Functions by Category

ས་བཅད་འདིས་LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་རྟེན་གྲངས་བྱེད་ནུས། "རྟེན་གྲངས་སྣེ་སྟོན་"ནང་རྟེན་གྲངས་ཁག་གཏན་ཚིགས་རིགས་དབྱེ་བྱེད།

གཞི་གྲངས་མཛོད།

ས་བཅད་འདིས་གཞི་གྲངས་དོ་དམ་(ཕྲེང་གཅིག་གི་གཞི་གྲངས་ནི་ཐོ་འགོད་གཅིག་ཡིན་)གྱི་རྟེན་གྲངས་སྤྱོད་པ་ངོ་སྦྲོད་བྱེད།

ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད།

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

ནོར་དོན།

རིགས་དབྱེ་འདིའི་ནང་LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་གྲངས་རིགས་ནོར་དོན་རྟེན་གྲངས་ཚུད་ཡོད།

ཆ་འཕྲིན།

D'oh! You found a bug (text/scalc/01/04060104.xhp#informationtext not found).

གཏན་ཚིགས།

This category contains the Logical functions.

གྲངས་རིགས།

རེགས་དབྱེ་འདི་ལ་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་གྲངས་རིག་པ་རྟེན་གྲངས་ཚུད་ཡོད།

ལིང་ཚེ།

འདི་རིགས་ནང་ལིང་ཚེ་རྟེན་གྲངས་ཚུད་ཡོད།

བསྡོམ་རྩིས།

རིགས་འདི་ལ་སྡོམས་རྩིས།རྟེན་གྲངས།

ལས་ཁྲ།

ལེ་ཚན་འདི་ངོ་སྤྲོད་ལས་ཀའི་རེའུ་མིགརྟེན་གྲངས་དང་འབྲས་ཡོད་ཀྱི་དཔེ་གཞི་མཁོ་འདོན་བྱ་དགོས།

ཡི་གེ

This section contains descriptions of the Text functions.

Add In

The following describes and lists some of the available add-in functions.