རིས་འགོད་མྱུར་བདེའི་མཐེབ།

གཤམ་གསལ་ནི་རིས་འགོད་ཡིག་ཚགས་ལ་ཆེད་དུ་རན་པའི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་རེའུ་འགོད་ཡིན།

LibreOffice རྒྱུན་སྲོལ་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་བྱེད་སྤྱོད་ཆོག.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


རིས་འགོད་སྤྱོད་པའི་བྱེད་ནུས་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ།

ཕན་འབྲས་

F2

ཡིག་དེབ་གསབ་སྣོན་ཡང་ན་རྩོམ་སྒྲིག

(F3)

ཚོ་སྒྲིག་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་བྱ་ཡུལ་ཁག་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

+F3

ཚོ་སྒྲིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཆས་ཁ་བརྒྱབ།

Shift+F3

འདྲ་ཕབ་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེས།

F4

གནས་ས་དང་ཁྲེ་ཚུན་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེས།

F5

ལས་རོགས་ཁ་ཕྱེས།

(F7)

འབྲི་སྦྱོར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད།

+F7

དོན་གཅིག་མིང་མང་མཛོད་ཁ་ཕྱེས།

F8

རྩོམ་སྒྲིག་ཚེག་ཁ་ཕྱེ་/ཁ་བརྒྱབ།

+Shift+F8

སྒྲོམ་གཞི་རན་པ།

++

Opens Styles window.


རིས་འགོད་སྤྱོད་པའི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ།

ཕན་འབྲས་

སྡོམ་རྟགས་ (+) མཐེབ་

ཆེ་རུ་གཏོང་བ།

འཐེན་རྟགས་(-)མཐེབ་

ཆུང་དུ་བཏང་།

(*) མཐེབ་མང་བ་(གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་།)

གསལ་ཡོལ་ཐོག་གི་ཤོག་ངོས་ཆེ་ཆུང་ལ་རྐྱང་སྐུམ་བྱེད།

བགོས་(÷)མཐེབ་(གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་།)

མིག་སྔའི་འདེམས་པའི་ནང་དོན་ཆེ་རུ་གཏོང་།

+Shift+G

Groups selected objects.

Shift++A

འདེམས་པའི་ཚོ་ཡིས་ཚོ་སྒྲིག་རྩིས་མེད་གཏོང་།

+Shift+K

འདེམས་པའི་བྱ་ཡུལ་ཚོ་སྒྲིག་བྱེད།

+Shift+K

ཚོ་སྒྲིག་འདེམས་པའི་བྱ་ཡུལ་རྩིས་མེད་གཏོང་།

+Shift++

རྩེ་རིམ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

++

རིམ་པ་གཅིག་གོ་ལ་སྤོས།

+-

འོག་ལ་རིམ་གཅིག་སྤོས།

+Shift+-

མཐིལ་རིམ་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།


རིས་འགོད་ཆེད་སྤྱོད་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ།

ཕན་འབྲས་

Page Up

གོང་གི་ཤོག་ལྷེར་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་

Page Down

འོག་གི་ཤོག་ལྷེར་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་

+ Page Up

གོང་གི་རིམ་པར་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་

+Page Down

འོག་གི་རིམ་པར་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་

མདའ་རྩེའི་མཐེབ།

འདེམས་པའི་བྱ་ཡུལ་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱོགས་སུ་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

+མདའ་རྩེའི་མཐེབ།

ཤོག་ངོས་མཐོང་རིས་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་བཞིན་ཁ་ཕྱོགས་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

-click while dragging an object. Note: this shortcut key works only when the Copy when moving option in - LibreOffice Draw - General is enabled (it is enabled by default).

ཙིག་རྟགས་གནོན་མཐེབ་གློད་པའི་རྗེས་འདྲུད་སྒུལ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཟུར་ཡིག་གཅིག་གསར་བཟོ་བྱེད།

+Enter with keyboard focus (F6) on a drawing object icon on Tools bar

ཁས་ལེན་ཆེ་ཆུང་གི་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་མིག་སྔའི་མཐོང་རིས་ལ་དཀྱིལ་བསྡུ་བྱེད།

Shift+F10

འདེམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེས།

F2

ཡིག་དེབ་མ་ཚུལ་ལ་འཛུལ།

Enter

ཡིག་དེབ་མ་ཚུལ་ནང་འཛུལ། (གལ་སྲིད་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་འདེམས་ཟིན་ན་)

+F3

ཡིག་དེབ་མུ་ཚལ་ནང་འཛུལ། (གལ་སྲིད་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་འདེམས་ཟིན་ན་) གལ་སྲིད་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་མེད་པའམ་ཡང་ན་ཤོག་ངོས་ནང་གི་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་ཡོད་ཚད་འདེམས་ཟིན་ན་ ཤོག་ངོས་གསར་པ་གཅིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

མཐེབ་གནོན་པ་མ་ཟད་ཙིག་རྟགས་འདྲུད་སྒུལ་བེད་སྤྱོད་པ་ བྱ་ཡུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་ནས་ཕྱིར་ལ་བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་འགོད་པའམ་ཡང་ན་བཟོ་བཅོས་བྱ་ཆོག

+Shift+བྱ་ཡུལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ།

མིག་སྔའི་བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་འདེམས།

+Shift+བྱ་ཡུལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ།

མིག་སྔའི་བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་མདུན་གྱི་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

དངོས་གཟུགས་འདེམས་པ་དང་དུས་མཚུངས་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད།

ས་ཁོངས་འདེམས་པའི་ནང་བྱ་ཡུལ་གསབ་སྣོན་ནམ་ཡང་ན་སུབ་པ།

Shift མཐེབ་གནོང་པ་མ་ཟད་ཙིག་རྟགས་འདྲུད་སྒུལ་བྱེད།

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྤོ་སྒུལ་ཁ་ཕྱོགས་ནི་ཏུའུ་ 45 ཡི་ལྡབ་གྲངས་ཡིན།

བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་གསར་བཟོ་ཡང་ན་བཟོ་བཅོས་སྐབས་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་དང་དུས་མཚུངས་བྱ་ཡུལ་འདྲུད་སྐྱེལ་བྱེད།

བྱ་ཡུལ་གྱི་ཁྲེ་ཚུན་ཏུའུ་ཟུར་ 45 ཡི་ལྡབ་གྲངས་ལ་ཚད་བཀག་བྱེད།

Tab མཐེབ་

གསར་བཟོའི་བྱ་རིམ་བཞིན་ཤོག་ངོས་ཐོག་གི་བྱ་ཡུལ་དབར་འཁོང་སྐྱོད་བྱེད།

Shift+Tab

གསར་བཟོ་བྱེད་པའི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་གོ་རིམ་བཞིན་ཤོག་ངོས་ཐོག་གི་བྱ་ཡུལ་དབར་འཁོང་སྐྱོད་བྱེད།

(Esc)མཐེབ་

མིག་སྔའི་མ་ཚུལ་ནས་ཕྱིར་ཐོན།


སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་མིག་བཤར་ནང་མཐེབ་གཞོང་སྤྱད་ནས་མིག་བཤར་བྱེད་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

Home/End

Set the focus to the first/last slide.

Left/Right arrow keys or Page Up/Down

Set the focus to the next/previous slide.

Enter མཐེབ་

Change to Normal Mode with the active slide.