གཏག་པར་ཁྱབ་ཁོངས་རྩོམ་སྒྲིག

གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་འདེམས་ནས་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཁྱབ་ཁོངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ད་དུང་ཤོག་ལྷེ་རེ་རེར་བསྐྱར་ཟློས་སུ་གཏག་པར་དགོས་པའི་ཕྲེང་ངམ་སྟར་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ཐུབ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Print Ranges - Edit.


ཤོག་ལྷེ་རེ་རེའི་ཐོག་ཕྲེང་ངམ་སྟར་གཏག་པར་བྱེད།

ལས་ཁྲའི་ནང་གི་གཏག་པར་ཁྱབ་ཁོངས་མཚན་འཇོག

གཏག་པར་ས་ཁོངས།

རང་མཚན་འཇོག་གི་གཏག་པར་ཁྱབ་ཁོངས་བཟོ་བཅོས་ལ་སྤྱོད།

Select -none- to remove a print range definition for the current spreadsheet. Select -entire sheet- to set the current sheet as a print range. Select -selection- to define the selected area of a spreadsheet as the print range. By selecting -user-defined-, you can define a print range that you have already defined using the Format - Print Ranges - Define command. If you have given a name to a range using the Sheet - Named Ranges and Expressions - Define command, this name will be displayed and can be selected from the list box.

གཡས་ཀྱི་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་འདྲེན་འཇུག་གམ་མིང་ནང་འཇུག་བརྒྱུད་ནས་གཏག་པར་ས་ཁོངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གལ་ཏེ་འོད་རྟགས་གཏག་པར་ས་ཁོངས་ཡི་གེའི་སྒྲོམ་ནང་གནས་ཡོད་ན་ ད་དུང་ཙིག་རྟགས་བརྒྱུད་ནས་ལས་དེབ་ནང་གཏག་པར་ས་ཁོངས་འདེམས་ཆོག

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

"བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནསགླེང་སྒྲོམ་དེ་ཚིག་དུམ་ནང་འཇུག་པའི་ཆེ་ཆུང་བར་བསྐུམ་དགོས་ དེ་ལྟར་ན་དེ་བས་སྟབས་བདེའི་སྒོ་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ཁྲོད་མཁོ་བའི་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་རྟགས་བཀོད་ཐུབ།

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་ཕྲེང་།

ཤོག་ལྷེ་རེ་རེར་གཏག་པར་བྱ་དགོས་པའི་ཕྲེང་འདེམས་པ་དང་ གཡས་ཀྱི་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ཕྲེང་འདྲེན་སྤྱོད་ནང་འཇུག་བྱེད། དཔེར་ན་ "1"、"$1" འམ་ "$2:$3" ། རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ -སྤྱོད་པོ་མཚན་འཇོག་-མངོན། ཁྱེད་ཀྱིས་ -མེད་- འདེམས་ནས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་བསྐྱར་ཟློས་ཕྲེང་སུབ་དགོས།

གལ་ཏེ་འོད་རྟགས་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་ཕྲེང་ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་ནང་གནས་ན་ད་དུང་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་དྲུད་སྒུལ་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་ཕྲེང་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

"བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནསགླེང་སྒྲོམ་དེ་ཚིག་དུམ་ནང་འཇུག་པའི་ཆེ་ཆུང་བར་བསྐུམ་དགོས་ དེ་ལྟར་ན་དེ་བས་སྟབས་བདེའི་སྒོ་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ཁྲོད་མཁོ་བའི་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་རྟགས་བཀོད་ཐུབ།

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་སྟར།

ཤོག་ལྷེ་རེ་རེའི་གཏག་པར་བྱ་དགོས་པའི་སྟར་འདེམས་པ་དང་གཡས་ཀྱི་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་སྟར་འདྲེན་སྤྱོད་ནང་འཇུག་བྱ་ དཔེར་ན་ "A"、"AB" འམ་ "$C:$E" ། རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ -སྤྱོད་པོ་མཚན་འཇོག་-མངོན། ཁྱེད་ཀྱིས་ -མེད་- འདེམས་ནས་མཚན་འཇོག་གིས་བསྐྱར་ཟློས་སྟར་སུབ་ཆོག

གལ་ཏེ་འོད་རྟགས་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་སྟར་ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་ནང་གནས་ན་ད་དུང་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་དྲུད་སྒུལ་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་སྟར་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

"བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནསགླེང་སྒྲོམ་དེ་ཚིག་དུམ་ནང་འཇུག་པའི་ཆེ་ཆུང་བར་བསྐུམ་དགོས་ དེ་ལྟར་ན་དེ་བས་སྟབས་བདེའི་སྒོ་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ཁྲོད་མཁོ་བའི་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་རྟགས་བཀོད་ཐུབ།

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།