འཚག་འདེམས་ མཐོ་རིམ་འཚག་འདེམས་སྤྱོད་པ།

  1. འཚག་འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་ཁྲའི་ཁོངས་ཀྱི་སྟར་ཁ་བྱང་དེ་ལས་ཁྲའི་ནང་གི་ཁོངས་སྟོང་པར་འདྲ་ཕབ་རྗེས་ སྟར་ཁ་བྱང་འོག་གི་ཕྲེང་ནང་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་འཇུག ཕྲེང་ནང་ཆུ་སྙོམས་སྒྲིག་གི་གཞི་གྲངས་རྟག་ཏུ་གཏན་ཚིགས་རྟགས་"དང་"གིས་སྦྲེལ་ སྟར་ནང་དྲང་འཕྱང་རིམ་སྒྲིག་གི་གཞི་གྲངས་རྟག་ཏུ་"འམ་"ཡིས་སྦྲེལ།

  2. འཚག་འདེམས་ལིང་ཚེ་གསར་འཛུགས་རྗེས་ འཚག་འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་ཁྲའི་ཁོངས་འདེམས་པ། གཞི་གྲངས་ - འཚག་འདེམས་ - མཐོ་རིམ་འཚག་འདེམས་འདེམས་ དེ་རྗེས་ཁ་ཕྱེ་བའི་མཐོ་རིམ་འཚག་འདེམས་གླེང་སྒྲོམ་ནང་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་མཚན་འཇོག་བྱེད།

  3. དེ་རྗེས་"གཏན་འཁེལ།"རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐོག་མའི་ལས་ཁྲའི་ནང་མཐོང་ཐུབ་པ་ དེའི་ནང་དོན་ནི་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་མཐུན་པའི་ཕྲེང་ཁོ་ན་མངོན། གཞན་པའི་ཕྲེང་གནས་སྐབས་གབ་འགྲོ་ བཀའ་ཚིག་རྣམ་གཞག་ - ཕྲེང་ - མངོན་པ་སྤྱད་ནས་གབ་པའི་ཕྲེང་མངོན་ཐུབ།

དཔེ་གཞི།

གཞི་གྲངས་ཟིན་ཐོ་མང་དག་ཚུད་པའི་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ཁུར་སྣོན། ང་ཚོས་སྤྱོད་པ་ནི་འཁོར་རྒྱུགས།ཡིག་ཚགས་གཅིག་ཡིན་ འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་གཞན་གང་རུང་སྤྱད་ཀྱང་དེ་ལྟར་སྟབས་བདེ་ཡོད། ཡིག་ཚགས་དེར་གཤམ་གྱི་པར་དབྱིབས་ཡོད།

A

B

C

D

E

1

ཟླ་བ།

ཚད་ལྡན།

ཚོང་དོན།

རྒྱས་སྤྲོད་བཟོ་ལྟ།

ཚང་ཆས།

2

ཟླ་དང་པོ།

125600

200500

240000

170000

3

ཟླ་གཉིས་པ།

160000

180300

362000

220000

4

ཟླ་བ་གསུམ་པ།

170000

སྒུག་པ།...


ཕྲེང་ 1 དེ་ཕྲེང་ཁ་བྱང་(ཡིག་དུམ་མིང་)དང་མཉམ་དུ་ཕྲེང་ 20 ལ་འདྲ་ཕབ་བྱེད། ཕྲེང་ 21དང་22 སོགས་སོ་སོའི་ནང་ OR ཐག་སྦྲེལ་གྱི་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་འཇུག

A

B

C

D

E

20

ཟླ་བ།

ཚད་ལྡན།

ཚོང་དོན།

རྒྱས་སྤྲོད་བཟོ་ལྟ།

ཚང་ཆས།

21

ཟླ་དང་པོ།

22

<160000


Month དྲ་མིག་ནང་གི་ཐང་ "January" ཚུད་པའི་ཕྲེང་ངམ་ Standard དྲ་མིག་ནང་ 160000 ལས་ཆུང་བའི་ཐང་ཚུད་པའི་ཕྲེང་ཁོ་ན་མངོན་པ།

གཞི་གྲངས་ - འཚག་འདེམས་ - མཐོ་རིམ་འཚག་འདེམས་འདེམས་ དེ་རྗེས་ས་ཁོངས་ A20:E22འདེམས། "གཏན་འཁེལ།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་ཕྲེང་ཁོ་ན་མངོན་ ཕྲེང་གཞན་པ་གབ་འགྲོ