ཤོག་ངོས་བཀོད་སྒྲིག

གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ ཡིག་ཚགས་ནང་ཤོག་ངོས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཕྱི་རྣམ་གཏན་འཁེལ་བྱ་བར་སྤྱོད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Page.


Organizer

Set the options for the selected style.

Page

Allows you to define page layouts for single and multiple-page documents, as well as a numbering and paper formats.

Borders

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Background

Set the background color or graphic.

Header

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Footer

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

ལས་ཁྲ།

མིག་སྔའི་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་སྤྱད་པའི་ལས་ཁྲ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་གཏག་པར་ཕྱིར་འདོན་ནང་འདུས་དགོས་པའི་གཞི་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། དེ་མིན་ཁྱེད་ཀྱིས་གཏག་པར་གོ་རིམ་དང་ འགོ་ཤོག་ཤོག་ཨང་དང་ཤོག་ངོས་སྡུར་ཚད་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་

བསྐྱར་སྒྲིག

མིག་སྔའི་གདེམ་གཞིའི་ཁཱ་ནང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་རྣམས་བསྐྱར་དུ་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་ལྡན་པའི་བཀོད་སྒྲིག་དགོས་ གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་གཏན་འཁེལ་འདྲི་རྩད་མི་མངོན་