ཕྲེང་མང་ཡི་གེ་འབྲི་འཇུག

  1. Pressing the +Enter keys inserts a manual line break. This shortcut works directly in the cell or in the input line. The input line can be expanded to the multi-line by the Down arrow button on the right.

གལ་ཏེ་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་སྐབས་དྲ་མིག་གི་གཡས་མཐར་རང་འགུལ་ཕྲེང་ཕབ་དགོས་ན་གཤམ་ལྟར་བཀོད་སྒྲིག་དགོས།

  1. གལ་ཏེ་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་སྐབས་དྲ་མིག་གི་གཡས་མཐར་ཕྲེང་ཕབ་དགོས་པའི་དྲ་མིག་ཚང་མ་འདེམས་དགོས།

  2. རྣམ་གཞག་ - དྲ་མིག་] - སྙོམས་གཤིབ་ནང་ རང་འགུལ་ཕྲེང་ཕབ་འདེམས་གཞི་འདེམས་ཞིང་"གཏན་འཁེལ།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།