String Function

གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡིག་རྟགས་སམ་རྟེན་གྲངས་ལ་བརྒྱུད་སྐྱེལ་ཕྱ་བའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་གྱི་ཡིག་རྟགས་དང་པོ་དེས་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་ཞིག་གསར་དུ་འཛུགས།

བརྡ་འཕྲོད་

String (n As Integer, {expression As Integer | character As String})

ཕྱིར་ལོག་ཐང་

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་

ཁུགས་གྲངས་

n གྲངས་མཚོན་ཚུལ་ཉིད་ཕྱིར་ལོག་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ཡིག་རྟགས་གྲངས་སུ་སྤྱོད་པ།

Expression ཡིག་རྟགས་ ASCII ཨང་གི་གྲངས་མཚོན་ཚུལ་གྱི་མཚན་འཇོག་ལ་བེད་སྤྱད་པ།

Character ཕྱིར་ལོག་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བས་སྤྱོད་དགོས་པའི་ཡིག་རྟགས་གང་རུང་འཛུགས་པའམ་ཡང་ན་ཡིག་རྟགས་དང་པོའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་གང་རུང་ལ་སྤྱོད་དགོས།

Error codes:

5 ནུས་མེད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་འཁོར་སྤྱོད་

དཔེ་གཞི་

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub