EPS འདེམས་གཞི་འདྲེན་བཏོན།

མིང་ཤོག་གི་ཕྱི་རྣམ་མཚན་འཇོག་བྱེད་

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#exportgraphic not found).


When you export graphical elements to a file, you can select the file type. For most supported file types a dialog opens where you can setup export options.

The following file types do not show an options dialog: RAS, SVG, TIFF, XPM.

The other file types show options dialogs where you can set the width and height of the exported image.

Depending on the file type, you can specify some more options. Press Shift+F1 and hover over the control to see an extended help text.

Width

སྟོན་པའི་བརྒྱུད་ལམ་འདེམས་པ།

མཐོ་ཚད་

མཐོ་ཚད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

དབྱེ་འབྱེད་ཚད།

འཚམས་འདྲི་གཏམ་ཚུད་ཡོད། རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ནས་འཚམས་འདྲི་གཏམ་འདེམས་པ།

More options

For JPEG files you can set the color depth and the quality.

For BMP files you can set the compression and the RLE encoding.

For PBM, PGM, and PPM files you can set the encoding.

For PNG files you can set the compression and the interlaced mode.

For GIF files you can set the transparency and the interlaced mode.

For EPS files you can set the preview, the color format, the compression, and the version.

TIFF རྣམ་གཞག་ནི་སྔོན་ལྟའི་བཪྙན་རིས་དང་དོན་དངོས་ PostScript ཡིག་ཆ་དང་ཆབས་གཅིག་འདྲེན་བཏོན་བྱེད་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

EPSI རྣམ་གཞག་གི་རྐྱང་མདོག་སྔོན་ལྟའི་རིས་དབྱིབས་དང་ PostScript ཡིག་ཆ་དང་ཆབས་གཅིག་འདྲེན་བཏོན་ཡིན་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད། EPSI རྣམ་གཞག་གནས་ 7 ASCII ཨང་ནང་གི་གཏག་པར་རུང་བའི་ཡིག་རྟགས་ཁོ་ན་ཚུད་ཡོད།

རིམ་ཁྱད་འདིའི་ནང་ གནོན་སྐུམ་སྤྱོད་ཆོག་ གལ་སྲིད་ PostScript གཏག་པར་ཆས་ཀྱིས་རིམ་ཁྱད་ 2 ཀྱིས་ལྟོས་ཟླའི་བྱེད་ནུས་མཁོ་འདོན་མི་བྱེད་ རིམ་ཁྱད་ 1འདེམས་གཞི་འདེམས།

གལ་སྲིད་སྒྲིག་ཆས་ཀྱིས་ཚོན་ཁྲའི་གནས་རིས་ཚོས་སྒྲིག་པང་རིས་དབྱིབས་དང་གནོན་སྐུམ་བརྒྱུད་པའི་རིས་དབྱིབས་ཕྱིར་བཏོན་བྱེད་ རིམ་ཁྱད་ 2འདེམས་གཞི་འདེམས་པ།

འབྲེལ་ཡོད་འཚག་འདེམས་ཆས་ཀྱི་དེ་བས་མང་བའི་ཆ་འཕྲིན་འདྲེན་འཇུག་དང་འདྲེན་བཏོན་འཚག་འདེམས་ཆས་ཆ་འཕྲིན་ལ་གཟིགས།