེའུ་འགོད་ནང་དོན་རིགས་ནང་གནས་)"གཞི་ཐང་རེའུ་འགོད།"འདེམས་པའི་རྗེས་ འདིར་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་གཤར་བྱང་གཞི་ནས་རེའུ་བྱང་ལ་སྤྱོད།


གལ་སྲིད་རེའུ་མིག་ནང་མངོན་མ་ཐུབ་པའི་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡང་ན་ Web རེའུ་བྱང་གི་ཡིག་ལེན་པའི་བརྒྱུད་སྐྱེལ་ལ་འབྲི་བཅུག་བྱེད་པ་མིན་ རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་ནི་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་ནང་ཐང་གཞན་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གྲངས་ཐང་མིན་ནི་གཞི་གྲངས།འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཐོག་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་ནང་"གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད།"འདེམས་དེ་རྗེས་རེའུ་འགོད་ནང་དོན།གྲངས་ཐང་ནང་འཇུག་བྱེད། གྲངས་ཐང་འདི་དག་རེའུ་མིག་ནང་མངོན་པའི་ལྟོས་བཅས་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ ཡང་དག་གཏན་འཁེལ་འདོད་ན་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་ནང་གི་གོ་རིམ་བཞིན་ཡིན།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

HTML ཡིག་ཚགས་ནང་ ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་འདེམས་གཞི་ཁཱ་རྒྱུན་གཏན།ནང་གི་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་བྲིས་རྟགས་ལ་ལྟོས་ཟླ་བྱེད་ HTML <OPTION> ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་རེའུ་འགོད་ནང་དོན།འདེམས་གཞི་ཁཱ་གཞི་གྲངས་ནང་གི་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་དེ་བྲིས་རྟགས་ལ་ལྟོས་ཟླ་བྱེད་ <OPTION VALUE=...>


རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་མདོ་གནས་ཐེབ།

གལ་སྲིད་འདེམས་གཞི་འདི་"རེད།"ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ན་ གནོན་མཐེབ་འདི་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་སྐབས་གནོན་མཐེབ་གློག་སྒོ་ལ་མདོ་གནས་ཐོབ།

རྒྱ་བསྐྱེད་རུང་།

A control field with the dropdown property has an additional arrow button which opens the list of the existing form entries per mouse click. Under Line count, you can specify how many lines (or rows) should be displayed in the dropdown state. Combination fields can have the dropdown property.

ཁས་ལེན་གནས་ཚུལ་འོག་ རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་ནང་སྟར་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་ཚོ་སྒྲིག་འགོ་མཇུག་བར་རྒྱ་བསྐྱེད་རུང་།

རྒྱབ་ལྗོངས་ཚོད་གཞི།

ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་མང་ཆེ་བ་རྒྱབ་ལྗོངས་ཚོད་གཞི་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།རྒྱབ་ལྗོངས་ཚོད་གཞི།རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་རེའུ་འགོད་ཞིག་ཁ་ཕྱེས་གཞན་ཡང་འདེམས་པའི་ཚོས་གཞི་ཁག་བཀོད་"ཚད་གཞི།"འདེམས་གཞི་འདེམས་པ་མ་ལག་བཀོད་སྒྲིག་གི་ཚོས་གཞི་སྤྱོད། གལ་སྲིད་རེའུ་འགོད་ནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཚོས་གཞི་བཀོད་མེད་ན་ ...གནོན་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ ཚོས་གཞི། གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཚོས་གཞི་མཚན་འཇོག་བྱེད།

རྣམ་གཞག་ཅན།

ཚོད་ཆས་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚབ་ཨང་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ... གནོན་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་རྣམ་གཞག་ཚབ་ཨང་འདེམས་ཆོག

ཤོག་བྱང་།

"ཤོག་བྱང་།"གཏོགས་གཤིས་རེའུ་མིག་ནང་མངོན་པའི་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་གྱི་ཤོག་བྱང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད། གཏོགས་གཤིས་འདི་རེའུ་མིག་ཚོད་འཛིན་རེའུ་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་མཐོང་བའི་ཤོག་བྱང་ཡང་ན་སྟར་ཁ་བྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

When you create a new control, the description predefined in the Name property is used as the default for labeling the control. The label consists of the control field name and an integer numbering the control (for example, CommandButton1). With the Title property, you can assign another description to the control so that the label reflects the function of the control. Change this entry in order to assign an expressive label to the control that is visible to the user.

To create a multi-line title, open the combo box using the arrow button. You can enter a line break by pressing Shift++Enter.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཁ་བྱང་།གཏོགས་གཤིས་ནི་འཆར་ངོས་ནང་སྤྱོད་པོས་མཐོང་ཐུབ་པའི་རེའུ་བྱང་གཞི་རྒྱུའི་ཐོག་ཤོག་བྱང་སྣོན་པ་ཁོ་ན་སྤྱོད། དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུར་ གལ་སྲིད་ཧུང་སྤྱད་དེ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ན་ འཁོར་སྐྱེད་སྐབས་འགོ་མཇུག་བར་མིང་།གཏོགས་གཤིས་བརྒྱུད་དེ་ཚོད་ཆས་གནས་ངེས་བྱེད།


ཤོག་བྱང་ཡིག་དུམ།

ཚོད་ཆས་ཤོག་བྱང་གྱི་ཁུངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།ཤོག་བྱང་ཡིག་དུམ་གྱི་ཡི་གེ་བེད་སྤྱོད་གཞི་གྲངས་མཛོད་མ་ཡིན་པའི་ཡིག་དུམ་བེད་སྤྱད་ དཔེར་ན་འཚག་འདེམས་ཆས་ལས་རོགས་ གླེང་སྒྲོམ་དང་རེའུ་མིག་མཐོང་རིས་(སྟར་མིང་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་)ནང་བཤེར་འཚོལ་བྱེད།

ཤོག་བྱང་གི་ཡིག་རྟགས་རོགས་བྲིས་མཐེབ་མཚན་འཇོག་བྱེད་ སྤྱོད་པོ་མཐེབ་གཞོང་ཐོག་ཡིག་རྟགས་མི་བརྒྱུད་དེ་ལྟོས་ཟླའི་ཚོད་འཛིན་འཚམས་འདྲ་བྱེད་ ཚོད་ཆས་ཤོག་བྱང་ནང་གི་ཡིག་རྟགས་འདིའི་སྔོན་རླབས་རྟགས་ (~) ཡིག་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

རྐྱང་རྡེབ་གནོན་མཐེབ་འདེམས་གཞི་བེད་སྤྱོད་སྐབས་ ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་གི་ཡིག་དེབ་ཤོག་བྱང་ཡིག་དུམ་ལ་སྤྱོད་ཆོག ཡིག་དེབ་འདི་ཚོ་སྒྲིག་གཅིག་པའི་ནང་རྐྱང་གནོན་མཐེབ་འདེམས་གཞི་ཡོད་པ་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད།

ཡི་གེ་ཡིག་དུམ་གྲམ་གྱིས་...གནོན་མཐེབ་སྟར་ ཁྱེད་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་གི་ཤོག་བྱང་ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་མཐོང་ཐུབ། རེའུ་འགོད་ནང་ཤོག་བྱང་ཞིག་འདེམས།

སྒྲོམ་གཏན་འཁེལ་མེད་པ་བདམས་ ཚོད་ཆས་དང་ཤོག་བྱང་ཡིག་དུམ་དབར་ཐག་སྦྲེལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་སུབ།

སིལ་གྲངས་གནས་གྲངས།

གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་དང་དངུལ་ལོར་ཡིག་དུམ་ངོས་ནས་སིལ་གྲངས་ཚེག་གཡས་ངོས་མངོན་པའི་གྲངས་ཀའི་གནས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

སྒུལ་སྤྱོད་ཟིན་པ།

གལ་སྲིད་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ཞིག་གིས་"བོད་སྤྱོད་ནང་།"གཏོགས་གཤིས་"རེད།" ཡིན་ན་རེའུ་བྱང་སྤྱོད་པོས་ཚོད་འཛིན་འདི་བོད་སྤྱོད་བྱེད།གལ་སྲིད་གཏོགས་གཤིས་འདི་འགོག་སྤྱོད་བྱས་ནས་གཏོགས་གཤིས་("མིན།")བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་པ་མ་ཟད་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ནི་སྐྱ་མདོག་ལ་མངོན།

སྒྲིབ་ཨང་ནང་འཇུག

ཡིག་རྟགས་ཚབ་ཨང་གཏན་འཁེལ་བརྒྱུད་སྤྱོད་པོས་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ནང་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་ནང་དོན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

སྒྲིབ་ཨང་རྩོམ་སྒྲིག་གྱི་རིང་ཚད་གྱིས་གནས་ས་འཇུག་སྲིད་པའི་ཁ་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གལ་སྲིད་སྤྱོད་པོའི་ནང་འཇུག་གི་ཡིག་རྟགས་དང་སྒྲིབ་ཨང་རྩོམ་སྒྲིག་མི་འཚམས་ན་ ཡིག་དུམ་འདི་ཕྱིར་འཐེན་སྐབས་ནང་འཇུག་གི་ནང་དོན་ཁས་མི་ལེན། གཤམ་གྱི་ཡི་རྟགས་ནང་འཇུག་གིས་སྒྲིབ་ཨང་རྩོམ་སྒྲིག་མཚན་འཇོག་བྱེད།

ཡིག་རྟགས།

གོ་དོན།

L

A text constant. This position cannot be edited. The character is displayed at the corresponding position of the Literal Mask.

a

ཡིག་རྟགས་ a-z、 a-z དང་ A-Z ནང་འཇུག ཆེ་བྲིས་ཡིག་རྟགས་ནི་ཆུང་བྲིས་ཡིག་རྟགས་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་མི་བྱེད།

A

ཡིག་རྟགས་ A-Z ནང་འཇུག་བྱེད། གལ་སྲིད་ཆུང་བྲིས་ཡིག་འབྲུ་ཞིག་ནང་འཇུག་བྱེད་ན་ རང་འགུལ་གྱི་ཆེས་བྲིས་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

c

ཡིག་རྟགས་ a-z、A-Z དང་ 0-9 ནང་འཇུག་བྱ་ཆོག ཆེ་བྲིས་ཡིག་རྟགས་ནི་ཆུང་བྲིས་ཡིག་རྟགས་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་མི་བྱེད།

C

འདིར་ཡིག་རྟགས་ A-Z དང་ 0-9གཏན་འཁེལ་བྱེད། གལ་སྲིད་ཆུང་བྲིས་ཡིག་འབྲུ་ཞིག་ནང་འཇུག་བྱེད་ན་རང་འགུལ་གྱི་ཆེ་བྲིས་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

N

ཡིག་རྟགས་ 0-9ཁོ་ན་ནང་འཇུག་བྱེད།

x

གཏག་པར་ཡིག་རྟགསཡོད་ཚད་ནང་འཇུག་བྱེད།

X

གཏག་པར་རུང་བའི་ཡིག་རྟགས་ཡོད་ཚད་ནང་འཇུག་བྱེད། གལ་སྲིད་ཆུང་བྲིས་ཡིག་འབྲུ་བེད་སྤྱོད་ན་ རང་འགུལ་གྱི་ཆེ་བྲེས་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།


དཔེར་ན་ཡིག་རྟགས་སྒྲིབ་ཨང་"__.__.2000"རྩོམ་སྒྲིག་སྒྲིབ་ཨང་ལ་མཚན་འཇོག་"NNLNNLLLLL" སྤྱོད་པོ་ལ་གྲངས་ཀའི་གནས་ 4 ཡི་ཚེས་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱེད།

སྒྲོམ་གཞི།

You can also specify the target frame to display a URL that you open when you click a button that has been assigned the Open document or web page action).

གལ་སྲིད་ཡིག་དུམ་འདི་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ རེའུ་འགོད་ནང་འདེམས་གཞི་ཞིག་འདེམས་ གཤམ་གི་ཡིག་ཚགས་བླུགས་པའི་སྒྲོམ་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གཤམ་དུ་ཁ་ཤས་ཡང་སྲིད།

གཤར་བྱང་།

གོ་དོན།

_blank

སྒྲོམ་གཞི་སྟོང་པ་གསར་པ་ཞིག་གིས་ནང་གཤམ་གྱི་ཡིག་ཚགས་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།

_parent

གཤམ་གྱི་ཡིག་ཚགས་ཕ་སྒྲོམ་ནང་གསར་བཟོ་བྱེད། གལ་སྲིད་ཕ་སྒྲོམ་མེད་ན་ ཡིག་ཚགས་ནི་སྒྲོམ་རང་ནང་གསར་བཟོ་བྱེད།

_self

གཤམ་གྱི་ཡིག་ཚགས་ནི་སྒྲོམ་གཞི་འདྲ་བའི་ནང་གསར་བཟོ་བྱེད།

_top

གཤམ་གྱི་ཡིག་ཚགས་ནི་ཆེས་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་གསར་བཟོ་བྱེད་ དེ་ནི་རིམ་པའི་གྲུབ་ཆའི་སྒྲོམ་གཞི་མཐོ་ཤོས་དེ་ཡིན། གལ་སྲིད་མིག་སྔའི་སྒྲོམ་གཞི་ནི་རིམ་པ་མཐོ་ཤིས་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་གནས་ཡོད་ན་ མིག་སྔའི་སྒྲོམ་གཞི་ནང་ཡིག་ཚགས་གསར་བཟོ་བྱེད།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

""སྒྲོམ་གཞི་གཏོགས་གཤིས་དང་ HTML རེའུ་བྱང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་བྱང་འབྲེལ་བ་མེད།


སྙོམས་གཤིབ་/རིས་དབྱིབས་སྙོམས་གཤིབ།

སྙོམས་གཤིབ་འདེམས་གཞི་གཡོན་སྙོམས་གཤིབ་ གཡས་སྙོམས་གཤིབ་དང་དཀྱིལ་སྙོམས་གཤིབ་ཡོད། འདེམས་གཞི་འདི་དག་གཤམ་གྱི་གཞི་རྒྱུ་སྤྱོད་རུང་།

  1. ཤོག་བྱང་ཡིག་དུམ་གྱི་ཁ་བྱང་།

  2. ཡིག་དེབ་ཡིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན།

  3. རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་སྟར་ནང་རེའུ་མིག་ཡིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན།

  4. གནོན་མཐེབ་ནང་གི་རིས་དབྱིབས་སམ་ཡང་ན་ཡིག་དེབ་སྤྱོད།

    ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

    གནོན་མཐེབ་ཀྱི་སྙོམས་གཤིབ་ཐབས་ཚུལ་འདིམས་གཞི་ནི་རིས་དབྱིབས་སྙོམས་གཤིབ་ཐབས་ཚུལ་ཟེར་


སྟོང་གནས་བར་གཅོད་རྟགས།

གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་དང་དངུལ་ལོར་ཡིག་དུམ་མངོན་ནས་སྟོང་གནས་བར་གཅོད་རྟགས་སྤྱོད་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

སྡུར་ཚད།

བཪྙན་རིས་ནས་ཚོད་ཆས་ཆེ་ཆུང་འཚམས་པ་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད།