Formula

Inserts a formula into the current document.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [བྱ་ཡུལ་] - [སྤྱི་འགྲོས་...]

[བསྒར་འཛུད་ཡོ་བྱད་ཚང་]ཐོག་གི་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ།

རིས་རྟགས་

སྤྱི་འགྲོས།