གསབ་སྣོན་ཡི་གེ་

རིས་འགོད་ཡང་ན་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ནང་ཡི་གེའི་རིགས་མང་དག་གསབ་སྣོ་བྱེད།

Adding a Text Box

 1. ཡི་གེ་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་རིས་རྟགས་ ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་ནི་རེ་བར་ཡི་གེ་ནང་བཅུག་བྱེད་པའི་གནས་སའི་བར་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

 2. ཡིག་ཚགས་ནང་བསྐོར་བཞིན་པའི་ཙིག་རྟགས་གཡར་ཏེ་སྒྲོམ་ཞིག་འདྲུད་འཐེན་བྱེད། སྒྲོམ་གྱི་ཆེ་ཆུང་དང་གནས་ས་ནི་ཁྱེད་རང་གིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། སྒྲོམ་འདིའི་ཆེ་ཆུང་ནི་སྒྲོམ་ནང་གི་ཡི་གེའི་ནང་དོན་གྱི་མང་ཉུང་ལྟར་རང་འགུལ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད། ལོས་ཡིན་ རྗེས་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་དུས་བསྟུན་གྱིས་བཀོངབཀོང་བཞིན་པའི་ཙིག་རྟགས་སྤོ་སྒུལ་གཡར་ཏེ་སྒྲོམ་གྱི་གནས་ས་དང་སྒྲོམ་གྱི་ཆེ་ཆུང་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་ ཡིན་ནའང་སྒྲོམ་ནི་སྒྲོམ་ནང་གི་ཡི་གེ་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་བར་སྟོང་ལས་ཆུང་མི་རུང་།

 3. ཡི་གེའི་སྒྲོམ་ནང་ཡི་གེ་མཐེབ་འཇུག་དང་ཡང་ན་སྦྱོར།

ཡི་གེ་ཆ་རྡེབ་བྱས་ཏེ་དེ་ལ་ཡང་ན་རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡི་གེའི་གཏོགས་གཤིས་(དཔེར་ན་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་ཡང་ན་ཡིག་གཟུགས་ཚོས་གཞི་)རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད། ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་མཐའ་སྒྲོམ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་བྱ་ཡུལ་འདིའི་གཏོགས་གཤིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་ དཔེར་ན་མཐའ་སྒྲོམ་ཚོས་གཞི་ཡང་ན་བྱ་ཡུལ་སྔོན་ཡང་ན་རྗེས་ལ་སྟར་འགོད་བྱེད།

ཡི་གེ་དང་སྒྲོམ་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད།

 1. Create a text box as described in the steps above.

 2. ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་འདེམས་ དེ་རྗེས་[རྣམ་གཞག་] - [ཡིག་གཟུགས་...]འདེམས། "ཡིག་གཟུགས་"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེས།

 3. ཡི་གདེང་འདེམས་གཞི་ཁྭའི་ཤོག་ངོས་ཐོག་ ཡི་གེའི་མཐོ་ཚད་འཚམས་པའི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་གཙང་སེལ་བྱེད་ དེ་རྗེས་སྒྲོམ་གཞི་ཆེ་ཆུང་འཚམས་པའི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས། "གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 4. Now you can resize the text box to change the size and shape of the text characters.

རིས་དབྱིབས་ལ་བསྡམས་པའི་ཡི་གེ

རིས་དབྱིབས་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱེད་ ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་རིས་དབྱིབས་ནང་ཡི་གེ་གསབ་སྣོན་བྱེད།

To determine the position of the text, use the settings in Format - Text.

 1. དཔེ་རིས་རིས་རྟགས་འགྲམ་གྱི་མདའ་རྩེ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་རིས་རྟགས་ "དཔེ་རིས་"ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ།

 2. དཔེ་རིས་ཞིག་འདེམས་ དེ་རྗེས་ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་ནི་དཔེ་རིས་འདིའི་གནས་ས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་བར་སྤོས།

 3. འདྲུད་སྒུལ་གྱི་དཔེ་རིས་འགོད་བྲིས་བྱེད།

 4. Enter the text.

ཡི་གེ་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

 1. ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་ཡི་གེ་འདེམས།

 2. ཡི་གེ་དྲས་སྦྱར་པང་ཐོག་(རྩོམ་སྒྲིག་ - འདྲ་ཕབ་)ལ་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

 3. སྦྱར་བའི་ཡི་གེའི་ཤོག་ངོས་ཡང་ན་སྒྲོམ་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཐོག་ཙིག་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 4. [རྩོམ་སྒྲིག་] - [སྦྱར་བ་]ཡང་ན་[རྩོམ་སྒྲིག་] - [འདེམས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་སྦྱར་བ་...]སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་བེད་སྤྱོད།

  འདེམས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་སྦྱར་བ་སྤྱོད་སྐབས་ སྦྱར་བའི་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་འདེམས་ཆོག རྣམ་གཞག་མི་འདྲ་བཞིན་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཡི་གེའི་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

འདྲེན་འཇུག་ཡི་གེ

 1. འདྲེན་འཇུག་བྱེད་པའི་ཡི་གེའི་ཤོག་ངོས་ཡང་ན་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཐོག་ཙིག་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 2. [བསྒར་འཛུད་] - [ཡིག་ཆ་...]འདེམས།

 3. ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆ་ (*.txt) ཡང་ན་ HTML ཡིག་ཆ་འདེམས་ དེ་རྗེས་བསྒར་འཛུད་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། བསྒར་འཛུད་ཡི་གེ་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེས། "གཏན་འཁེལ་"བསྒར་འཛུད་ཡི་གེ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།