གཞི་གྲངས་ཚེག་

གླེང་སྒྲོམ་འདི་སྤྱད་ན་འདེམས་ངེས་གཞི་གྲངས་ཚེག་གི་གཏོགས་གཤིས་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད། གལ་ཏེ་[རྣམ་གཞག་] - [བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་...]འདེམས་དུས་གཞི་གྲངས་ཚེག་གཅིག་ཁོ་ན་འདེམས་ངེས་ བཏགས་གྲངས་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་འདི་མངོན། ཚལ་ཐོ་ཁ་ཤས་ནི་རྩ་གཉིས་སམ་རྩ་གསུམ་རིས་མཚོན་ལ་སྤྱོད་པ་ཁོ་ན་འཚམས།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

བཟོ་བཅོས་བྱས་པས་གཞི་གྲངས་ཚེག་འདི་ལ་ནུས་པ་ཐོན། དཔེར་ན་ གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཚང་ཞིག་གི་ཚོས་གཞི་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་ན་ཚང་འདིའི་ཚོད་གཞིར་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་ངོ་།


བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་ [རྣམ་གཞག་] - [བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་...] - "གཞི་གྲངས་ཚེག་"གླེང་སྒྲོམ་


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area

Set the fill options for the selected drawing object.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

གཞི་གྲངས་མཚོན་རྟགས་

Opens the Data Labels dialog, which enables you to set the data labels.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.