Left Function

གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་གྱི་མདུན་གྱི་ཡིག་རྟགས་ཁ་ཤས་སུ་ཕྱིར་ལོག་པ།

བརྡ་འཕྲོད་

Left (Text As String, n As Integer)

ཕྱིར་ལོག་ཐང་

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་

ཁུགས་གྲངས་

Text ཆེས་གཡས་མཐའི་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་པ།

n ཕྱིར་ལོག་རྒྱུའི་ཡིག་རྟགས་ཁ་གྲངས་ཀྱི་ཧྲིལ་གྲངས་མཚོན་ཚུལ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ། གལ་སྲིད་ n = 0ཡིན་ན་ ཀླད་ཀོང་རིང་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་ཕྱིར་ལོག་པའོ།

གཤམ་གྱི་དཔེ་གཞི་ཚེ་གྲངས་ YYYY.MM.DD རྣམ་གཞག་ནས MM/DD/YYYYརྣག་གཞག་ཏུ་བསྒྱུར་བ།

Error codes:

5 ནུས་མེད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་འཁོར་སྤྱོད་

དཔེ་གཞི་

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Please input a date in the international format 'YYYY-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub