LTrim Function

Removes all leading spaces at the start of a string expression.

བརྡ་འཕྲོད་

LTrim (Text As String)

ཕྱིར་ལོག་ཐང་

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་

ཁུགས་གྲངས་

Text ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་གང་རུང་ཞིག

རྟེན་གྲངས་འདི་ཉིད་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་གྱི་འགོ་ཚུགས་པའི་སྟོང་མིག་གསུབ་དོར་བྱེད་པར་སྤྱོད་ཆོག

Error codes:

5 ནུས་མེད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་འཁོར་སྤྱོད་

དཔེ་གཞི་

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub