Print

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[ཡིག་ཆ་] - [གཏག་པར་...]

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་:+P

[རྒྱུན་སྤྱོད་ཡོ་བྱད་ཚང་]ཐོག་གི་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

རིས་རྟགས་

གཏག་པར།


The Print dialog consists of three main parts: A preview with navigation buttons, several tab pages with control elements specific to the current document type, and the Print, Cancel, and Help buttons.

If you just want to know how to print your document, click any of the following links.

Printing text documents:

དེབ་ཆུང་གཏག་པར་

གཏག་པར་སྔོན་ལ་ཤོག་ངོས་སུ་སྔོན་ལྟ་བྱེད་

ཤོག་ལྷེ་གཅིག་གི་སྟེང་ཤོག་ངོས་མང་པོ་གཏག་པར་བྱེད་

ལུགས་ལྡོག་ཏུ་གཏག་པར་བྱེད་

གཏག་པར་ཆས་ཀྱི་ཤོག་བུའི་འབྱུང་ཁུངས་

Printing spreadsheets:

ལས་ཁྲའི་ནང་གི་གཏག་པར་ཁྱབ་ཁོངས་མཚན་འཇོག

གཏག་པར་ལས་ཁྲའི་ཞིབ་ཕྲའི་ཆ་འཕྲིན།

གཏག་པར་ཁ་གྲངས་གཏན་འཁེལ་རྒྱུ་

ལས་ཁྲ་འཕྲེད་ཕྱོགས་གཏག་པར་བྱེད།

ཤོག་ལྷེ་རེ་རེའི་ཐོག་ཕྲེང་ངམ་སྟར་གཏག་པར་བྱེད།

Printing presentations:

གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་གཏག་པར་བྱེད་

ཤོག་བུའི་ཁྲེད་ཚུན་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་

General printing:

གཞི་གྲངས་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་བརྒྱུད་གཏག་པར་མྱུར་དུ་གཏོང་

དཀར་ནག་གཏག་པར་

ཤོག་ངོས་ཐོག་གཏག་པར་རུང་བའི་ས་ཁོངས་ཆེ་ཤོས་འདེམས་

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

The settings that you define in the Print dialog are valid only for the current print job that you start by clicking the Print button. If you want to change some options permanently, open Tools - Options - LibreOffice (application name) - Print.


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Press Shift+F1 or choose Help - What's This? and point to any control element in the Print dialog to see an extended help text.


Preview

The preview shows how each sheet of paper will look. You can browse through all sheets of paper with the buttons below the preview.

General

On the General tab page, you find the most important control elements for printing. You can define which contents of your document are to be printed. You can select the printer and open the printer settings dialog.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

The tab page with the same name as the current application can be used to define the contents, color, size, and pages to be printed. You define settings that are specific to the current document type.

Page Layout

The Page Layout tab page can be used to save some sheets of paper by printing several pages onto each sheet of paper. You define the arrangement and size of output pages on the physical paper.

Change the arrangement of pages to be printed on every sheet of paper. The preview shows how every final sheet of paper will look.

For some document types, you can choose to print a brochure.

དེབ་ཆུང་གཏག་པར་

Options

On the Options tab page you can set some additional options for the current print job. Here you can specify to print to a file instead of printing on a printer.