རིས་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་།

རྐྱང་རྡེབ་བརྒྱུད་[རིས་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བའམ་ཁ་རྒྱག་ གཞན་ཡང་བཟོ་དབྱེབས་ ཐིག་སྐུད་ ཡི་གེ་དང་རྟགས་འགོད་ནི་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གསབ་སྣོན་བྱེད།

[རྒྱུན་སྤྱོད་ཡོ་བྱད་ཚང་།]ཐོག་གི་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

རིས་རྟགས།

རིས་འགོད།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


བྱ་ཡུལ་བདམས་པ།

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ་སྤྱོད། བྱ་ཡུལ་འདེམས་ མདའ་རྩེ་སྤྱད་དེ་བྱ་ཡུལ་འདི་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། བྱ་ཡུལ་མང་དག་འདེམས་ འདེམས་པའི་སྒྲོམ་ནས་དགོས་ངེས་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་ཚང་མ་ཚུད་པ་དྲུད་སྒུལ་བྱེད། བྱ་ཡུལ་ནི་འདེམས་པའི་ནང་སྣོན་བཅུག་བྱེད་Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད་ དེ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་དེར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

Line

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་ས་དྲང་ཐིག་གཅིག་ལ་བྲིས་འགོད་བྱེད། ཐིག་སྐུད་ཟུར་ཚད་ནི་ཏུའུ་45 ཚད་བཀག་བྱེད་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

ཐིག་སྐུད་ཐོག་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད་ ཐིག་སྐུད་འདིར་ཆ་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཡི་གེ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱར། ཡི་གེ་ཁ་ཕྱོགས་དང་ཐིག་སྐུད་བྲིས་འགོད་སྐབས་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་ཚུངས་ཡིན། ཐིག་སྐུད་གབ་ རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས།ཚང་ཐོག་གིས་ཐིག་སྐུད་བཟོ་ལྟ།གྲུབ་བཞི་སྒྲོམ་ནང་མཐོང་མི་རུང་བ་འདེམས་


གྲུབ་བཞིའི་དབྱིབས།

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྒུལ་གྱིས་གནས་ས་གྲུབ་བཞིའི་དབྱིབས་ཤིག་བྲིས་འགོད་བྱེད། གྲུབ་བཞི་ཁ་གང་བྲིས་འགོད་བྱེད་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད། འཇོག་དགོས་པའི་གྲུབ་བཞིའི་དབྱིབས་ཀྱི་ཟུར་གཅིག་གིས་གནས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཆེ་ཆུང་དགོས་ངེས་དྲུད་སྐྱེལ་བྱེད།

འཇོངས་སྒོར།

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་ས་འཇོངས་སྒོར་རིགས་ལ་བྲིས་འགོད་བྱེད། འཇོངས་སྒོར་བྲིས་འགོད་བྱས་པའི་གནས་ས་རིས་འགོད་བྱེད་པར་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་ལ་འདྲུད་སྒུལ་བྱེད། སྒོར་བྲིས་འགོད་ཕྱེད་འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད།

མཐའ་མང་དབྱིབས་གང་རུང་།

རིས་རྟགས།

དྲང་ཐིག་དུམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཐིག་སྐུད་ཚོ་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱས། བྲིས་འགོད་མཚན་ཉིད་ཡིག་དུམ་གྱིས་ཐ་ཚིག་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ཐིག་དུམ་གསར་པ་བྲིས་འགོད་བྱེད། ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་བའི་ཐིག་སྐུད་ཀྱི་བྲིས་འགོད་ཆ་རྡེབ་བྱེད། ཁ་སྐུམ་པའི་བཟོ་དབྱིབས་འཛུགས་ ཐིག་སྐུད་གྱི་འགོ་འཛུགས་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱེད།

མཐའ་མང་དབྱིབས་གང་རུང་བྲིས་འགོད་སྐབས་Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད་ ཏུའུ་45 ཟུར་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཐོག་མཐུད་ཚེག་གནས་ངེས་བྱེད།

གལ་སྲིད་མ་ཚུལ་སྤྱད་ན་མཐུད་ཚེག་རྩོམ་སྒྲིག ཐབས་ཚུལ་སྤྱད་དེ་ཁག་སོ་སོར་མཐའ་མང་དབྱིབས་ཀྱི་མཐུད་ཚེག་གང་རུང་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

འཕྱོག་ཐིག

རིས་རྟགས།

སྙོམས་འདྲེད་འཕྱོག་ཐིག་བྲིས་འགོད་བྱེད། འདེམས་ངེས་ཀྱི་འཕྱོག་ཐིག་འགོ་འཛུགས་གནས་ས་རྐྱང་རྡེབ་དྲུད་སྒུལ་ གློད་པ་ དེ་རྗེས་ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་འདེམས་ངེས་ཀྱི་འཕྱོག་ཐིག་མཐའ་ཚིག་གནས་ས་སྤོ་བ་མ་ཟད་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་སྤོ་འགུལ་བྱས་པ་མ་ཟད་བསྐྱར་དུ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་ཐིག་སྐུད་འཕྱོག་ཐིག་ནང་སྣོན་བཅུག་བྱེད། ཆ་རྡེབ་བྱས་ཏེ་འཕྱོག་ཐིག་གི་བྲིས་འགོད་ལེགས་གྲུབ་བྱེད། ཁ་ཟུམ་གྱི་གནས་སྟངས་འཛུགས་ འཕྱོག་ཐིག་གྱི་འགོ་འཛུགས་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱེད།འཕྱོག་ཐིག་གི་གཞུ་དབྱིབས་ནི་དྲུད་སྒུལ་གྱི་བར་ཆོད་ལ་རག་ལས་ཡོད།

རང་འགུལ་འཕྱོག་ཐིག

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་ས་སྒྲིག་སྲོལ་མེད་པའི་ཐིག་སྐུད་གཅིག་ལ་བྲིས་འགོད་བྱེད། ཐིག་སྐུད་མཇུག་སྒྲིལ་ཏེ་ ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད། ཁ་ཟུམ་བཟོ་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་བྱེད་ ཐིག་སྐུད་སྒོ་འཛུགས་སའི་ཉེ་འགྲམ་ཙིག་རྟགས་གནོན་མཐེབ་གློད།

གཞུ་དབྱིབས།

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འཇོང་གཞུ་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་བྱེད། སྔོན་ལ་འཇོང་དབྱིབས་ཆེ་ཆུང་དགོས་ངེས་དྲུད་སྐྱེལ་བྱེད་ དེ་རྗེས་འཇོང་གཞུ་དབྱིབས་གི་འགོ་འཛུགས་བཀོད་སྒྲིག་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་མཐའ་ཚིག་གི་གནས་ས་ལ་སྤོ། དེ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། འཇོངས་སྒོར་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་དགོས་པ་མེད། སྒོ་ཐིག་བྲིས་འགོད་འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད།

རླུང་གཡབ་དབྱིབས།

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འཇོང་གཞུ་དབྱིབས་དང་ཚངས་ཕྱེད་ཐིག་གཉིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པའི་མདོག་སྐོང་ཟིན་པའི་བཟོ་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་བྱེད། རླུང་གཡབ་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་བྱེད་ སྔོན་ལ་འཇོངས་སྒོར་དེ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་ཆུང་ལ་འདྲུད་སྒུལ་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཚང་ཕྱེད་ཐིག་ཨང་དང་པོ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་ནི་ཚང་ཕྱེད་ཐིག་ཨང་གཉིས་པའི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་སྤོས་ དེ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། འཇོངས་སྒོར་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་མི་དགོས། རླུང་གཡབ་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་བྱེད་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད།

སྒོར་ཆད།

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་བྲིས་འགོད་ནི་གཞུ་དབྱིབས་དང་དྲང་ཕྱེད་ཐིག་གཅིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པའི་མདོག་སྐོང་བཟོ་དབྱིབས་སྒོར་ཆད་བྲིས་འགོད་བྱེད། སྔོན་ལ་སྒོ་ཆེ་ཆུང་དགོས་ངེས་ལ་དྲུད་སྐྱེལ་བྱེད་ དེ་རྗེས་དྲང་ཕྱེད་ཐིག་གི་འགོ་འཛུགས་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་དྲང་ཕྱེད་ཐིག་མཐའ་ཚིག་གི་གནས་ས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པ་སྤོས་ དེ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། སྒོར་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་མི་དགོས། འཇོངས་དབྱིབས་ཆད་བྲིས་འགོད་བྱེད་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད།

Text Box

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་ས་དེ་ཆ་སྙོམས་ཡིག་དེབ་ཀྱི་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ནང་བྲིས་འགོད་བྱེད། ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་དེ་དགོས་ངེས་ཆེ་ཆུང་ནང་དྲུད་སྐྱེལ་བྱེད་(ཡིག་ཚགས་ལས་བརྒལ་མེད་པ་)དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱར།

བྱ་འགུལ་ཡི་གེ

རིས་རྟགས།

ཆུ་སྙོམས་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་འགུལ་རིས་ཡིག་དེབ་དེ་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

རྟགས་འགོད།

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་ས་སྒོ་འཛུགས་ནས་གྲུབ་བཞིའི་དབྱིབས་རྟགས་འགོད་(ཡིག་དེབ་ཁ་ཕྱོགས་ནི་ཆུ་སྙོམས་ཁ་ཕྱོགས་)བར་ཐིག་སྐུད་ཞིག་བྲིས་འགོད་བྱེད། རྟགས་འགོད་ཀྱི་ཚོད་ཚིག་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་ཏེ་རྟགས་འགོད་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་བྱེད། ཡིག་དེབ་གསབ་སྣོན་བྱེད་ རྟགས་འགོད་ཀྱི་མཐའ་འགྲམ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་མཐེབ་འཇུག་ཡང་ན་སྦྱར་བ། གྲུབ་བཞིའི་དབྱིབས་རྟགས་འགོད་ནི་སྒོ་ཟུར་རྟགས་འགོད་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ སྟོན་མདའ་ནི་ཟུར་ཚོད་ཚིག་ཆེ་ཤོས་འདྲུད་སྒུལ་བྱེད་པ་ལ་བསྒྱུར།

རྩ་བའི་དབྱིབས།

"རྩ་བའི་དབྱིབས།"ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ།

རིས་རྟགས་

རྩ་བའི་བཟོ་དབྱིབས།

རྟགས་གཞན།

[རྟགས་གཞན་གྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག

རིས་རྟགས་

མཚོན་རྟགས་གཞན།

མདའ་རྩེ་ཕྱོགས་བསྡུས།

"མདའ་རྩེ་ཕྱོགས་བསྡུས།"ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ།

རིས་རྟགས་

མདའ་རྩེ་མཉམ་འདུས།

བཟོ་རྒྱུན་རི་མོ།

"བཟོ་རྒྱུན་རི་མོ།"ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ་དགོས།

རིས་རྟགས་

བརྒྱུད་རིམ་རི་མོ།

མཆན་འགོད།

[མཆན་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

རིས་རྟགས་

རྟགས་འགོད།

སྐར་མ་དང་དར་ཆ།

[སྐར་མ་དང་དར་ཆའི་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག

རིས་རྟགས་

སྐར་མ་དང་དར་ཆ།

རྩེ་ཚེག་རྩོམ་སྒྲིག

འདེམས་ངེས་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

སྒྱུ་རྩལ་ཡིག་གཟུགས་མཛོད།

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

རིས་རྟགས་

སྒྱུ་རྩལ་ཡིག་མཛོད།

ཡིག་ཆ་ནས་ཡོང་བའི་པར་རིས།

Inserts an image into the current document .

རིས་རྟགས་

Image

Extrusion On/Off

[རྩ་གསུམ་བཀོད་སྒྲིག་ཡོ་བྱད་ཚང་།]རྩ་གསུམ་བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་འདེམས་ངེས་ཚོད་འཛིན་བྱེད།

ཨེ་ཤེ་ཡའི་སྐད་བརྡ་རོགས་སྐྱོར།

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

གཞུང་སྒྲིག་རྟགས་འགོད།

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་དྲུད་སྐྱེལ་གྱི་གནས་ས་སྒོ་འཛུགས་ནས་གྲུབ་བཞིའི་དབྱིབས་དཔེ་རིས་(ཡིག་དེབ་ཁ་ཕྱོགས་ནི་དྲང་འཕྱང་ཁ་ཕྱོགས་ཡིན་)བར་ཐིག་སྐུད་ཞིག་བྲིས་འགོད་བྱེད། དཔེ་རིགས་ཀྱི་ཚོད་ཚིག་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་ཏེ་དཔེ་རིས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱོར་གྲུབ་བཞི་དབྱིབས་ཀྱི་དཔེ་རིས་དེ་སྒོ་བཟུར་དཔེ་རིས་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད། སྟོན་མདའ་ནི་གལ་དབྱིབས་སྐབས་ཟུར་ཚོད་ཚིག་ཆེ་ཤོས་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་པ་ལ་བསྒྱུར།

གཞུང་སྒྲིག

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བམ་ཡང་ན་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་ས་དེ་དྲང་འཕྱང་ཡིག་དེབ་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱེད། ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གནས་ས་གང་རུང་ཞིག་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་ལ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱར། འོད་རྟགས་ནི་ཡིག་དེབ་ཀྱི་གནས་ས་གནོན་འཇུག་བྱེད་པ་སྤོས་ ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་དྲུད་འཐེན་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱར།