རང་འགུལ་འཚགས་འདེམས།

རང་འགུལ་གྱིས་བདམས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་འཚགས་འདེམས་བྱེད་ མ་ཟད་ཕྲེང་རྐྱང་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གསར་འཛུགས་བྱེད་ དེ་ཁྲོད་ནས་མངོན་དགོས་པའི་རྣམ་གྲངས་འདེམས་ཆོག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - AutoFilter.

On Tools bar or Table Data bar, click

རིས་རྟགས།

རང་འགུལ་འཚག་འདེམས།