ཆ་རྐྱེན།

བདམས་པའི་དྲ་མིག་ལ་ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་འདེམས་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


དཔེར་ན་ གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཆོག་ :"1 ནས་ 10 བར་གྱི་གྲངས་ཀའམ་""ཡིག་རྟགས་ 20 ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཡི་གེ་"

ཆོག་པ།

འདེམས་པའི་དྲ་མིག་ལ་ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་འདེམས་གཞི་འདེམས་པ།

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་འདེམས་རུང་།

ཆ་རྐྱེན།

ཕན་ནུས

ཐང་ཡོད་ཚད།

ཚད་བཀག་མེད།

ཧྲིལ་གྲངས།

ཆ་རྐྱེན་དེ་དང་འཚམས་པའི་ཧྲིལ་གྲངས་ཁོ་ན།

བཅུ་གོང་སྒྲིལ་ལུགས།

ཆ་རྐྱེན་དེ་དང་འཚམས་པའི་གྲངས་ཀ་ཡོད་ཚད།

ཚེས་གྲངས།

ཆ་རྐྱེན་དེ་དང་ཡོངས་སུ་འཚམས་པའི་བཅུ་གོང་སྒྲིལ་གྱི་གྲངས་ཐང་ཡོད་ཚད། ནང་འཇུག་བྱས་པའི་གྲངས་ཐང་དེ་ཐེངས་རྗེས་མར་གླེང་སྒྲོམ་དེ་སྒུལ་སློང་བྱ་སྐབས་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་རྣམ་གཞག་ཅན་བཟོ།

དུས་ཚོད།

ཆ་རྐྱེན་དེ་དང་ཡོངས་སུ་འཚམས་པའི་བཅུ་གོང་སྒྲིལ་གྱི་གྲངས་ཐང་ཡོད་ཚད། ནང་འཇུག་བྱས་པའི་གྲངས་ཐང་དེ་ཐེངས་རྗེས་མར་གླེང་སྒྲོམ་དེ་སྒུལ་སློང་བྱ་སྐབས་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་རྣམ་གཞག་ཅན་བཟོ།

དྲ་མིག་ས་ཁོངས།

དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་བདམས་པའི་ཐང་ཁོ་ན་ཆོག དྲ་མིག་ས་ཁོངས་གསལ་པོར་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཆོག་ ཡང་ན་མིང་བཏགས་ཟིན་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ས་ཁོངས་ཤིག་གམ་མིང་བཏགས་ཟིན་པའི་ས་ཁོངས་ཤིག་ཡིན་ཆོག། ས་ཁོངས་དེ་ཕྲེང་གཅིག་སྟར་གཅིག་གི་དྲ་མིག་ཆེ་བས་གྲུབ་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཕྲེང་མང་སྟར་མང་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོད་ན་སྟར་དང་པོ་ཁོ་ན་ཉེར་བར་སྤྱོད།

རེའུ་འགོད།

རེའུ་འགོད་ནང་གཏན་འཁེལ་བའི་ཐང་ངམ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་ཁོ་ན་ཆོག། ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་དང་ཐང་མཉམ་བསྲེས་བྱས་ཆོག་ གྲངས་ཀ་ནི་དེ་དག་གི་ཐང་དང་མཚུངས་ གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་འགོད་ནང་གྲངས་ཀ་ 1ནང་འཇུག་བྱེད་ན་གཤར་བྱང་100% ཡང་སྔར་བཞིན་ནུས་པ་ལྡན།

ཡི་གེའི་རིང་ཚད།

རིང་ཚད་དང་ཆ་རྐྱེན་འཚམས་པའི་གཤར་བྱང་།


དྲ་མིག་སྟོང་པ་བྱས་ཆོག

འདེམས་པའི་ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་ས་ཁོངས་ནང་དུ་དྲ་མིག་སྟོང་པ་འདུས་ཆོག

འདེམས་པའི་རེའུ་འགོད་མངོན་པ།

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing +D.

རིམ་འཕར་ལ་གཞིགས་ནས་གཤར་བྱང་སྟར་སྒྲིག་བྱེད།

བདམས་པའི་རེའུ་འགོད་ལ་རིམ་འཕར་ལ་གཞིགས་ནས་རིམ་སྒྲིག་བྱེད་ བསྐྱར་ཟློས་ཆ་རྣམ་ཚགས་ནས་དོར་དགོས། གལ་ཏེ་མ་འདེམས་ན་ གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་རིམ་སོར་ཉར་བྱ།

གཞི་གྲངས་ཁུངས།

ནང་འཇུག་ཐུམ་ལ་ནུས་ཐང་ངམ་ཡིག་དེབ་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་འདུས་ཡོད།

གཤར་བྱང་།

ནུས་ལྡན་ཐང་ངམ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་གཤར་བྱང་ནང་འཇུག་བྱེད།

གཞི་གྲངས།

བེད་སྤྱོད་དགོས་པའི་སྡུར་བའི་རྩིས་རྒྱག་འདེམས་པ། འདེམས་རུང་བའི་རྩིས་རྒྱག་རྟགས་དེ་ཆོག་པ་སྒྲོམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བའི་འདེམས་གཞིར་རག་ལས། གལ་ཏེ་"བར་"རམ་"དེའི་བར་མེད་" འདེམས་ན་ ཆུང་ཤོས་དང་ཆེ་ཤོས་ནང་འཇུག་སྒྲོམ་མངོན། དེ་མིན་ན་ཆུང་ཤོས་ཆེ་ཤོས་འམ་གྲངས་ཐང་ནང་འཇུག་སྒྲོམ་ཁོ་ན་མངོན།

གྲངང་ཐང་།

Enter the value for the data validation option that you selected in the Allow box.

ཆུང་ཤོས།

ནང་འཇུག་ཆོག་པ་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་པའི་གཞི་གྲངས་ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་འདེམས་གཞིའི་ཐང་ཆུང་ཤོས་ནང་འཇུག་བྱེད།

ཆེ་ཤོས།

ནང་འཇུག་ཆོག་པ་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་པའི་གཞི་གྲངས་ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་འདེམས་གཞིའི་ཐང་ཆེ་ཤོས་ནང་འཇུག་བྱ།