རྐྱང་འགྱུར་ཚད་འགྲོལ་བ།

གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་རྒྱུ་གཅིག་ཆ་མཉམ་ཚུལ་འགྲོལ་བར་སྤྱོད། འགྲོལ་བ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་རྗེས་འབྲས་བུའི་གླེང་སྒྲོམ་མངོན་པར་འགྱུར་ནས་དྲ་མིག་ནང་ཐད་ཀར་དུ་འབྲས་བུ་དང་དམིགས་འབེན་ཐང་ཉེར་སྤྱོད་བདེ་བ་ཡོང་།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - Goal Seek.


ཁས་ལེན།

ཆ་ཤས་འདི་དག་སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་འགྱུར་ཚད་མཚན་འཇོག

སྤྱི་འགྲོས་དྲ་མིག

སྤྱི་འགྲོས་དྲ་མིག་ནང་ སྤྱི་འགྲོས་ཚུད་པའི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་ནང་འཇུག་བྱེད། དེ་ལ་མིག་སྔའི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་འདུས་ཡོད། ལས་ཁྲའི་ནང་དྲ་མིག་གཞན་ཞིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ ཡིག་སྒྲོམ་ནང་འདྲེན་སྤྱོད་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱ།

དམིགས་ཚད་ཐང་།

རེ་བར་ཐོབ་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་གསར་པའི་ཐང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འགྱུར་ཚད་དྲ་མིག

ལེགས་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་གྲངས་ཐང་འདུས་པའི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ དམིགས་འབེན་གྱི་དགོས་མཁོ་སྐོང་བར་བྱེད།

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

"བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནསགླེང་སྒྲོམ་དེ་ཚིག་དུམ་ནང་འཇུག་པའི་ཆེ་ཆུང་བར་བསྐུམ་དགོས་ དེ་ལྟར་ན་དེ་བས་སྟབས་བདེའི་སྒོ་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ཁྲོད་མཁོ་བའི་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་རྟགས་བཀོད་ཐུབ།

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།