མཐོ་རིམ་འཚགས་འདེམས།

མཐོ་རིམ་འཚགས་འདེམས་མཚན་འཇོག་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... .


ཉེར་སྤྱོད་འཚག་འདེམས།

འཚགས་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་ཡོངས་ཁུངས་ནི་(F)

མིང་བཏགས་པའི་ས་ཁོངས་འདེམས་པ་ ཡང་ན་བེད་སྤྱོད་བྱ་དགོས་པའི་འཚགས་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་འདུས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་འཇུག་བྱེད།

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

"བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནསགླེང་སྒྲོམ་དེ་ཚིག་དུམ་ནང་འཇུག་པའི་ཆེ་ཆུང་བར་བསྐུམ་དགོས་ དེ་ལྟར་ན་དེ་བས་སྟབས་བདེའི་སྒོ་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ཁྲོད་མཁོ་བའི་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་རྟགས་བཀོད་ཐུབ།

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

འདེམས་གཞི།

འཚགས་འདེམས་འདེམས་གཞི་གཞན་དག་མངོན་པ།