ནོར་འཁྲུལ་སྙན་ཞུ།

ནོར་འཁྲུལ་བརྡ་འཕྲིན་ཞིག་མཚན་ངེས་བྱེད་ དྲ་མིག་ནང་ནུས་མེད་གཞི་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱ་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་བརྡ་འཕྲིན་མངོན་པར་བྱེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ད་དུང་ནོར་འཁྲུལ་ཆ་འཕྲིན་མངོན་པའི་ཧུང་ཞིག་སྒུལ་སློང་བྱ་ཐུབ། ཤོག་ངོས་དེའི་མཇུག་བསྡུའི་མཚམས་སུ་དཔེ་གཞིའི་ཧུང་ཞིག་མཁོ་དོན་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - Validity - Error Alert tab.


ནུས་མེད་ཐང་ནང་འཇུག་བྱ་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་སྙན་ཞུ་མངོན་པ།

Displays the error message that you enter in the Contents area when invalid data is entered in a cell. If enabled, the message is displayed to prevent an invalid entry.

གནས་ཚུལ་དེ་གཉིས་ལ་མཚོན་ན་ གལ་ཏེ་"མཚམས་འཇོག"འདེམས་ན་ནུས་མེད་ཀྱི་གཤར་བྱང་སུབ་པ་དང་སྦྲགས་དྲ་མིག་དེ་བསྐྱར་དུ་དེ་སྔོན་གྱི་གྲངས་ཐང་ནང་འཇུག་བྱེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྩིས་མེད་ [ཐ་ཚིག] དང་ [ཆ་འཕྲིན།] གླེང་སྒྲོམ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། ཡང་ན་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་བྱེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་"གཏན་འཁེལ།་"གནོན་མཐེབ་མནན་ནས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ་ན་ནུས་མེད་ཀྱི་གཤར་བྱང་སུབ་ཀྱི་མེད།

ནང་དོན།

བཀོལ་སྤྱོད།

དྲ་མིག་ནང་ནུས་མེད་གཞི་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱ་སྐབས་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་པའི་བཀོལ་སྤྱོད་འདེམས་དགོས། "མཚམས་འཇོག་"བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་ནུས་མེད་ཐང་ནང་འཇུག་བྱེད་པ་དང་སྦྲགས་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ ངེས་པར་དུ་"གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་གླེང་སྒྲོམ་དེ་ཁ་རྒྱག་ཐུབ། "ཐ་ཚིག་"དང་"ཆ་འཕྲིན་"བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་མངོན་པར་བྱེད་ "གཏན་འཁེལ་"འམ་རྩིས་མེད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱག་ འོན་ཏེ་རྩིས་མེད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པ་ཁོ་ནས་ཕན་མེད་ནང་འཇུག་ཁས་མི་ལེན་པ་བྱ་ཐུབ།

མིག་བཤར།

ཧུང་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ དེ་ཁྲོད་ནས་ཧུང་ཞིག་འདེམས་ཆོག་ དྲ་མིག་ནང་ནུས་མེད་གཞི་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱ་སྐབས་ཧུང་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་བདེ་བ་ཡོད། ནོར་འཁྲུལ་སྙན་ཞུ་མངོན་རྗེས་ཧུང་ལག་བསྟར་བྱེད།

ཁ་བྱང་།

ཧུང་ཁ་བྱང་ནང་འཇུག་གམ་དྲ་མིག་ནང་ནུས་མེད་གཞི་གྲངས་མངོན་པའི་སྐབས་མངོན་དགོས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཆ་འཕྲིན་ནང་འཇུག་བྱེད།

ནོར་འཁྲུལ་སྙན་ཞུ།

དྲ་མིག་ནང་ནུས་མེད་གཞི་གྲངས་ཐོན་པའི་སྐབས་མངོན་དགོས་པའི་ཆ་འཕྲིན་ནང་འཇུག་བྱ།

དཔེ་གཞིའི་ཧུང་།:

Function ExampleValidity(CellValue as String, TableCell as String)
Dim msg as string
msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
msg = msg & " in table: " & "'" & TableCell & "'"
MsgBox msg ,16,"Error message"
End Function