འབྲེལ་ཡོད་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་གྱི་དམིགས་གསལ་དྲན་བརྡ་སྤྱོད།

རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་མཚན་འཇོག་བྱེད་ དགོས་མཁོར་ལྟར་ཟིན་འགོད་མངོན་ ཡང་འདི་འདྲ་ཡང་བཤད་ཆོག་ གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་ནང་མཚན་ཉིན་འདྲ་བ་དེ་གཞི་གྲངས་རྩོམ་སྒྲིག་གིས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ལ་སྤྱོད་ཆོག

གཤམ་གྱི་ཡིག་དུམ་ནི་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་ནང་སྤྱོད་ ཡི་གེ་ ཚེས་གྲངས་ དུས་ཚོད་དང་དངུལ་ལོར་ཡིག་དུམ་ གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་ སྒྲིབ་ཨང་ཡིག་དུམ་ བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་དང་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ། ཚེས་གྲངས་ཡིག་དུམ་དང་དུས་ཚོད་ཡིག་དུམ་ཚོ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་འོག་རང་འགུལ་གྱི་སྟར་གཉིས་སྐྱེད་གྲུབ་བྱུང་།

ཐོ་འགོད་སྤྱི་གྲངས་རྗེས་ཀྱི་གུག་རྟགས་འདེམས་པའི་ཕྲེང་གི་ཁ་གྲངས་མཐོང་ཐུབ།

རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་ནང་སྟར་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ སྟར་ཁ་བྱང་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེད། གཤམ་གྱི་བཀའ་ཚིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

སྟར་བསྒར་འཛུད།

ཡན་ལག་ཚལ་ཐོ་ཞིག་གི་འདེམས་པའི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ གཞན་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་གསབ་སྣོན་བྱེད།

འདྲུད་སྐྱེལ་བརྒྱུད་ཏེ་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་སྦྱོར་སྒྲིག་བྱེད་ གཞི་གྲངས་ཁུངས་མིག་བཤར་ཆས་ཁ་ཕྱེ་ གཞི་གྲངས་ཁུངས་མིག་བཤར་ཆས་ནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་སྟར་ཁ་བྱང་ཐོག་འདྲུད་སྐྱེལ་བྱེད། འདི་འདྲ་སྔོན་སྦྱོར་སྒྲིག་སྟར་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།

ཚབ་བརྗེ་ནི།

ཡན་ལག་ཚལ་ཐོ་འདེམས་པའི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཚབ་བརྗེ་བྱེད།

སྟར་སུབ།

མིག་སྔའི་འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྟར་སུབ།

སྟར།

འདེམས་ངེས་པའི་སྟར་གྱི་གཏོགས་གཤིས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ།

སྟར་གབ་པ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྟརགབ།སྟར་གཏོགས་གཤིས་འདི་འགྱུར་བ་མི་འགྲོ

སྟར་མངོན་པ།

ཡན་ལག་ཚལ་ཐོ་ཞིག་གི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ནང་དུ་བསྐྱར་དུ་མངོན་པའི་སྟར་འདེམས།གལ་སྲིད་སྟར་ཞིག་མངོན་འདོད་ན་སྟར་འདི་མིང་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་གབ་པའི་སྟར་ 16 སྔོན་ལ་མཐོང་ཐུབ། གལ་སྲིད་གབ་པའི་སྟར་དེ་བས་མང་བ་ཡོད་ན་ དེ་བས་མང་པའི་བཀའཚིག་བཀོལ་སྤྱོད་སྟར་མངོན་པའི་གླེང་སྒྲོམ་འདེམས།

མང་དག

སྟར་གླེང་སྒྲོམ་ནང་མངོན་པ་བཀོད་སྤྱོད་བྱེད།

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

ཚང་མ།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་སྟར་ཡོད་ཚད་མངོན་འདོད་ན་ ཚང་མ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

མཐེབ་གཞོང་ཚོད་འཛིན་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་ཁོ་ན་སྤྱོད།

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

མཐེབ་གཞོང་ཁོ་ན་བེད་སྤྱད་དེ་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་དམིགས་གསལ་མ་ཚུལ་ཁོ་ན་འཛུགས་བཅུག་བྱེད།

རེའུ་མིག་ཡིག་ཚགས་ངེས་པར་དུ་འཆར་འགོད་མ་ཚུལ།གནས།

  1. Press +F6 to select the document.

  2. Shift+F5 མཐེབ་གནོན་ཏེ་ཚོད་འཛིན་ཨང་དང་པོ་འདེམས། གལ་སྲིད་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་ཨང་དང་པོ་མིན་ན་ Tab མཐེབ་གནོན་ཏེ་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་འདེམས་པ།

  3. Enter མཐེབ་གནོན་རྩོམ་སྒྲིམ་མ་ཚུལ་ནང་འཛུལ། ཚོད་ཚེག་ནི་ཚོད་ཆས་མཐའ་སྒྲོམ་ཁུལ་དུ་མངོན།

  4. རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་ནང་ Shift+F10 མཐེབ་གནོན་ཏེ་རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེད།

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. Escape མཐེབ་གནོན་ཏེ་རྩོམ་སྒྲིམ་མ་ཚུལ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད།