ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས།

འདེམས་ངེས་ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པ་སྤྱོད་པ་ཁ་ཕྱེ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

བདམས་པའི་རེའུ་མིག་གཞི་རྒྱུའི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་འབྱེད་རྒྱུ་ - ཚོད་ཆས་འདེམས་དགོས།

རིས་རྟགས་

ཚོད་ཆས།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

འཆར་འགོད་མ་ཚུལ་ནང་ཚོད་ཆས་ཞིག་འདེམས་པའི་རྗེས་གཞི་ནས་གཏོགས་གཤིས།གླེང་སྒྲོམ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད།


དོ་སྣང་བྱེད་ གཏོགས་གཤིས།གླེང་སྒྲོམ་ནང་གཞི་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱེད་ གཤམ་འཐེན་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ཁ་ཤས་ཕྲེང་མང་ནང་འཇུག་བྱས་ཆོག་ འདི་ནང་ SQL བརྗེད་བྱའི་ཡིག་དུམ་ནང་འཇུག་ཆོག་པ་ཡོད་ཚད་དེ་བཞིན་ཡི་གེའི་སྒྲོམ་ཡང་ན་ཤོག་བྱང་ཡིག་དུམ་གྱི་གཏོགས་གཤིས་ཚུད་ཡོད། ཡིག་དུམ་འདི་དག་ཁ་ཕྱེ་ཆོག་པ་མ་ཟད་ཁ་ཕྱེ་བའི་རེའུ་འགོད་ནང་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད་ ད་དུང་གཤམ་གྱི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

མཐེབ།

ཕན་འབྲས།

+ཡར་གཏད་མདའ་རྩེ་

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ།

+ཡར་གཏད་མདའ་རྩེ་

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱག

Shift+Enter

ཕྲེང་གསར་བསྒར་འཛུད།

མདའ་རྩེ་གོང་མ།

འོད་རྟགས་ནི་མདུན་གྱི་ཕྲེང་ནང་འཇོག

མདའ་རྩེ་འོག་མ།

འོད་རྟགས་ནི་འོག་གྱི་ཕྲེང་ནང་གནས་ངེས་བྱེད།

ནང་བཅུག

ཡིག་དུམ་ནང་གི་ནང་འཇུག་མཇུག་སྒྲིལ་བ་མ་ཟད་འོད་རྟགས་འོག་གི་ཡིག་དུམ་ཞིག་ལ་འཇོག


རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དང་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ངོས་ནས་ཡིག་དུམ་གཡས་སྣེའི་མདའ་རྩེ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་རེའུ་འགོད་ཁ་ཕྱེ་བའམ་ཡང་ན་ཁ་རྒྱག་ཆོག གནས་འདིར་ཁ་ཕྱེ་བའི་རེའུ་འགོད་ནང་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་ཆོག་པ་མ་ཟད་ད་དུང་རྩེ་མོའི་ཡིག་གེའི་ཡིག་དུམ་ནང་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་ཡང་བྱེད་ཆོག ཡིན་ནའང་འགའ་ཤས་ལ་རེའུ་འགོད་མཚོན་པའི་གཏོགས་གཤིས་དཔེ་དགོས་ངེས་ཀྱི་བེད་སྤྱོད་པ་ཕུད་ དཔེར་ན་གཏོགས་གཤིས་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་།(ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དང་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ།གཏོགས་གཤིས་འདི་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་) ཡིག་དུམ་ཁ་ཕྱེ་བའི་རྗེས་གཞི་ནས་གཤར་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

སྤྱིར་བཏང་།

རྒྱུན་གཏན།འདེམས་གཞི་ཁཱ་རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་ཀྱི་རྒྱུན་གཏན་གཏོགས་གཤིས་མཚན་འཇོག་སྤྱོད། གཏོགས་གཤིས་འདི་དག་ཚོད་ཆས་རིགས་མི་འདྲ་བར་བརྟེན་ནས་མིག་འདྲ་ དེར་བརྟེན་གཤམ་གྱི་གཏོགས་གཤིས་ཚོད་ཆས་ཡོད་ཚད་ལ་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མི་འཚམས།

གཞི་གྲངས།

གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཁཱའི་ཤོག་ངོས་ནི་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཚོད་ཆས་གཞི་གྲངས་ཁུངས་གཏན་འཁེལ་ལ་སྤྱོད་རུང་།

ལས་བྱ།

ལས་བྱ་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ཤོག་ངོས་སྟེང་རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་ཡིག་དུམ་ནང་ཐོན་པའི་ལས་བྱས་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཧུང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

Data (for XML Form Documents)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.