RTrim Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་གྱི་མཇུག་མཐའི་སྟོང་མིག་སུབ་པ།

LTrim རྟེན་གྲངས་ལ་གཟིགས་

བརྡ་འཕྲོད་

RTrim (Text As String)

ཕྱིར་ལོག་ཐང་

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་

ཁུགས་གྲངས་

Text: ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་གང་རུང་

Error codes:

5 ནུས་མེད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་འཁོར་སྤྱོད་

དཔེ་གཞི་

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub