གཞི་གྲངས་མཛོད་རྟེན་གྲངས།

ས་བཅད་འདིས་གཞི་གྲངས་དོ་དམ་(ཕྲེང་གཅིག་གི་གཞི་གྲངས་ནི་ཐོ་འགོད་གཅིག་ཡིན་)གྱི་རྟེན་གྲངས་སྤྱོད་པ་ངོ་སྦྲོད་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་རིགས་འབྱེད་རྟེན་གྲངས་གཞི་གྲངས་མཛོད།དང་འཕྲིན་གཏོང་དེབ་ LibreOffice བཟོ་བའི་གཞི་གྲངས་མཛོད།དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད།


དཔེ་གཞིའི་གཞི་གྲངས།

རྟེན་གྲངས་བྱེད་ནུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དཔེ་གཞིའི་ནང་གཤམ་གྱི་གཞི་གྲངས་བེད་སྤྱད་པ་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

A1:E10 ས་ཁོངས་ནང་ Joe སྐྱེ་སྐར་དགོངས་ཚོགས་ཞུགས་མཁན་གདམ་ཞུ་བྱེད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་སྒྲིག་ཡོད། ཕྲུ་གུ་སོ་སོའི་གཤམ་གྱི་ཆ་འཕྲིན་སྤྱད་ཡོད་ :A ཚང་ནང་མིང་བཀོད་ཡོད་ B ཚང་ནང་ལོ་རིམ་དང་ལོ་ཚད་སློབ་གྲྭའི་དབར་གྱི་བར་ཐག་(རྨིད་ཚན་པ་བྱེད་)མི་རེའི་ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་ (སྟོང་ཁེའི་ཚན་པ་བྱེད་)

A

B

C

D

E

1

མིང་།

ལོ་རིམ།

ལོ།

སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བའི་ལམ་ཐག

ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད།

2

Andy

3

9

150

40

3

Betty

4

10

1000

42

4

Charles

3

10

300

51

5

Daniel

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

ལོ་རིམ།

2

7

300

42

8

Greta

1

7

200

36

9

Hans

3

9

1200

44

10

Irene

2

8

1000

42

11

12

13

མིང་།

ལོ་རིམ།

ལོ།

སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བའི་ལམ་ཐག

ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད།

14

>600

15

16

DCOUNT

5


དྲ་མིག་ B16 ནང་གི་སྤྱི་འགྲོས་ནི་ =DCOUNT(A1:E10;0;A13:E14)

གཞི་གྲངས་མཛོད་རྟེན་གྲངས་ཞུགས་གྲངས།

གཤམ་དུ་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡོད་ཚད་ཀྱི་རྟེན་གྲངས་ནང་གི་ཞུགས་གྲངས་ཀྱི་མཚན་ཉིད།

databaseགཞི་གྲངས་ཚུད་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ལ་ཟེར།

DatabaseField specifies the column where the function operates on after the search criteria of the first parameter is applied and the data rows are selected. It is not related to the search criteria itself. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

criteriaབཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་ཀྱི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཚུད་པ་ལ་ཟེར། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་གཅིག་ནང་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་ཁ་ཤས་མཐེབ་བཅུག་བྱེད་ བྱ་རིམ་ནི་UNDསྤྱད་དེ་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་འདི་དག་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྲེང་མི་འདྲ་བའི་ནང་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་ཁ་ཤས་མཐེབ་འཇུག་བྱེད་ན་ བྱ་རིམ་ནི་ODERསྤྱད་དེ་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་འདི་དག་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད། བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་ས་ཁོངས་ནང་གི་སྟོང་ཆའི་དྲ་མིག་སྣང་མེད་བྱེད་སྲིད།

Choose - LibreOffice Calc - Calculate to define how LibreOffice Calc acts when searching for identical entries.

See also the Wiki page about Conditional Counting and Summation.

DAVERAGE

DAVERAGER ཕྲེང་ཡོད་ཚད་(གཞི་གྲངས་མཛོད་ཐོ་འགོད་)ནང་གཏན་འཁེལ་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་གྱི་དྲ་མིག་(ཡིག་དུམ་)ཚད་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་ཐང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

བརྡ་སྤྲོད།

DAVERAGE(database; field; criteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ་གཞི།

གོང་དཔེའི་ནང་ལོ་མཉམ་ཕྲུ་གུའི་ཆ་སྙོམས་ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་ཡོད་ཚད་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་(གོང་ལ་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད་)རྩིས་རྒྱག་བྱེད་ དྲ་མིག་ B16 ནང་གཤམ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནང་འཇུག་བྱེད།

=DAVERAGE(A1:E10;"ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་";A13:E14)

དེ་རྗེས་དྲ་མིག་B14ཁུལ་དུ་ཁག་སོ་སོར་ལོ་ནའི་གྲངས་7 8 9....མཐེབ་འཇུག་བྱེད། འདིའི་སྐབས་རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ(ལོ་ན་ཚོ་ཁག་ཚང་མའི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་)རིམ་བཞིན་དྲ་མིག་B16ཁུལ་དུ་མངོན།

DCOUNT

DCOUNTA གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཟླ་སྒྲིག་གཏན་འཁེལ་བའི་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་རྩིས་རྒྱག་པ་མ་ཟད་གྲངས་ཀའི་ཐར་གི་ཕྲེང་(ཐོ་འགོད་)གྲངས་ཚུད།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

བརྡ་སྤྲོད།

DCOUNT(database; field; criteria)

If the DatabaseField argument is omitted, DCOUNT returns the count of all records that satisfy Criteria. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ་གཞི།

གོང་གི་དཔེ་གཞིའི་ནང་(གོང་ལ་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད་)ང་ཚོའི་རྩིས་རྒྱག་དགོས་པ་ནི་སློབ་གྲྭ་འགྲོ་བའི་ལམ་ཐག་རྨིད་ 600 ལས་བརྒལ་བའི་ཕྲུ་གུའི་ཁ་གྲངས་དེ་ཡིན། རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་དྲ་མིག་ B16 ནང་གསོག་ཉར་བྱེད། འོད་རྟགས་ནི་དྲ་མིག་ B16 ནང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ དེ་རྗེས་ B16 ནང་སྤྱི་འགྲོས་ནང་འཇུག་བྱེད་ =DCOUNT(A1:E10;0;A13:E14) རྟེན་གྲངས་སྣེ་སྟོན།ཁྱེད་ལ་ཐང་ནང་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་རོགས་རམ་བྱེད།

གཞི་གྲངས་མཛོད།རྩིས་རྒྱག་པའི་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་ཡིན་ ཁ་བྱང་ཡང་ཚུད་ཡོད་ དཔེ་འདིའི་:ནང་གི་ A1:E10 གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་སྤྱད་འཐུས་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་གྱི་སྟར་གཏན་འཁེལ་བྱེད། དཔེ་འདིའི་ནང་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཧྲིལ་པོ་ཡིན། བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཤེར་འཚོལ་གཞི་གྲངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་འཇུག་བྱ་ཆོག དཔེ་འདིའི་ནང་ནི་ A13:E14

ལོ་རིམ་གཉིས་པར་ལོ་ 7 ལས་བརྒལ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚོད་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ དྲ་མིག་D14 ནང་གི་ནང་དོན་>600སུབ་ དེ་རྗེས་ Grade འོག་གི་དྲ་མིག་ B14 ནང་ 2བཅུག་པ་མ་ཟད་གཡས་མཐའི་དྲ་མིག་ C14 ནང་ >7བཅུག་ འབྲས་བུ་ 2མཚུངས་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ནི་ལོ་ 7 ལས་བརྒལ་བ་ཕྲེང་གཅིག་ནང་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་ཡོད་དེར་བརྟེན་ AND སྤྱད་དེ་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད།

DCOUNTA

DCOUNTA གཞི་གྲངས་མཛོད་ཟླ་སྒྲིག་གཏན་འཁེལ་བའི་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་རྩིས་རྒྱག་པ་མ་ཟད་གྲངས་ཀ་ཡང་ན་ཡིག་འབྲུའི་གྲངས་ཀའི་ཐང་གི་ཕྲེང་(ཐོ་འགོད་)གྲངས་ཚུད་ཡོད།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

བརྡ་སྤྲོད།

DCOUNTA(database; field; criteria)

If the DatabaseField argument is omitted, DCOUNTA returns the count of all records that satisfy Criteria. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ་གཞི།

གོང་གི་དཔེ་གཞིའི་ནང་(གོང་ལ་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད་)ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་འབྲུ་ E ཡང་ན་ཡིག་འབྲུའི་རེའུ་མིག་ནང་ E རྗེས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་མིང་ལ་བརྩིས་པའི་འགོའི་ཡིག་འབྲུའི་ཕྲུ་གུ་ཁ་གྲངས་བཤེར་འཚོལ་བྱེད། རྟེན་གྲངས་མིང་ DCOUNT རྗེས་ཀྱི་བསྒར་འཛུད་ Aབརྒྱུད་ B16 ནང་གི་སྤྱི་འགྲོས་ལ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད། བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་ཪྙིང་པ་སུབ་ Name འོག་གི་དྲ་མིག་ A14 ནང་ནང་འཇུག་བྱེད་ >=E རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་ནི་ 5ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཕྲེང་ལ་8 པའི་ནང་འབྲེལ་ཡོད་ Greta ཡི་གཞི་གྲངས་ཡོད་ཚད་སུབ་ རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་ནི་ 4ལ་སྒྱུར་ ཕྲེང་ཨང་8པའི་ནང་གཞི་གྲངས་གང་ཡང་ཚུད་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྩིས་རྒྱག་སྐབས་དེ་ཚུད་མེད་ མིང་ Greta ནི་ཡི་གེ་ཡིན་ གྲངས་ཐང་མ་ཡིན།

DGET

DGET ཕྱིར་ལོག་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་གྱི་འདྲེན་སྤྱོད་དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་འཚམས་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གལ་སྲིད་ནོར་འཁྲུལ་ཐོན་ན་ རྟེན་གྲངས་ནི་ #VALUE!ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ ཕྲེང་འཚོལ་མི་ཐུབ་པ་མཚོན་ ཡང་ན་ Err502ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ དྲ་མིག་མང་པོ་འཚོལ་ཐུབ་པ་མཚོན།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

བརྡ་སྤྲོད།

DGET(datababe; field; critera)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ་གཞི།

གོང་དཔེའི་ནང་(གོང་ལ་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད་)ང་ཚོས་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་དྲ་མིག་ A14 ནང་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པའི་ལོ་རིམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། དྲ་མིག་ B16 ནང་སྤྱི་འགྲོས་ནང་འཇུག་བྱེད་ སྤྱི་འགྲོས་འདི་དང་དེ་སྔའི་དཔེ་གཞི་

=DGET(A1:E10;B1;A13:E14)

A14 མིང་ནང་འཇུག་བྱེད་ Frank འབྲས་བུ་ནི་ 2 Frank ཐོག་ལོ་རིམ་གཉིས་པ་ཟེར། "Age"འཇུག་པ་"Grade"ཡི་ཚབ་བྱེད་ Frank ཡི་ལོ་ན་ཐོབ་ཐུབ།

ཡང་ན་དྲ་མིག་ C14 ཁོ་ནའི་གྲངས་ཐང་11ནང་བཅུག་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཕྲེང་འདིའི་ནང་གི་གཞི་གྲངས་གཞན་སུབ་གཤམ་ལ་སྟོན་པའི་B16 ནང་གི་སྤྱི་འགྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་:

=DGET(A1:E10;A1;A13:E14)

ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ལོ་ན་ཞིག་དང་འཚམས་པའི་ཕྲུ་གུའི་མིང་དེ་ཡིན།འདི་འདྲ་ཁྱེད་ལ་ཐོག་པའི་འབྲས་བུ་ནི་:Danielཡིན་ ལོ་ནི་11ཡིན་པའི་ཕྲུ་གུ་མིང་ནི་Danielཟེར་བ་དེ་ཡིན།

DMAX

DMAX གཞི་གྲངས་མཛོད་ཕྱིར་ལོག་(ཐོ་འགོད་ཡོད་་ཚད་)པའི་ནང་གཏན་འཁེལ་བའི་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་གྱི་དྲ་མིག་ཆེ་ཤོས་ (ཡིག་དུམ་) ཀྱི་ནང་དོན་ཟླ་སྒྲིག་བྱེད།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

བརྡ་སྤྲོད།

DMAX(database; field; criteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ་གཞི།

གོང་དཔེའི་ནང་ལོ་རིམ་ཚང་མའི་ནང་གི་ལྗིད་ཚད་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཕྲུ་གུའི་ལྗིད་ཚད་(གོང་ལ་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད་) རྩིས་རྒྱག་བྱེད་ དྲ་མིག་ B16 ནང་གཤམ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནང་བཅུག་བྱེད།

=DMAX(A1:E10;"ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་";A13:E14)

"Grade"འོག་རིམ་བཞིན་ 1 2 3 སོགས་ནང་འཇུག་བྱེད། ལོ་རིམ་ནང་འཇུག་རྗེས་ ལོ་རིམ་འདིའི་ནང་ལྗིད་ཤོས་ཀྱི་ཕྲུ་གུའི་ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་མངོན།

DMIN

DMIN གཞི་གྲངས་མཛོད་ཕྱིར་ལོག་པའི་ནང་གཏན་འཁེལ་བའི་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་གྱི་དྲ་མིག་ཆུང་ཤོས་ (ཡིག་དུམ་) ཀྱི་ནང་དོན་ཟླ་སྒྲིག་བྱེད།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

བརྡ་སྤྲོད།

DMIN(database; field; criteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ་གཞི།

གོང་དཔེའི་ནང་ལོ་རིམ་ཁག་གི་ཕྲུ་གུ་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཀྱི་བར་ཐག་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་(གོང་ལ་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད་)རྩིས་རྒྱག་བྱེད་ དྲ་མིག་ B16 ནང་གཤམ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནང་བཅུག་བྱེད་:

=DMIN(A1:E10;"སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བའི་ལམ་ཐག་";A13:E14)

དེ་རྗེས་དྲ་མིག་B14ཁུལ་དུ་ལོ་རིམ་གྲངས་1 2 3...སོ་སོར་མཐེབ་འཇུག་བྱེད་ འདིའི་སྐབས་རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་(ལོ་རིམ་ཚང་མའི་ནང་ཕྲུ་གུའི་སློབ་གྲྭ་འགྲོ་བའི་ལག་ཐུང་ཤོས་)ནི་རིམ་བཞིན་དྲ་མིག་B16ཁུལ་དུ་མངོན།

DPRODUCT

DPRODUCT དྲ་མིག་ནང་དོན་ནི་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་གྱི་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་ཀྱི་དྲ་མིག་སྒྱུར་བ་དང་འཚམས་པ་ཡོད།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

བརྡ་སྤྲོད།

DPRODUCT(database; field; criteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ་གཞི།

གོང་གི་སྐྱེ་སྐར་དགོངས་ཚོགས་དཔེ་གཞི་བྱསབྱས་ཏེ་

DSTDEV

DSTDEV བེད་སྤྱོད་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་སྟར་བརྒྱུད་པའི་ཆེ་རྐྱེན་འཚམས་པ་སྤྱད་པའི་གཞི་གྲངས་ཀྱིས་དཔེ་འཐེན་ མི་ཚོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཁྱད་སྒྱུར་གཞིར་བྱས་ཏེ་རྩིས་རྒྱག་བྱེད།ཐོ་འགོད་འདིའི་དཔེ་གཞིའི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཚབ་བྱེད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཡོད་ཚད་ནང་གི་དཔེ་མཚོན་གཅིག་གི་གནས་ཚུལ་མཚོན་ཡོད། དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་ནི་ གལ་སྲིད་དཔེ་འཐེན་གྱི་གཞི་གྲངས་སྟོང་གཅིག་ལས་ཉུང་ན་ཚབ་མཚོན་རང་བཞིན་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཐབས་བྲལ།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

བརྡ་སྤྲོད།

DSTDEV(database; field; criteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཞིའི་ནང་ལོ་མཉམ་ཕྲུ་གུའི་ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་ཁྱད་ཚད་(གོང་ལ་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད་)རྩིས་རྒྱག་བྱེད་ དྲ་མིག་ B16 ནང་གཤམ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནང་བཅུག་བྱེད།

=DSTDEV(A1:E10;"ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་";A13:E14)

དེ་རྗེས་དྲ་མིག་C14ཁུལ་དུ་ཁག་སོ་སོར་ལོ་ནའི་གྲངས་7 8 9....མཐེབ་འཇུག་བྱེད། .. འདིའི་སྐབས་རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་(ལོ་ན་ཚང་མའི་ནང་ཕྲུ་གུའི་ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་ཡོ་ཁྱད་)རིམ་བཞིན་དྲ་མིག་B16ཁུལ་དུ་མངོན།

DSTDEVP

DSTDEVP རྩིས་རྒྱག་ནི་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་ནང་ཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་ཟློ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་དྲ་མིག་ཡོད་ཚད་ཀྱི་སྤྱིའི་མ་དཔེའི་ཚད་གཞིའི་ཡོ་ཚད་ལ་གཞིར་བྱེད།དཔེ་གཞིའི་ནང་གི་ཐོ་འགོད་ནི་ཆ་ཚང་བའི་སྤྱིའི་མ་དཔེ་གཅིག་ལ་ཆ་བཞག་ཡོད།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

བརྡ་སྤྲོད།

DSTDEVP(database; field; criteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ་གཞི།

Joe སྐྱེ་སྐར་དགོངས་ཚོགས་ནང་ཞུགས་པའི་ལོ་མཉམ་ཕྲུ་གུའི་ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་ཁྱད་ཆད་(གོང་ལ་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད་)རྩིས་རྒྱག་བྱེད་ དྲ་མིག་ B16 ནང་གཤམ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནང་བཅུག་བྱེད།

=DSTDEVP(A1:E10;"ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་";A13:E14)

"Age"འོག་གི་ ཕྲེང་14 ནང་རིམ་བཞིན་ 7、8、9 སོགས། རྩེས་རྒྱག་འབྲས་བུ་ནི་བརྟག་དཔྱད་ཟིན་པའི་ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ལོ་མཉམ་ཕྲུ་གུའི་ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཡོ་ཁྱད་དེ་ཡིན།

DSUM

DSUM ཕྲེང་(ཐོ་འགོད་)ཡོད་ཚད་ནང་གི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ནང་རྩིས་རྒྱག་པ་དེ་ཡིན་ གཏན་འཁེལ་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་དང་འཚམས་པའི་དྲ་མིག་གཞི་གྲངས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་སྤྱི་བསྡོམས།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

བརྡ་སྤྲོད།

DSUM(database; field; criteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ་གཞི།

Joe སྐྱེ་སྐར་དགོངས་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་ཕྲུ་གུ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བའི་ལམ་ཐག་གི་སྤྱི་བསྡོམས་(གོང་ལ་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད་)རྩིས་རྒྱག་བྱེད་ དྲ་མིག་ B16 ནང་གཤམ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནང་བཅུག་བྱེད།

=DSUM(A1:E10;"སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བའི་ལམ་ཐག";A13:E14)

དེ་རྗེས་དྲ་མིག་B14ཁུལ་དུ་གྲངས་ཀ་2མཐེབ་འཇུག་བྱེད། འདིའི་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་མིག་B16ཁུལ་དུ་རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་(1950)མཐོང་ཐུབ།

DVAR

DVAR ཟླ་སྒྲིག་དམིགས་འཛུགས་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ནང་དྲ་མིག་གཞི་གྲངས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་སྒྱུར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད། དཔེ་གཞིའི་ནང་གི་ཐོ་འགོད་གཅིག་གི་དཔེ་འཐེན་ལ་ཆ་གཞོགས། དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་ནི་ གལ་སྲིད་དཔེ་མཐེན་གྱི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་མ་དཔེ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལས་ཉུང་ན་ཚབ་མཚོན་རང་བཞིན་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཐབས་བྲལ།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

བརྡ་སྤྲོད།

DVAR(database; field; criteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ་གཞི།

གོང་དཔེའི་ནང་ལོ་མཉམ་ཕྲུའི་ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་གི་ཁྱད་སྒྲུར་(གོང་ལ་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད་)རྩིས་རྒྱག་བྱེད་ དྲ་མིག་ B16 ནང་གཤམ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནང་བཅུག་བྱེད།

=DVAR(A1:E10;"ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་";A13:E14)

འོག་གི་ ཕྲེང་14 ནང་རིམ་བཞིན་ 7 8 9 སོགས་ནང་འཇུག་བྱེད། ལོ་ན་འདིའི་ཕྲུ་གུའི་ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་ཡོད་ཀྱི་ཁྱད་སྒྱུར་མཐོང་ཐུབ།

DVARP

DVARP ཟླ་སྒྲིག་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་ཚད་གྱི་ཐོ་འགོད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་དུམ་ནང་དྲ་མིག་ཐང་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་སྒྱུར་རྩེས་རྒྱག་བྱེད། དཔེ་གཞིའི་ནང་གི་ཐོ་འགོད་ཁྱོན་ཡོངས་གཅིག་གི་མ་དཔེ་ལ་ཆ་གཞོག

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

བརྡ་སྤྲོད།

DVARP(database; field; criteria)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ་གཞི།

Joe སྐྱེ་སྐར་དགོངས་ཚོགས་ཞུགས་པའི་ལོ་མཉམ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་སྒྱུར་(གོང་ལ་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད་)རྩིས་རྒྱག་བྱེད་ དྲ་མིག་ B16 ནང་གཤམ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནང་བཅུག་བྱེད།

=DVARP(A1:E10;"ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་";A13:E14)

Age"འོག་གི་ ཕྲེང་14 ནང་རིམ་བཞིན་ 7、8、9 སོགས་ནང་བཅུག་བྱེད། Joe སྐྱེ་སྐར་དགོངས་ཚོགས་ཞུགས་པའི་ལོ་མཉམ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་ཚད་ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་སྒྱུར་མངོན།