ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་ ASCII/ANSI བརྗེ་བསྒྱུར་

གཤམ་གྱི་རྟེན་གྲངས་ནི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་དང་ ASCII ཚབ་ཡང་(ཡང་ན་ ANSI ཚབ་ཡང་)བར་གྱི་ཕན་ཚུན་བརྗེ་བསྒྱུར་ལ་སྤྱོད་པ།

Asc Function

Returns the ASCII (American Standard Code for Information Interchange) value of the first character in a string expression.

Chr Function

ཡིག་རྟགས་ཚབ་ཡང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་སུ་ཕྱིར་ལོག་པ་དང་གཏན་འཁེལ་བ།

Str Function

གྲངས་མཚོན་ཚུལ་ཉིད་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་དང་བརྗེ་བསྒྱུར།

Val Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་གྲངས་ང་མཚོན་ཚུལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས་པ།

CByte Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའམ་གྲངས་མཚོན་ཚུལ་ཉིད་རིགས་ Byteལ་བསྒྱུར་བ།