གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག

གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གིས་སྐྱེ་སྒྲུབ་བྱས་པའི་རེའུ་མིག་བཀོད་རྣམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Current selection.

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Data source registered in LibreOffice, click OK to see Select Data Source dialog.


གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག

གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གིས་གནོན་མཐེབ་ཀྱི་རྣམ་པས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་མངོན་པ་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནོན་མཐེབ་དེ་དག་དྲུད་སྐྱེལ་གྱིས་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གི་རེའུ་མིག་མཚན་འཇོག་བྱེད།

པར་གཞི།

གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གི་རེའུ་མིག་གི་བཀོད་རྣམ་མཚན་འཇོག་བྱ་དགོས་ན་ གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གནོན་མཐེབ་"ཤོག་ངོས་ཡིག་དུམ།"、"ཕྲེང་ཡིག་དུམ།"、"སྟར་ཡིག་དུམ།"དང་"གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ།"ས་ཁོངས་ལ་དྲུད་སྐྱེལ་བྱ། ཡང་ན་དྲུད་སྐྱེལ་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱར་དུ་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གི་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་སྟར་སྒྲིག་བྱས་ཆོག

LibreOffice ཡིས་རང་འགུལ་གྱིས་"གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་"ས་ཁོངས་ནང་དྲུད་འཇུག་བྱས་པའི་གནོན་མཐེབ་ལ་ཤོག་བྱང་སྣོན་དགོས། ཤོག་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་མིང་ངམ་གཞི་གྲངས་དེ་གསར་འཛུགས་བྱེད་པའི་སྤྱི་འགྲོས་འདུས་ཡོད།

གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་བེད་སྤྱོད་པའི་རྟེན་གྲངས་བཟོ་བཅོས་བྱ་དགོས་ "གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་"ས་ཁོངས་ནང་གི་གནོན་མཐེབ་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱ་བ་དང་ "གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ།"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་དགོས་ ཡང་"ཕྲེང་ཡིག་དུམ།"འམ་"སྟར་ཡིག་དུམ།"ས་ཁོངས་ནང་གི་གནོན་མཐེབ་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱ།

འདེམས་གཞི།

མངོན་པའམ་གབ་པ་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གི་ཟུར་སྣོན་འདེམས་གཞི་སྤྱོད་པར་ཡིན།

འབྲས་བུ།

གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གི་རེའུ་མིག་འབྲས་བུ་མངོན་པར་སྤྱོད་པའི་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

Selection from

ཡིག་ལེན་པའི་སྦྲགས་ཡིག་གནས་ཡུལ་ཚུད་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་འདེམས་དགོས་

ནང་འཇུག་ས་ཁོངས་ནས།

ས་ཁོངས་ཤིག་འདེམས་པ་དང་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གི་འབྲས་བུ་མངོན་པར་སྤྱོད།

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

"བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནསགླེང་སྒྲོམ་དེ་ཚིག་དུམ་ནང་འཇུག་པའི་ཆེ་ཆུང་བར་བསྐུམ་དགོས་ དེ་ལྟར་ན་དེ་བས་སྟབས་བདེའི་སྒོ་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ཁྲོད་མཁོ་བའི་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་རྟགས་བཀོད་ཐུབ།

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ལ་གཞི་གྲངས་འདུས་ཡོད་ན་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གིས་གཞི་གྲངས་དེ་བཀབ་པར་བྱེད། ད་ཡོད་གཞི་གྲངས་བརླག་པར་བཀག་འགོག་བྱ་དགོས་ན་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གིས་རང་འགུལ་གྱིས་ས་ཁོངས་འདེམས་ཏེ་འབྲས་བུ་མངོན་ཐུབ།


སྟོང་ཕྲེང་སྣང་མེད།

གཞི་གྲངས་ཁུངས་ནང་གི་ཡིག་དུམ་སྟོང་པ་སྣང་མེད་བྱས་པ།

རིགས་འབྱེད་ཤན་འབྱེད།

ཤོག་བྱང་མེད་པའི་ཕྲེང་དེ་རང་འགུལ་གྱིས་གཤམ་གྱི་ཆེས་མཐོའི་རིགས་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ རིགས་དེ་ཕྲེང་ཤོག་མཆན་གྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

སྤྱི་སྡོམས་སྟར་གྲངས།

སྟར་རྩིས་རྒྱག་གི་སྤྱི་སྡོམ་རྩིས་རྒྱག་དང་མངོན་པ།

སྤྱི་སྡོམ་གྱི་ཕྲེང་།

ཕྲེང་རྩིས་རྒྱག་གི་སྤྱི་སྡོམ་རྩིས་རྒྱག་དང་མངོན་པ།

ཚགས་འདེམས་ཆས་སྣོན་གསབ་བྱས།

གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་ཀྱི་"གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག"གི་རེའུ་མིག་ནང་"འཚགས་ཆས།"ཀྱི་གནོན་མཐེབ་ཅིག་གསབ་སྣོན་བྱེད།

"འཚགས་ཆས།"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་དགོས།

གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་མངོན་པ།

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་དེ་འདེམས་པ་དང་སྦྲགས་རེའུ་མིག་ནང་རྣམ་གྲངས་གར་རུང་གི་ཤོག་བྱང་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱས་པ་དང་རྣམ་གྲངས་དེའི་གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་མངོན་པའམ་གབ་ཐུབ། བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་དེ་གཙང་སེལ་དང་སྦྲགས་རེའུ་མིག་ནང་དྲ་མིག་གང་རུང་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱས་ན་དྲ་མིག་དེའི་ནང་དོན་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག།

"གཞི་གྲངས་གསལ་དྭངས་རེའུ་མིག་"གི་རེའུ་མིག་ནང་གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད།

གཤམ་གསལ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་བྱེད་:

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྙོམ་ངོས་གཅིག་པའི་ནང་གྲལ་མཚེས་ཡིག་དུམ་ལྡན་པའི་ཡིག་དུམ་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱས་ན་"གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་མངོན་པ་"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བར་བྱེད་:

གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་མངོན་པ།

ཁྱེད་ཀྱིས་དེའི་ཞིབ་ཆ་ཤེས་འདོད་པའི་ཡིག་དུམ་འདེམས་དགོས།