རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས།

"རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས།"རིས་རྟགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ཆོག་ ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་ནང་ཕན་ཚུན་བརྗེ་རེས་ཚུལ་གྱི་རེའུ་བྱང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་གསར་བཟོ་བྱེད་པ་ཚུད་ཡོད། ཡིག་དེབ་ གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ཡང་ན་ HTML ཡིག་ཚགས་ནང་རེའུ་བྱང་ནང་ཚོད་ཆས་ (འཁོར་རྒྱུག་ཧུང་གི་མཐེབ་གནོན་)གསབ་སྣོན་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

[མཐོང་རིས་] - [ཡོ་བྱད་ཚང་] - [རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་]འདེམས།

ཚང་ཐོག་གི་རིས་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

རིས་རྟགས།

ཚོད་ཆས་ཡོ་བྱད་སྒམ།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

XML རེའུ་བྱང་ཡིག་ཚགས་(XForms) འདྲ་བའི་ཚོད་ཆས་ཚོགས་བེད་སྤྱོད།


རེའུ་བྱང་གསར་བཟོ་བྱེད་ ཡིག་ཚགས་གཅིག་ཁ་ཕྱེད་ དེརྗེས་"ཚོད་ཆས།"ཡོ་བྱད་ཚང་དེ་ཚོད་ཆས་རེའུ་བྱང་གསབ་སྣོན་དང་མཚན་འཇོག་བྱེད། གལ་སྲིད་དགོས་པ་ཡོད་ན་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་རེའུ་བྱང་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ འདི་འདྲ་བྱུང་ན་ཚོད་ཆས་བརྒྱུད་གཞི་གྲངས་མཛོད་འདི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད།

HTML ཡིག་ཚགས་ནང་རེའུ་བྱང་གསར་བཟོ་སྐབས་ Internet བརྒྱུད་སྐྱེལ་རེའུ་བྱང་གཞི་གྲངས་བརྒྱུད་ཆོག

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

LibreOffice only exports the form properties that are supported by the HTML version that you export to. To specify the HTML version, choose - Load/Save - HTML Compatibility.


ཡིག་ཚགས་ནང་ཚོད་ཆས་གསབ་སྣོན་བྱེད།

  1. "རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས།"ཡོ་བྱད་ཚང་ཐོག་ གསབ་སྣོན་བྱེད་པའི་ཚོད་ཆས་ཀྱི་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  2. ཡིག་ཚགས་ནང་ ཙིག་རྟགས་འདྲུད་སྒུལ་ ཚོད་ཆས་གསར་བཟོ་བྱེད།

    གྲུབ་བཞི་ཁ་གང་མའི་ཚོད་ཆས་ཡིག་དུམ་གསར་བཟོ་བྱེད་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

གལ་སྲིད་ཡིག་དུམ་རེའུ་མིགབྱང་ནང་གི་ཡིག་དུམ་ཡང་ན་ཡིག་དུམ་བསྒར་འཛུད་རེའུ་བྱང་བཙལ་འདྲི་བྱེད་ རེའུ་བྱང་ནང་དྲ་མིག་འདྲུད་འཇུག་བྱེད། ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་སྟར་ཁ་བྱང་འདྲུད་སྒུལ་བྱེད་པ་དང་ཡིག་དུམ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་འགྲིག གལ་སྲིད་སྟར་ཁ་བྱང་འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་ +Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད་ ཤོག་བྱང་གི་ཡིག་དུམ་ཚུད་པ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།


ཚོད་ཆས་བཟོ་བཅོས།

  1. ཚོད་ཆས་གཡས་མཐེབ་ཀྱིས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཚོད་འཛིན་རིས་རྟགས་འདེམས། གླེང་སྒྲོམ་གཅིག་མངོན་ གཞན་ཡང་Ž§ཆས་ཀྱི་གཏོགས་གཤིས་མཚན་འཇོག་བྱེད།

  2. ཚོད་ཆས་ལ་མྱུར་མཐེབ་གཅིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ ཚོད་ཆས་ཤོག་བྱང་ནང་གི་ཡིག་རྟགས་མངོན་པ་རླབས་རྟགས་ (~) ཡིག་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

  3. ཚོད་ཆས་ནི་ཡིག་ཚགས་་ཅིག་ནང་ཡིག་ཚགས་གཞན་ཞིག་ལ་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ འདྲུད་སྐྱེལ་ཐབས་ཚུལ་བརྒྱུད་སྔོན་ལ་དྲས་སྦྱར་པང་ནང་ཚོད་ཆས་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ཡིག་ཚགས་གསར་པའི་ནང་སྦྱར་བ་མ་ཟད་ LibreOffice གཏོགས་གཤིས་གསུམ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་ ཚོད་ཆས་ཀྱིས་"གཞི་གྲངས་ཁུངས།" "ནང་དོན་རིགས།"དང་"ནང་དོན་གཏོགས་གཤིས།"ཚོད་ཆས་ནི་དམིགས་འབེན་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་རེའུ་བྱང་གྲུབ་ཆའི་ནང་གི་ཡང་དག་གནས་སར་བསྒར་འཛུད་བྱེད། དཔེར་ན་ གནས་ཡུལ་དེབ་ནང་དོན་གྱི་ཚོད་ཆས་མངོན་ དམིགས་འབེན་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲ་ཕབ་རྗེས་སྔོན་བཞིན་ གནས་ཡུལ་དེབ་ནང་དོན་མངོན། ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་བྱང་གཏོགས་གཤིས།གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་གཞི་གྲངས།འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཤོག་ངོས་ཐོག་གཏོགས་གཤིས་འདི་དག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད།

བདམས་ང་།

རིས་རྟགས།

རིས་རྟགས་འདི་ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་སྒུལ་ལོང་ངམ་ཡང་ན་ཁ་རྒྱག་པའི་མ་ཚུལ་འདེམས་པ་ལ་སྤྱོད། འདེམས་པའི་མ་ཚུལ་ནི་མིང་སྔའི་རེའུ་བྱང་ནང་གི་ཚོད་ཆས་སྤྱོད།

ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ།

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

རིས་རྟགས་

འགུལ་སློང་/ཁ་བརྒྱབ་ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ།

ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས།

འདེམས་ངེས་ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པ་སྤྱོད་པ་ཁ་ཕྱེ།

རིས་རྟགས་

ཚོད་ཆས།

རེའུ་བྱང་གཏོགས་གཤིས།

གླེང་སྒྲོམ་འདིའི་ནང་ རེའུ་བྱང་ཧྲིལ་པོར་གཞི་གྲངས་ཁུངས་དང་ལས་བྱ་དེ་བཞིན་གཏོགས་གཤིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཆོག

རིས་རྟགས་

རེའུ་མིག

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ།

རིས་རྟགས།

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བེད་སྤྱད་དེ་རེའུ་བྱང་ནང་གི་བྱེད་ནུས་རྣམ་གྲངས་ཞིག་སྒུལ་སློང་ངམ་ཡང་ན་ཁ་རྒྱག

ཡི་གེའི་སྒྲོམ།

རིས་རྟགས།

ཡི་གེའི་སྒྲོམ་གསར་བཟོ་བྱེད།ཡི་གེའི་སྒྲོམ་ནི་སྤྱོད་པོའི་ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་ནང་ནང་འཇུག་བྱེད། རེའུ་བྱང་ནང་ཡི་གེའི་སྒྲོམ་གཞི་གྲངས་མངོན་པར་ལ་སྤྱོད་པའམ་ཡང་ན་གཞི་གྲངས་གསར་པ་ནང་འཇུག་བྱེད་པ་སྤྱོད།

རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་དུམ།

རིས་རྟགས།

རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་དུམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་དུམ་ནི་ཡི་གེའི་སྒྲོམ་ཞིག་ཡིན་ མཚན་ཉིད་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ནང་འཇུག་དང་ཕྱིར་བཏོན་བྱེད་པ་དེབཞིན་མཚན་འཇོག་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་ཚད་ངེས་ཐང་།

རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་དུམ་མིགས་གསལ་ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས།(འདེམས་རྣམ་གཞག་ - ཚོད་ཆས་)སྤྱོད་རུང་།

Push གནོན་མཐེབ།

རིས་རྟགས།

"Push" རིགས་ཀྱི་གནོན་མཐེབ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད། བྱེད་ནུས་འདི་མཚན་འཇོག་ཟིན་པའི་བྱ་ལས་བཀའ་ཚིག་ལག་བསྟར་ལ་སྤྱོད་ དཔེར་ན་ཙིག་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ།

གནོན་མཐེབ་འདི་དག་ཡི་གེ་དང་རིས་དབྱིབས་ལ་ཉེར་སྤྱོད་ཆོག

གནོན་མཐེབ་འདེམས་གཞི།

རིས་རྟགས།

འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་བེད་སྤྱོད་ སྤྱོད་པོས་འདེམས་གཞི་མང་དག་ནང་གི་འདེམས་གཞི་ཞིག་འདེམས། བྱེད་ནུས་མཚུངས་པའི་འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་མཚུངས་པའི་མིང་ལྡན་ཡོད་(མིང་།གཏོགས་གཤིས།)རྒྱུན་གཏན་ ཡིག་དུམ་འདི་དག་ཚོ་སྒྲོམ།གཅིག་ལྡན།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ།

རིས་རྟགས།

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ།

རིས་རྟགས།

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནི་ཕྲེང་རྐྱང་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ སྒྲོམ་ནང་རྒྱ་བསྐྱེད་རུང་བའི་རེའུ་དགོད་ཚུད་ཡོད་ སྤྱོད་པོ་འདེའི་ནང་འདེམས་གཞི་འདེམས། ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་"ཀློག་ཙམ་"གཏོགས་གཤིས་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ འདི་ལྟར་ མི་འདྲ་བའི་སྤྱོད་པོས་རེའུ་འགོད་ནང་ཚུད་པའི་འདེམས་གཞི་ཕུད་པའི་གཤར་བྱང་གཞན་ནང་འཇུག་མི་བྱེད། གལ་སྲིད་རེའུ་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་བསྡམས་ངེས་བྱེད་ན་ གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་གནས་སྟངས་ནི་ནུས་པ་ལྡན་ ཡིག་ཚགས་ནང་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་བསྒར་འཛུད་རྗེས་རང་འགུལ་གྱིས་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ཕྱོགས་སྟོན་མངོན།

ཤོག་བྱང་ཡིག་དུམ།

རིས་རྟགས།

མངོན་པའི་ཡིག་དེབ་ཀྱི་ཡིག་དུམ་སྤྱོད་པ་བཟོས།ཤོག་བྱང་འདི་དག་སྔོན་མཚན་འཇོག་ཡིག་དེབ་མངོན་པ་ཁོ་ན་ལ་སྤྱོད། གཞན་ཡང་གཤར་བྱང་ནང་འཇུག་བྱ་ཐབས་བྲལ།

དེ་བས་མང་བའི་ཚོད་ཆས།

Opens the More Controls toolbar.

རེའུ་བྱང་འཆར་འགོད།

Opens the Form Design toolbar.

ཕྱོགསསྟོན་ཁ་ཕྱེ་/ཁ་རྒྱག

རིས་རྟགས།

རང་འགུལ་རེའུ་བྱང་གི་ཚོད་ཆས་ཕྱོགསསྟོན་ཁ་ཕྱེ་དང་ཁ་རྒྱག

ཕྱོགས་སྟོན་འདི་དག་གི་ཁྱེད་ལ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་རྒྱུ་རོགས་རམ་བྱེད་ རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་དེ་བཞོན་ཚོད་ཆས་གཞན་གི་གཏོགས་གཤིས།

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོའི་ནང་གི་བཀའ་ཚིག