རྒྱུན་སྤྱོད་གནོན་མཐེབ།

རྩིས་མེད།

"རྩིས་མེད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ་དང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཅི་ཡང་ཉར་ཚགས་མི་བྱེད་པ་

ལེགས་གྲུབ།

Applies all changes and closes the wizard.

ཡོ་ཆས་ཚང་།

རིགས་རྟགས་ཟུར་གྱི་མདའ་རྩེར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ ཡོ་བྱད་ཚང་སྤོ་འགུལ་བྱ་དགོས་ན་ཁ་བྱང་ཚང་འདྲུད་འཐེན་བྱ་དགོས་ ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་རྗེས་ཡོ་བྱད་ཚང་གནས་ཡུལ་གསར་པར་གནས་ ཁ་བྱང་ཚང་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འདྲུད་པའམ་སྒེའུ་ཁུང་གི་ཟུར་མཐར་འདྲུད་པ་སྟེ་ལག་ཆའི་ཚང་གནས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་དེའོ་"སྒེའུ་ཁུང་ཁ་རྒྱབ་པའི་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་ལག་ཆའི་ཚང་ཁ་བརྒྱབ་དགོས། [མཐོང་རིས་] - [ཡོ་བྱད་ཚང་] -(ལག་ཆའི་ཚང་གི་མིང་)བདམས་པ་བརྒྱུདལག་ཆའི་ཚང་སླར་མངོན།

ཐང་གདེམ་སྒྲོམ།

  1. In form controls, a spin button is a property of a numerical field, currency field, date field, or time field. If the property "Spin button" is enabled, the field shows a pair of symbols with arrows pointing to opposing directions, either vertically or horizontally.

  2. In the Basic IDE, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols.

ཐད་ཀར་ཐང་གདེམ་སྒྲོམ་ནང་གྲངས་ཐང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་པའམ་ཡང་ན་སྟེང་འོག་གི་མདའ་རྩེའི་གནོན་མཐེབ་སྤྱད་ནས་གྲངས་ཐང་གདེམ་པ། ཡང་ན་མཐེབ་གཞོང་ཐོག་གི་སྟེང་ཕྱོགས་མཐེབ་བམ་འོག་ཕྱོགས་མཐེབ་སྤྱད་ནས་ཐང་གདེམ་སྒྲོམ་གྱི་གྲངས་ཐང་ཆེ་རུའམ་ཆུང་དུ་གཏོང་བ་ད་དུང་ Page up དང་ Page down མཐེབ་སྤྱད་ནས་ཐང་གདེམ་སྒྲོམ་གྱི་གྲངས་ཐང་ཆེ་ཤོས་སམ་ཆུང་ཤོས་སྒྲིག་ཆོག

གལ་སྲིད་ཐང་གདེམ་སྒྲོམ་ཞིག་གྲངས་ཐང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོན་ན་འཇལ་ཚད་ནང་འཇུག་བྱས་ཆོག་དཔེར་ན་ 1 cm འམ་ 5 mm འམ་ 12 pt འམ་ 2"

བརྗེ་བསྒྱུར།

གལ་སྲིད་མུ་མཐུད་དགོས་ན་ གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་"མུ་མཐུད"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་དགོས། གླེང་སྒྲོམ་གི་མཐའ་མའི་ཤོག་ངོས་ཐོག་ ལྟོས་ཟླའི་གནས་ཡུལ་གྱི་གནོན་མཐེབ་ཀྱི་མིང་ནི་"བརྗེ་བསྒྱུར་"ཡིན་ གནོན་མཐེབ་འདི་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་བརྗེ་བསྒྱུར་ལག་བསྟར་ཐུབ་

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ།

To activate the context menu of an object, first click the object with the mouse button to select it, and then, . Some context menus can be called even if the object has not been selected. Context menus are found just about everywhere in LibreOffice.

བསུབ་པ།

གཏན་འཁེལ་རྗེས་བདམས་པའི་གཞི་རྒྱུ་བསུབ་པ།

བསུབ་པ།

བདམས་པའི་གཞི་རྒྱུ་འམ་གཏན་འཁེལ་མི་དགོས་པའི་གཞི་རྒྱུ་བསུབ་པ།

སྤྱི་སྲོལ།

You can enter values in the input fields in different units of measurement. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.

ཁ་བརྒྱབ།

གླེང་སྒྲོམ་ཐམས་ཅད་ཁ་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད་བཟོ་བཅོས་ཉར་ཚགས་བྱེད།

ཁ་བརྒྱབ།

གླེང་སྒྲོམ་དེ་ཁ་བརྒྱབ།

སྤྱད་པ།

བཟོ་བཅོས་སམ་བདམས་པའི་གྲངས་ཐང་སྤྱད་ འོན་ཀྱང་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་མི་རྒྱག་པ།

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

"བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནསགླེང་སྒྲོམ་དེ་ཚིག་དུམ་ནང་འཇུག་པའི་ཆེ་ཆུང་བར་བསྐུམ་དགོས་ དེ་ལྟར་ན་དེ་བས་སྟབས་བདེའི་སྒོ་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ཁྲོད་མཁོ་བའི་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་རྟགས་བཀོད་ཐུབ།

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

སྔོན་ལྟ།

མིག་སྔར་བདམས་པའི་ནང་དོན་སྔོན་ལྟ་བྱེད།

གོམ་སྟབས་རྗེས་མ།

"གོམ་སྟབས་རྗེས་མ་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ "སྣེ་སྟོན་"གྱིས་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་མིག་སྔའི་བཀོད་སྒྲིག་བེད་སྤྱད་པ་དང་སྦྲགས་གོམ་སྟབས་རྗེས་མ་བསྒྱུར་ གལ་སྲིད་གོམ་སྟབས་མཇུག་ཤོས་དེར་སླེབས་ནས་ ལྟོས་ཟླའི་གནས་ཡུལ་གནོན་མཐེབ་བེད་སྤྱད་མེད་པར་འགྱུར་

Dialog Buttons

བསྐྱར་སྒྲིག

Resets modified values back to the tab page previous values.

རྩིས་མེད།

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

བསྐྱར་སྒྲིག

མིག་སྔའི་གདེམ་གཞིའི་ཁཱ་ནང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་རྣམས་བསྐྱར་དུ་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་ལྡན་པའི་བཀོད་སྒྲིག་དགོས་ གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་གཏན་འཁེལ་འདྲི་རྩད་མི་མངོན་

བསྐྱར་སྒྲིག

བཅོས་ཟིན་པའི་གྲངས་ཐང་ཁས་ལེན་གྲངས་ཐང་དུ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད།

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

ཁས་ལེན་གྲངས་ཐང་བསྐྱར་སྒྲིག་མ་བྱས་སྔོན་འདྲི་རྩད་གཏན་འཁེལ་མེད་པ་ གལ་སྲིད་ཁྱེད་ནས་ལམ་སེང་གླེང་སྒྲོམ་དེ་གཏན་འཁེལ་བཟོས་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཐམས་ཅད་བོར་བརླག་ཏུ་གྱུར་ནས་སླར་ཡང་འཚོལ་ཐབས་བྲལ།


ཚད་གཞི།

གླེང་སྒྲོམ་ནང་མཐོང་ཐུབ་པའི་གྲངས་ཐང་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཁས་ལེན་གྱི་སྒྲིག་འཇུག་གྲངས་ཐང་དུ་སྒྲིག་པ།

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

ཁས་ལེན་གྲངས་ཐང་བསྐྱར་དུ་ཟུར་སྣོན་མ་བྱས་སྔོན་གཏན་འཁེལ་འདྲི་རྩད་མི་མངོན།


གོམ་སྟབས་སྔོན་མ།

གླེང་སྒྲོམ་ནང་གོམ་སྟབས་སྔོན་མ་བརྒྱབ་པའི་བཟོ་བཅོས་བདམས་པ་དེ་འཚོལ་ཐུབ། མིག་སྔའི་བཀོད་སྒྲིག་འགྱུར་མེད་ཡིན་ ཤོག་ངོས་གཉིས་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གནོན་མཐེབ་འདི་སྒུལ་སློང་བྱའོ།

Options

Click the Options label to expand the dialog to show further options. Click again to restore the dialog.

See also the following functions:

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

(This command is only accessible through the context menu).

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.