གཞི་གྲངས་མཚོན་པ་

གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ དེའི་ནང་གཞི་གྲངས་མཚོན་གྲངས་ས་ཁོངས་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.


གནས་འཚོལ་བའི་སྐབས་མིང་ཤན་འབྱེད་བྱེད།

གཞི་གྲངས་མཚོན་རྟགས་ས་ཁོངས་ཀྱི་དྲ་མིག་ནང་དོན་མིང་ལ་བརྩིས་ན་སྤྱི་འགྲོས་ནང་སྤྱད་པས་ - LibreOffice སྔོན་བཀོད་ཀྱི་ལས་ཀའི་ཉིན་དང་ཟླ་བ་ཤན་འབྱེད་བྱེད་པ་དང་འདྲ་བར་མིང་དེ་དག་ཤན་འབྱེད། མིང་དེ་དག་སྤྱི་འགྲོས་ནང་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་སྐབས་རང་འགུལ་གྱིས་ཁ་གསབ་བྱས་ཏེ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱེད། དེ་མིན་གཞི་གྲངས་མཚོན་རྟགས་ས་ཁོངས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་མིང་ལ་ལྡན་པའི་སྔོན་ཐོབ་ཚད་དེ་རང་འགུལ་སྐྱེ་གྲུབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་མིང་ལས་མཐོ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ལས་ཁྲ་མི་འདྲ་བ་མང་པོའི་ནང་གཅིག་མཚུངས་ཤོག་བྱང་གི་གཞི་གྲངས་མཚོན་རྟགས་ས་ཁོངས་འདུས་པ་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག། དེ་ལྟའི་གནས་ཚུལ་འོག་LibreOffice གིས་ཐོག་མར་མིག་སྔའི་ལས་ཁྲའི་ནང་གི་ས་ཁོངས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ བཤེར་འཚོལ་ཕམ་རྗེས་ལས་ཁྲ་གཞན་དག་གི་ས་ཁོངས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད།


ས་ཁོངས།

གཞི་གྲངས་མཚོན་རྟགས་ས་ཁོངས་རེ་རེ་ཀྱི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་མངོན་པ། རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་མཚོན་རྟགས་ས་ཁོངས་སུབ་དགོས་ན་ ས་ཁོངས་དེ་འདེམས་རྗེས་"སུབ་པ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་རོགས།

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

"བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནསགླེང་སྒྲོམ་དེ་ཚིག་དུམ་ནང་འཇུག་པའི་ཆེ་ཆུང་བར་བསྐུམ་དགོས་ དེ་ལྟར་ན་དེ་བས་སྟབས་བདེའི་སྒོ་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ཁྲོད་མཁོ་བའི་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་རྟགས་བཀོད་ཐུབ།

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

སྟར་ཤོག་བྱང་ཚུད་པ།

མིག་སྔའི་ཤོག་བྱང་ས་ཁོངས་ནང་སྟར་ཤོག་བྱང་འདུས་ཡོད།

ཕྲེང་ཤོག

མིག་སྔའི་ཤོག་བྱང་ས་ཁོངས་ནང་ཕྲེང་ཤོག་བྱང་འདུས་ཡོད།

གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་ལ་སྤྱོད།

བདམས་པའི་ཤོག་བྱང་ས་ཁོངས་ཕན་ཡོད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད། ས་ཁོངས་དེ་བཟོ་བཅོས་བྱ་དགོས་ན་ལས་ཁྲའི་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་རོགས་ མ་ཟད་ཙིག་རྟགས་སྤྱད་ནས་ས་ཁོངས་གཞན་དག་འདེམས་རོགས།

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

"བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནསགླེང་སྒྲོམ་དེ་ཚིག་དུམ་ནང་འཇུག་པའི་ཆེ་ཆུང་བར་བསྐུམ་དགོས་ དེ་ལྟར་ན་དེ་བས་སྟབས་བདེའི་སྒོ་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ཁྲོད་མཁོ་བའི་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་རྟགས་བཀོད་ཐུབ།

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

རིས་རྟགས་

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

གསར་སྣོན།

མིག་སྔའི་ཤོག་བྱང་ས་ཁོངས་རེའུ་འགོད་ནང་གསབ་སྣོན་བྱེད།

བསུབ་པ།

གཏན་འཁེལ་རྗེས་བདམས་པའི་གཞི་རྒྱུ་བསུབ་པ།