Add-in Functions, List of Analysis Functions Part Two

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་ [བསྒར་འཛུད།] - [རྟེན་གྲངས།...] - "རྟེན་གྲངས།"འདེམས་གཞིའི་ཁཱ། - "Add In"རིགས་དབྱེ།


IMABS

ཚོ་གྲངས་ཤིག་གི་ལྟོས་མེད་ཐང་རྩིས་རྒྱོབ།

བརྡ་སྤྲོད།

IMABS(Complex number)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ་གཞི།

=IMABS("5+12j") ཕྱིར་ལོག་ 13

[text/scalc/01/func_imcos.xhp#imcos_head not found].

Returns the cosine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcosh.xhp#imcosh_head not found].

Returns the hyperbolic cosine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcot.xhp#imcot_head not found].

Returns the cotangent of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcsc.xhp#imcsc_head not found].

Returns the cosecant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcsch.xhp#imcsch_head not found].

Returns the hyperbolic cosecant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsec.xhp#imsec_head not found].

Returns the secant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsech.xhp#imsech_head not found].

Returns the hyperbolic secant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsin.xhp#imsin_head not found].

Returns the sine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsinh.xhp#imsinh_head not found].

Returns the hyperbolic sine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imtan.xhp#imtan_head not found].

Returns the tangent of a complex number.

COMPLEX

དངོས་བཏགས་གྲངས་དང་ཟོལ་བཏགས་གྲངས་གཉིས་ཚོ་གྲངས་རྣམ་པར་བརྗེ་འགྱུར་བྱ།

བརྡ་སྤྲོད།

COMPLEX(Real num;I num;Suffix)

Real num:ཚོ་གྲངས་ནང་གི་དངོས་བཏགས་གྲངས།

I num:ཚོ་གྲངས་ནང་གི་ཟོལ་བཏགས་གྲངས།

Suffix:འདེམས་གཞི་རེའུ་འགོད་ "i" ཡང་ན་ "j"

དཔེ་གཞི།

=COMPLEX(3;4;j) ཕྱིར་ལོག་ 3+4j

CONVERT

གྲངས་ཀ་ཞིག་ཚད་འཇལ་སྡེ་ཚན་ཞིག་ནས་ཚད་འཇལ་སྡེ་ཚན་གཞན་ཞིག་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད། འཇལ་ཚད་ཀྱིས་ཐད་ཀར་འདྲེན་རྟགས་སྣོན་པའི་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་བྱས་ཆོག་ལ་འདྲེན་རྟགས་སྤྱད་ནས་ནང་འཇུག་བྱས་ཆོག། གལ་སྲིད་དྲ་མིག་ནང་འཇལ་ཚད་ནང་འཇུག་བྱེད་ན་ངེསངེསཔར་དུ་གཤམ་གྱི་རེའུ་འགོད་དང་གཅིག་མཐུན་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད་ཡིག་ཆེན་ཡིག་ཆུར་དབྱེ་བ་འབྱེད་:དཔེར་ན་ དྲ་མིག་ནང་ཡིག་ཆུང་ཡིག་འབྲུ་ lནང་འཇུག་བྱེད་ན་("ཧྲེང་"མཚོན་)འདྲེན་རྟགས་རྐྱང་པ་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས་རྗེས་ལམ་སེང་ lནང་འཇུག་བྱེད་དེ་ 'lནང་འཇུག་བྱེད།

གཏོགས་གཤིས་

འཇལ་བྱེད་

ཐིག་སྐུད་སྦོམ་ཕྲ།

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

རིང་ཚད།

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, lightyear, survey_mi

དུས་ཚོད།

yr, day, hr, mn, sec, s

གནོན་ཤུགས།

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

ར་བའི་དྲག་ཚད།

N, dyn, dy, lbf, pond

ནུས་ཚད།

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

རྩོལ་ཕྱོད།

W, w, HP, PS

ར་བའི་དྲག་ཚད།

T, ga

དྲོད་ཚད།

C, F, K, kel, Reau, Rank

བོང་ཚད།

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

ས་ཁོངས།

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

མྱུར་ཚད།

m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn

ཆ་འཕྲིན་

bit, byte


Units of measure in bold can be preceded by a prefix character from the following list:

Prefix

Multiplier

Y (yotta)

10^24

Z (zetta)

10^21

E (exa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hecto)

10^2

e (deca)

10^1

d (deci)

10^-1

c (centi)

10^-2

m (milli)

10^-3

u (micro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (pico)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (atto)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (yocto)

10^-24


Information units "bit" and "byte" may also be prefixed by one of the following IEC 60027-2 / IEEE 1541 prefixes:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


བརྡ་སྤྲོད།

CONVERT(Number; "FromUnit"; "ToUnit")

number:ཕབ་རྩིས་བྱ་རྒྱུའི་གྲངས་ཀ།

From unit:ཕབ་རྩིས་སྔོན་གྱི་ཚད་འཇལ་འཇལ་བྱེད།

ToUnit is the unit to which conversion is taking place. Both units must be of the same type.

དཔེ་གཞི།

=CONVERT(10;"HP";"PS") returns, rounded to two decimal places, 10.14. 10 HP equal 10.14 PS.

=CONVERT(10;"km";"mi") returns, rounded to two decimal places, 6.21. 10 kilometers equal 6.21 miles. The k is the permitted prefix character for the factor 10^3.

FACTDOUBLE

2 ཀྱི་འཕར་ཚད་ཀྱི་གྲངས་ཀའི་ཐེམ་སྒྱུར་ཕྱིར་ལོག།

བརྡ་སྤྲོད།

FACTDOUBLE(Number)

Number:གྲངས་འདི་ཆ་གྲངས་ཡིན་:གཤམ་གྱི་ཐེམ་སྒྱུར་རྩིས་རྒྱག་n*(N-2)*(n-4)*...*4*2

For even numbers FACTDOUBLE(n) returns:

2*4*6*8* ... *n

For odd numbers FACTDOUBLE(n) returns:

1*3*5*7* ... *n

FACTDOUBLE(0) returns 1 by definition.

དཔེ་གཞི།

=FACTDOUBLE(6) ཕྱིར་ལོག་ 48

=FACTDOUBLE(6) ཕྱིར་ལོག་ 48

=FACTDOUBLE(6) ཕྱིར་ལོག་ 48

IMAGINARY

འབྲས་བུ་ནི་ཚོ་གྲངས་ཤིག་གི་ཟོལ་བཏགས་གྲངས་ཡིན།

བརྡ་སྤྲོད།

IMAGINARY(Complex number)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ་གཞི།

=IMAGINARY("4+3j") ཕྱིར་ལོག་ 3

IMARGUMENT

འབྲས་བུ་ནི་ཚོ་གྲངས་ཀྱི་ཕོད་རྒྱ་(phi ཟུར་ཚད་)

བརྡ་སྤྲོད།

IMARGUMENT(Complex number)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ་གཞི།

=IMARGUMENT("3+4j") ཐོབ་འབྲས་ནི་ 0.927295

IMCONJUGATE

ཐོབ་འབྲས་ནི་ཚོ་གྲངས་ཤིག་གི་དོ་ཡ་ཚོ་གྲངས་ཡིན།

བརྡ་སྤྲོད།

IMCONJUGATE(inumber)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ་གཞི།

=IMCONJUGATE("1+j") ཕྱིར་ལོག་ 1-j

IMDIV

འབྲས་བུ་ནི་ཚོ་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་བགོས་གྲངས་ཡིན།

བརྡ་སྤྲོད།

IMDIV(inumber_1;inumber_2)

Numerator, Denominator: ཚོ་གྲངས་ནི་"x + yi"ཡང་ན་"x + yj"ཡི་རྣམ་པ་ནང་འཇུག

དཔེ་གཞི།

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") ཕྱིར་ལོག་ 5+12i

IMEXP

e(Eulerian གྲངས་ཀ་)དང་ཚོ་གྲངས་ཀྱི་རང་ཉིས་སྒྱུར་ཕྱིར་ལོག

བརྡ་སྤྲོད།

IMEXP(Complex number)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ་གཞི།

=IMEXP("1+j") དོར་འཇུག་ཐང་ཕྱིར་ལོག་ 1.47+2.29j

IMLN

འབྲས་བུ་ནི་ཚོ་གྲངས་ཤིག་གི་རང་བྱུང་གཏད་གྲངས་ཡིན།

བརྡ་སྤྲོད།

IMLN(Complex number)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ་གཞི།

=IMLN("1+j") ཉེ་མཚུངས་ཐང་ཕྱིར་ལོག་ 0.35+0.79j

IMLOG10

ཚོ་གྲངས་ཤིག་གི་རྒྱུན་སྤྱོད་གཏད་གྲངས་རྩིས་རྒྱོབ།

བརྡ་སྤྲོད།

IMLOG10(Complex number)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ་གཞི།

=IMLOG10("1+j") དོར་འཇུག་ཐང་ཕྱིར་ལོག་ 0.15+0.34j

IMLOG2

འབྲས་བུ་ནི་ཚོ་གྲངས་ཀྱི་གཉིས་གོང་འདྲིལ་ལུགས་གྲངས་ཡིན།

བརྡ་སྤྲོད།

IMLOG2(Complex number)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ་གཞི།

=IMLOG2("1+j") དོར་འཇུག་ཐང་ཕྱིར་ལོག་ 0.50+1.13j

IMPOWER

The result is the ComplexNumber raised to the power of Number.

བརྡ་སྤྲོད།

IMPOWER(Complex number;Number)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Number:སྟོན་གྲངས།

དཔེ་གཞི།

=IMPOWER("2+3i";2) ཕྱིར་ལོག་ -5+12i

IMPRODUCT

ཐོབ་འབྲས་ནི་ཚོ་གྲངས་མང་པོའི་(མང་ཤོས་ལ་ 29 )བསྒྱུར་ཐོབ་ཡིན།

བརྡ་སྤྲོད།

IMPRODUCT(Complex number;Complex number 1;...)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ་གཞི།

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") ཐོབ་འབྲས་ནི་ 27+11j

IMREAL

ཐོབ་འབྲས་ནི་ཚོ་གྲངས་ཤིག་གི་དངོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡིན།

བརྡ་སྤྲོད།

IMREAL(Complex number)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ་གཞི།

=IMREAL("1+3j") ཐོབ་འབྲས་ནི་ 1 ཡིན།

IMSQRT

ཚོ་གྲངས་ཤིག་གི་ཉིས་སྒྱུར་གཞི་རྩིས་རྒྱོབ།

བརྡ་སྤྲོད།

IMSQRT(inumber)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ་གཞི།

=IMSQRT("3+4i") ཕྱིར་ལོག་ 2+1i

IMSUB

ཚོ་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་རྩིས་རྒྱག་དགོས།

བརྡ་སྤྲོད།

IMSUB(Complex number 1;Complex number 2)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ་གཞི།

=IMSUB("13+4j";"5+3j") ཕྱིར་ལོག་ 8+j

IMSUM

འབྲས་བུ་ནི་ཚོ་གྲངས་མང་པོའི་(མང་ཤོས་ལ་ 29 )བསྡོམས་ཐོབ་ཡིན།

བརྡ་སྤྲོད།

IMSUM(Complex number 1;Complex number 2;...)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ་གཞི།

=IMSUM("13+4j";"5+3j") ཕྱིར་ལོག་ 18+7j

OCT2BIN

འབྲས་བུ་ནི་ནང་འཇུག་གི་བརྒྱད་གོང་འདྲིལ་ལྟོས་ཟླའི་གཉིས་གོང་འདྲིལ་ལུགས་ཀྱི་གྲངས་ཡིན།

བརྡ་སྤྲོད།

OCT2BIN(number;places)

Number:བརྒྱད་གོང་འདྲིལ་ལུགས་གྲངས། གྲངས་འདིར་མང་ཤོས་ལ་གནས་ཚུལ་བཅུ་ཡོད་རུང་། གནས་མཐོ་ཤོས་ནི་ཡིག་རྟགས་གནས་ཡིན་ དེ་རྗེས་གནས་ཁག་ནི་གྲངས་ཐང་འདི་ཡིན། མོ་གྲངས་ནི་གཉིས་གོང་འདྲིལ་ལུགས་གསབ་ཨང་ནང་འཇུག་ལ་བརྩི་བའོ།

Places:ཕྱིར་འདོན་བྱ་རྒྱུའི་གནས་གྲངས།

དཔེ་གཞི།

=OCT2BIN(3;3) ཕྱིར་ལོག་ 011

OCT2DEC

འབྲས་བུ་ནི་ནང་འཇུག་གི་བརྒྱད་གོང་འདྲིལ་ལུགས་ཀྱི་གྲངས་ཀྱི་ལྟོས་ཟླའི་བཅུ་གོང་འདྲིལ་ལུགས་ཀྱི་གྲངས་ཡིན།

བརྡ་སྤྲོད།

OCT2DEC(number)

Number:བརྒྱད་གོང་འདྲིལ་ལུགས་གྲངས། གྲངས་འདིར་མང་ཤོས་ལ་གནས་ཚུལ་བཅུ་ཡོད་རུང་། གནས་མཐོ་ཤོས་ནི་ཡིག་རྟགས་གནས་ཡིན་ དེ་རྗེས་གནས་ཁག་ནི་གྲངས་ཐང་འདི་ཡིན། མོ་གྲངས་ནི་གཉིས་གོང་འདྲིལ་ལུགས་གསབ་ཨང་ནང་འཇུག་ལ་བརྩི་བའོ།

དཔེ་གཞི།

=OCT2DEC(144) ཕྱིར་ལོག་ 100

OCT2HEX

འབྲས་བུ་ནི་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་བརྒྱད་གོང་འདྲིལ་ལུགས་གྲངས་ཀྱི་ལྟོས་ཟླའི་བཅུ་དྲུག་གོང་འདྲིལ་ལུགས་གྲངས་ཡིན།

བརྡ་སྤྲོད།

OCT2HEX(number; places)

Number:བརྒྱད་གོང་འདྲིལ་ལུགས་གྲངས། གྲངས་འདིར་མང་ཤོས་ལ་གནས་ཚུལ་བཅུ་ཡོད་རུང་། གནས་མཐོ་ཤོས་ནི་ཡིག་རྟགས་གནས་ཡིན་ དེ་རྗེས་གནས་ཁག་ནི་གྲངས་ཐང་འདི་ཡིན། མོ་གྲངས་ནི་གཉིས་གོང་འདྲིལ་ལུགས་གསབ་ཨང་ནང་འཇུག་ལ་བརྩི་བའོ།

Places:ཕྱིར་འདོན་བྱ་རྒྱུའི་གནས་གྲངས།

དཔེ་གཞི།

=OCT2HEX(144;4) ཕྱིར་ལོག་ 0064