ཆ་འཕྲིན་རྟེན་གྲངས།

རིགས་འདི་ལ་སྡོམས་རྩིས།རྟེན་གྲངས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་ [བསྒར་འཛུད།] - [རྟེན་གྲངས།...] - "རྟེན་གྲངས།"འདེམས་གཞིའི་ཁཱ། - "ཆ་འཕྲིན།"རིགས་དབྱེ།་


གཤམ་གྱི་རེའུ་འགོད་ནང་གཞི་གྲངས་ནི་རྟེན་གྲངས་གསལ་བཤད་ཀྱི་དཔེ་གཞི་ཁག་གཅིག་ཡིན།

C

D

2

x གྲངས་ཐང་།

y གྲངས་ཐང་།

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


CELL

དྲ་མིག་གནས་ཡུལ་ རྣམ་གཞག་ཡང་ན་ནང་དོན་སོགས་ཆ་འཕྲིན་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

བརྡ་སྤྲོད།

CELL(info_type; reference)

info_typeནི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་གཅིག་ཆ་འཕྲིན་རིགས་གཏན་ཕབ་བྱེད། ཡིག་རྟགས་འདི་འགོ་འཇུག་བར་དབྱིན་ཡིག་ཡིན། ཆེ་བྲིས་ཆུང་བྲིས་གང་རུང་ཞིག་འདེམས།

info_type

གོ་དོན་

COL

སྟར་གྱི་ཨང་སྒྲིག་འདྲེན་སྤྱོད་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

CELL("COL";D2) ཕྱིར་ལོག་ 4

ROW

འདྲེན་སྤྱོད་ཕྲེང་གི་ཨང་སྒྲིག་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

CELL("ROW";D2)མཚུངས་2

SHEET

ལས་ཁྲའི་ཨང་སྒྲིག་འདྲེན་སྤྱོད་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

CELL("Sheet";SHEET3.D2) ཕྱིར་ལོག་ 3

ADDRESS

འདྲེན་སྤྱོད་དྲ་མིག་གི་ལྟོས་མེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

CELL("ADDRESS";D2) ཕྱིར་ལོག་ $D$2

CELL("ADDRESS";SHEET3.D2) ཕྱིར་ལོག་ $SHEET3.$D$2

=CELL("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.$D$2.

FILENAME

དྲ་མིག་གི་ཡིག་ཆའི་མིང་དང་ལས་ཁྲའི་མིང་འདྲེན་སྤྱོད་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

=CELL("FILENAME";D2) returns 'file:///X:/dr/own.ods'#$Sheet1, if the formula in the current document X:\dr\own.ods is located in Sheet1.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.

COORD

Returns the complete cell address in Lotus™ notation.

CELL("COORD"; D2) ཕྱིར་ལོག་ $A:$D$2

CELL("COORD"; SHEET3.D2) ཕྱིར་ལོག་ $C:$D$2

CONTENTS

ཕྱིར་ལོག་འདྲེན་སྤྱོད་དྲ་མིག་ནང་དོན་དང་རྣམ་གཞག་ཅན་མིན་པ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

TYPE

དྲ་མིག་ནང་དོན་གྱི་རིགས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

b=blank དྲ་མིག་སྟོང་པ།

l=label ཡི་གེ་དང་སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་འབྲས་བུཡི་གེ་ལ་བརྩིས།

v=valueགྲངས་ཐང་ སྤྱི་འགྲོས་གཅིག་གི་འབྲས་བུ་གྲངས་ཐང་ལ་བརྩིས།

WIDTH

སྟར་གྱི་ཞེང་ཚད་འདྲེན་སྤྱོད་ཕྱིར་ལོག་བྱེད། ཚད་འཇལ་ཚན་པ་ནི་སྟར་ནང་ 0 གྱི་ཁ་གྲངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་ 0 ནི་ཁས་ལེན་ཆེ་ཆུང་གི་ཡིག་གཟུགས་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་དེ་ཡིན།

PREFIX

འདྲེན་སྤྱོད་དྲ་མིག་གི་སྙོམས་གཤིབ་ཐབས་ཚུལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

'=གཡོན་སྙོམས་གཤིབ་ཡང་ན་གཡོན་གཡས་སྙོམས་གཤིབ།

"= གཡས་སྙོམས་གཤིབ།

^= དཀྱིལ་བསྡུ།

\=བསྐྱར་ཟློས་(མིག་སྔར་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་)

PROTECT

དྲ་མིག་སྲུང་སྐྱོབ་གནས་སྟངས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

1 =དྲ་མིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོབ།

0 =དྲ་མིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོབ་མེད།

FORMAT

གྲངས་ཀའི་རྣམ་གཞག་གི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་ཕྱིར་ལོག་གསལ་བཤད་བྱེད།

, = སྟོང་གནས་བར་གཅོག་རྟགས་ཕྱེད་བའི་གྲངས་ཀ།

F = སྟོང་གནས་བར་གཅོག་རྟགས་ཕྱེད་མེད་བའི་གྲངས་ཀ།

C =དངུལ་ལོའི་རྣམ་གཞག

S =ཚན་རིག་གི་རྩིས་རྒྱག་ཐབས་ དཔེར་ན་ 1.234+E56

P = བརྒྱ་ཆའི་གྲངས།

གོང་གི་རྣམ་གཞག་ནང་ སིལ་གྲངས་རྗེས་ཀྱི་སིལ་གྲངས་གནས་གྲངས་ཀ་སྤྲད་ལ་བརྩིས་ དཔེ་གཞི་ གྲངས་ཀ་རྣམ་གཞག་ #,##0.0 ཕྱིར་ལོག་"1"གྲངས་ཀ་རྣམ་གཞག་ 00.000% ཕྱིར་ལོག་"P3"

D1 =D-MMM-YY、D-MM-YY དང་འདྲ་མཚུངས་རྣམ་གཞག

D2 =DD-MM

D3 =MM-YY

D4 =DD-MM-YYYY HH:MM:SS

D5 =MM-DD

D6 =HH:MM:SS AM/PM

D7 =HH:MM AM/PM

D8 =HH:MM:SS

D9 =HH:MM

G =གཞན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཆ་ཚང་།

-(མོ་གྲངས་)མཇུག་སྒྲིག་གནས་ས་=མོ་གྲངས་ནི་ཚོས་གཞིའི་རྟགས་རྒྱོབ།

()(ཆ་ཅན་གུག་རྟགས་)མཇུག་སྒྲིལ་གནས་ས་=རྣམ་གཞག་ཨང་ནང་མདུན་གྱི་གུག་རྟགས་གཅིག་ཐོན།

COLOR

གལ་སྲིད་མོ་གྲངས་ཚོས་མདོག་གི་རྣམ་གཞག་སྤྱད་ན་ འབྲས་བུ་ནི་ 1ཡིན་ དེ་མིན་ན་ 0ཡིན།

PARENTHESES

རྣམ་གཞག་ཨང་ནང་གཡོན་གུག་རྟགས་གཅིག་ཚུད་ཡོད་སྐབས་ འབྲས་བུ་ནི་1 དེ་མིན་ན་0ཡིན།


འདྲེན་སྤྱོད་(འདེམས་རུང་)ནི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་དྲ་མིག་གི་གནས་ས་ཡིན། གལ་སྲིད་འདྲེན་སྤྱོད་ནི་ས་ཁོངས་གཅིག་ཡིན་ འོ་ན་དྲ་མིག་ནི་ས་ཁོངས་འདིའི་ནང་གི་གཡོན་གོང་ཕྱོགས་ལ་སྤོས། གལ་སྲིད་འདྲེན་སྤྱོད་ LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནི་སྤྱི་འགྲོས་འདིའི་དྲ་མིག་ནི་གནས་ས་སྤྱོད་ Microsoft Excel འོད་རྟགས་གནས་སའི་དྲ་མིག་གི་འདྲེན་སྤྱོད་བེད་སྤྱོད།

CURRENT

དོན་དངོས་གནས་སའི་སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་མིག་སྔའི་གྲངས་ཐང་གནས་པ་རྩིས་རྒྱག་ཐུབ།

བརྡ་སྤྲོད།

CURRENT()

དཔེ་གཞི།

=1+2+CURRENT()

The example returns 6. The formula is calculated from left to right as: 1 + 2 equals 3, giving the result to date when CURRENT() is encountered; CURRENT() therefore yields 3, which is added to the original 3 to give 6.

=A2+B2+STYLE(IF(CURRENT()>10;”Red”;”Default”))

The example returns A2 + B2 (STYLE returns 0 here). If this sum is greater than 10, the style Red is applied to the cell. See the STYLE function for more explanation.

="choo"&CURRENT()

The example returns choochoo.

FORMULA

གནས་ས་གང་རུང་ཞིག་གི་སྤྱི་འགྲོས་དྲ་མིག་གི་སྤྱི་འགྲོས་གནས་ས་མངོན།སྤྱི་འགྲོས་ནི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་གཅིག་འདྲེན་སྤྱོད་གནས་ས་མངོན་པ་བརྩིས། གལ་སྲིད་སྤྱི་འགྲོས་དྲ་མིག་འཚོལ་ཐུབ་ན་ ཡང་ན་མངོན་པའི་རང་འགྱུར་ཚད་ནི་འདྲེན་སྤྱོད་གཅིག་མིན་ ནོར་འཁྲུལ་ཐང་ #N/Aབཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

བརྡ་སྤྲོད།

FORMULA(འདྲེན་སྤྱོད་)

Reference is a reference to a cell containing a formula.

An invalid reference or a reference to a cell with no formula results in the error value #N/A.

དཔེ་གཞི།

དྲ་མིག་ A8 ནང་སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ 23བྱས་ཚུད་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་མིག་ A1 ནང་ Formula རྟེན་གྲངས་བེད་སྤྱད་དེ་དྲ་མིག་ A8 ནང་གི་སྤྱི་འགྲོས་མངོན་པ་བྱེད།

=FORMULA(A8)

INFO

Returns specific information about the current working environment. The function receives a single text argument and returns data depending on that parameter.

བརྡ་སྤྲོད།

INFO("Type")

The following table lists the values for the text parameter Type and the return values of the INFO function.

Value for "Type"

ཕྱིར་ལོག་ཐང་

"osversion"

Always "Windows (32-bit) NT 5.01", for compatibility reasons

"system"

The type of the operating system.
"WNT" for Microsoft Windows
"LINUX" for Linux
"SOLARIS" for Solaris

"release"

The product release identifier, for example "300m25(Build:9876)"

"numfile"

Always 1, for compatibility reasons

"recalc"

Current formula recalculation mode, either "Automatic" or "Manual" (localized into LibreOffice language)


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Other spreadsheet applications may accept localized values for the Type parameter, but LibreOffice Calc will only accept the English values.


དཔེ་གཞི།

=INFO("release") returns the product release number of the LibreOffice in use.

=INFO(D5) with cell D5 containing a text string system returns the operation system type.

ISBLANK

གལ་སྲིད་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་དྲ་མིག་ནི་སྟོང་པ་ཡིན་ན་ ཕྱིར་ལོག་ TRUEབྱེད། རྟེན་གྲངས་འདི་དྲ་མིག་ནང་དོན་ནི་སྟོང་པ་ཡིན་མིན་གཏན་འཁེལ་ལ་སྤྱོད། སྤྱི་འགྲོས་ཚུད་པའི་དྲ་མིག་ནི་སྟོང་པ་མིན།

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

བརྡ་སྤྲོད།

ISBLANK(value)

value ཚོད་བགམ་གི་ནང་དོན།

དཔེ་གཞི།

ISBLANK(D2)གཏན་ཚིགས་ཐང་ལྟོག་སྐྱེལ་བྱེད་ FALSE

ISERR

གལ་སྲིད་དྲ་མིག་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ #NA གཏན་ཚིགས་ཐང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ TRUE ཁྱེད་ཀྱིས་རྟེན་གྲངས་འདི་སྤྱད་དེ་དྲ་མིག་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཐང་ཚོད་འཛིན་བྱེད།

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

བརྡ་སྤྲོད།

ISERR(གྲངས་ཐང་)

value ནི་ཚོད་བགམ་གྱི་གྲངས་ཐང་ཡང་ན་མཚོན་ཚུལ་དང་ལེན་བྱེད་ མི་མཚུངས་པའི་#N/A ཡི་ནོར་འཁྲུལ་ཐང་གནས་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

དཔེ་གཞི།

ISERR(C5) ཕྱིར་ལོག་ FALSE

ISERR(C5) ཕྱིར་ལོག་ FALSE

ISERROR

ISERRORདྲ་མིག་ནང་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཐང་ཚུད་ཡོད་མེད་ཚོད་བགམ་བྱེད་ དེས་ #N/A ནོར་འཁྲུལ་ཐང་ཤན་འབྱེད་ཐུབ།

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

བརྡ་སྤྲོད།

ISERROR(གྲངས་ཐང་)

value ཚོད་བགམ་གྱི་གྲངས་ཐང་དང་ལེན་བྱེད་ དེ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ཐང་ཡིན་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

དཔེ་གཞི།

ISERROR(C8) ཕྱིར་ལོག་ FALS

ISERROR(C8) ཕྱིར་ལོག་ FALS

ISERROR

Returns the value if the cell does not contains an error value, or the alternative value if it does.

བརྡ་སྤྲོད།

IFERROR(Value;Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an error.

དཔེ་གཞི།

ISERROR(C8) ཕྱིར་ལོག་ FALS

ISERROR(C8) ཕྱིར་ལོག་ FALS

ISEVEN

གལ་སྲིད་གྲངས་ཐང་ནི་ཆ་གྲངས་ཡིན་ན་ TRUEཕྱིར་ལོག གལ་སྲིད་གྲངས་ཐང་ནི་ཡ་གྲངས་ཡིན་ན་ FALSEཕྱིར་ལོག

བརྡ་སྤྲོད།

ISEVEN(value)

Value ནི་ཞིབ་གཤེར་དགོས་པའི་གྲངས་ཐང་ཡིན།

If Value is not an integer any digits after the decimal point are ignored. The sign of Value is also ignored.

དཔེ་གཞི།

གྲངས་ཐང་ 642 མཐེབ་འཇུག་གི་རྟེན་གྲངས་ཀྱིས་གཏན་ཚིགས་ཐང་TRUEཟློག་སྐྱེལ་བྱེད།

གྲངས་ཐང་ 642 མཐེབ་འཇུག་གི་རྟེན་གྲངས་ཀྱིས་གཏན་ཚིགས་ཐང་TRUEཟློག་སྐྱེལ་བྱེད།

གྲངས་ཐང་ 642 མཐེབ་འཇུག་གི་རྟེན་གྲངས་ཀྱིས་གཏན་ཚིགས་ཐང་TRUEཟློག་སྐྱེལ་བྱེད།

གྲངས་ཐང་ 642 མཐེབ་འཇུག་གི་རྟེན་གྲངས་ཀྱིས་གཏན་ཚིགས་ཐང་TRUEཟློག་སྐྱེལ་བྱེད།

གྲངས་ཐང་ 642 མཐེབ་འཇུག་གི་རྟེན་གྲངས་ཀྱིས་གཏན་ཚིགས་ཐང་TRUEཟློག་སྐྱེལ་བྱེད།

ISEVEN_ADD

ཚོད་བགམ་ཆ་གྲངས་སྤྱོད། གལ་སྲིད་ཚོད་བགམ་གྱི་གྲངས་ཀ་ནི་ 2 ཀྱིས་ཧྲིལ་བགོས་བྱ་རྒྱུ་དང་ལེན་བྱེད་ན་ཕྱིར་ལོག་ TRUE (1)

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


བརྡ་སྤྲོད།

ISEVEN_ADD(Number)

number:ཚོད་བགམ་གྱི་གྲངས་ཐང་།

དཔེ་གཞི།

=ISEVEN_ADD(5) ཕྱིར་ལོག་ 0

ISNONTEXT(D9)གཏན་ཚིགས་ཐང་ལྟོག་སྐྱེལ་ TRUE བྱེད།

ISFORMULA

གལ་སྲིད་དྲ་མིག་ན་སྤྱི་འགྲོས་ཚུད་ན་ ཕྱིར་ལོག་ TRUEབྱེད།

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

བརྡ་སྤྲོད།

ISFORMULA(འདྲེན་སྤྱོད་)

འདྲེན་སྤྱོད་དྲ་མིག་གི་འདྲེན་སྤྱོད་གཅིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ དྲ་མིག་ནང་འདྲེན་སྤྱོད་གཅིག་ཚུད་ཡོད་མེད་རྟེན་གྲངས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད།

དཔེ་གཞི།

ISFORMULA(D4)གཏན་ཚིགས་ཐང་ལྟོག་སྐྱེལ་ FALSEབྱེད།

ISLOGICAL

གལ་སྲིད་དྲ་མིག་ནང་གཏན་ཚིགས་ཐང་རྣམ་གཞག་ཚུད་ན་ ཕྱིར་ལོག་ TRUEབྱེད། རྟེན་གྲངས་འདི་དྲ་མིག་འགའ་ཤས་གི་གཏན་ཚིགས་ཐང་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་སྤྱོད་TRUE དང་ FALSE

If an error occurs, the function returns FALSE.

བརྡ་སྤྲོད།

ISLOGICAL(གྲངས་ཐང་)

value གཏན་ཚིགས་གྲངས་ཀའི་རྣམ་གཞག་གི་ཐང་དང་འཚམས་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད།

དཔེ་གཞི།

ISLOGICAL(D5)གཏན་ཚིགས་ཐང་ལྟོག་སྐྱེལ་ FALSE བྱེད།

=ISLOGICAL(ISNA(D4)) returns TRUE whatever the contents of cell D4, because ISNA() returns a logical value.

ISNA

གལ་སྲིད་དྲ་མིག་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཐང་ #NA(ཐང་སྤྱོད་མི་རུང་)གཏན་ཚིགས་ཐང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ TRUE

If an error occurs, the function returns FALSE.

བརྡ་སྤྲོད།

ISNA(གྲངས་ཐང་)

གྲངས་ཐང་།བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་གྲངས་ཐང་གཅིག་དང་ཡང་ན་མཚོན་ཚུལ་གཅིག་ལ་ཟེར།

དཔེ་གཞི།

ISNA(D3)གཏན་ཚིགས་ཐང་ལྟོག་སྐྱེལ་བྱེད་FALSE

ISNA

Returns the value if the cell does not contains the #N/A (value not available) error value, or the alternative value if it does.

བརྡ་སྤྲོད།

IFNA(Value;Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an #N/A error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an #N/A error.

དཔེ་གཞི།

=IFNA(D3;D4) returns the value of D3 if D3 does not result in an #N/A error, or D4 if it does.

ISNONTEXT

དྲ་མིག་ནང་དོན་ཚོད་བགམ་ནི་ཡི་གེ་ཡིན་ནམ་གྲངས་ཀ་ཡིན་ གལ་སྲིད་ནང་དོན་ནི་ཡི་གེ་ཡིན་ན་ ཕྱིར་ལོག་ FALSEབྱེད།

If an error occurs, the function returns TRUE.

བརྡ་སྤྲོད།

ISNONTEXT(གྲངས་ཐང་)

གྲངས་ཐང་།ནི་གྲངས་ཐང་གཅིག་ཡང་ན་མཚོན་ཚུལ་ལ་ཟེར། དེ་ནི་ཡི་གེ་ཡང་ན་གྲངས་ཀ་(ཡང་ན་གཏན་ཚིགས་ཐང་)ཡིན་པ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད།

དཔེ་གཞི།

ISNONTEXT(D2) ཕྱིར་ལོག་ FALSE

ISNONTEXT(D9)གཏན་ཚིགས་ཐང་ལྟོག་སྐྱེལ་ TRUE བྱེད།

ISNUMBER

གལ་སྲིད་ཐང་ནི་གྲངས་ཀ་གཅིག་ཡིན་ན་ གཏན་ཚིགས་ཐང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ TRUE

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

བརྡ་སྤྲོད།

ISNUMBER(གྲངས་ཐང་)

value ནི་ཚོད་བགམ་གྱི་མཚོན་ཚུལ་ དེ་ནི་གྲངས་ཀ་ཡིན་ནམ་ཡི་གེ་ཡིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

དཔེ་གཞི།

ISNUMBER(C3)གཏན་ཚིགས་ཐང་ལྟོག་སྐྱེལ་ TRUEབྱེད།

ISNUMBER(C2)གཏན་ཚིགས་ཐང་ལྟོག་སྐྱེལ་ FALSEབྱེད།

ISODD

གལ་སྲིད་གྲངས་ཐང་ནི་ཡ་གྲངས་ཡིན་ན་ TRUEཕྱིར་ལོག་ གལ་སྲིད་ཆ་གྲངས་ཡིན་ན་ FALSEཕྱིར་ལོག

བརྡ་སྤྲོད།

ISODD(value)

Value ནི་ཞིབ་གཤེར་དགོས་པའི་གྲངས་ཐང་ཡིན།

If Value is not an integer any digits after the decimal point are ignored. The sign of Value is also ignored.

དཔེ་གཞི།

གྲངས་ཐང་ 642 མཐེབ་འཇུག་བྱས་ན་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་གཏན་ཚིག་ཐང་FALSE ཟློག་སྐྱེལ་བྱེད།

གྲངས་ཐང་ 642 མཐེབ་འཇུག་བྱས་ན་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་གཏན་ཚིག་ཐང་FALSE ཟློག་སྐྱེལ་བྱེད།

གྲངས་ཐང་ 642 མཐེབ་འཇུག་བྱས་ན་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་གཏན་ཚིག་ཐང་FALSE ཟློག་སྐྱེལ་བྱེད།

གྲངས་ཐང་ 642 མཐེབ་འཇུག་བྱས་ན་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་གཏན་ཚིག་ཐང་FALSE ཟློག་སྐྱེལ་བྱེད།

ISODD_ADD

གལ་སྲིད་གྲངས་ཀ་ 2 ཀྱིས་ཧྲིལ་བགོས་མ་ཐུབ་ན་ཕྱིར་ལོག་ TRUE (1)

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


བརྡ་སྤྲོད།

ISODD_ADD(number)

number:ཚོད་བགམ་གྱི་གྲངས་ཐང་།

དཔེ་གཞི།

=ISODD_ADD(5) ཕྱིར་ལོག་ 1

ISREF

དྲ་མིག་གཅིག་གམ་ཡང་ན་མང་པོའི་ནང་དོན་ནི་འདྲེན་སྤྱོད་ཡིན་མིན་ཚོད་བགམ་བྱས་ན་དྲ་མིག་གཅིག་གམ་ཡང་ན་རེའུ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་རིགས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད།

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

བརྡ་སྤྲོད།

ISREF(གྲངས་ཐང་)

value གི་ཚོད་བགམ་གྱི་ཐང་ དེ་འདྲེན་སྤྱོད་ཡིན་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

དཔེ་གཞི།

ISREF(C5) ཐོབ་པའི་འབྲས་བུ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཐང་ TRUE ཡིན།

=ISREF("abcdef") returns always FALSE because a text can never be a reference.

འདི་ A=TRUE སྦྲགས་ B=FALSE སྐབས་གཤམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོན་སྲིད།

=ISREF(INDIRECT("A6")) returns TRUE, because INDIRECT is a function that returns a reference.

=ISREF(ADDRESS(1; 1; 2;"Sheet2")) returns FALSE, because ADDRESS is a function that returns a text, although it looks like a reference.

ISTEXT

གལ་སྲིད་དྲ་མིག་ནང་དོན་ནི་ཡིག་དེབ་ཡིན་ན་ གཏན་ཚིགས་ཐང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ TRUE

If an error occurs, the function returns FALSE.

བརྡ་སྤྲོད།

ISTEXT(གྲངས་ཐང་)

གྲངས་ཐང་ནི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་གྲངས་ཐང་གཅིག་ གྲངས་ཀ་གཅིག་ གཏན་ཚིགས་ཐང་གཅིག་གམ་ཡང་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཐང་གཅིག་ལ་ཟེར། དེ་དག་ཤན་འབྱེད་ནི་ཡིག་གེ་དང་གྲངས་ཀ་ཡིན།

དཔེ་གཞི།

ISTEXT(C2)གཏན་ཚིགས་ཐང་ལྟོག་སྐྱེལ་ TRUE

ISTEXT(C3)གཏན་ཚིགས་ཐང་ལྟོག་སྐྱེལ་བྱེད་FALSE

N

Returns the numeric value of the given parameter. Returns 0 if parameter is text or FALSE.

If an error occurs the function returns the error value.

བརྡ་སྤྲོད།

N(གྲངས་ཐང་)

Value is the parameter to be converted into a number. N() returns the numeric value if it can. It returns the logical values TRUE and FALSE as 1 and 0 respectively. It returns text as 0.

དཔེ་གཞི།

N(TRUE)གྲངས་ཀ་ 1

N(FALSE)གྲངས་ཀ་ 0ཕྱིར་ལྟོག་བྱེད།

N(FALSE)གྲངས་ཀ་ 0ཕྱིར་ལྟོག་བྱེད།

N("abc") ཕྱིར་ལོག་ 0

=N(1/0) returns #DIV/0!

NA

ནོར་འཁྲུལ་ཐང་ཕྱིར་ལོག་ #NA

བརྡ་སྤྲོད།

NA()

དཔེ་གཞི།

NA() དྲ་མིག་ནང་དོན་ #N/Aབརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

TYPE

Returns the type of value, where 1 = number, 2 = text, 4 = Boolean value, 8 = formula, 16 = error value, 64 = array.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

བརྡ་སྤྲོད།

TYPE(གྲངས་ཐང་)

Value is a specific value for which the data type is determined.

དཔེ་གཞི་(ཁྱེད་ཀྱིས་གོང་གི་དཔེ་གཞི་དཔྱད་གཞི་བྱེད་)

TYPE(C2)འབྲས་བུ་ 2ཕྱིར་ལྟོག་བྱེད།

TYPE(D9)འབྲས་བུ་ 1ལྟོག་སྐྱེལ་བྱེད།