Option Explicit Statement

ངེས་པར་དུ་ Dim རྗོད་པ་སྤྱད་ནས་གསལ་བཤད་བྱ་རིམ་ཚབ་ཨང་ནང་གི་འགྱུར་ཚད་རེ་རེ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བརྡ་འཕྲོད་

Option Explicit

ཁུགས་གྲངས་

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

རྗོད་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་སྨོ་ལིང་ནང་གི་ལག་བསྟར་བྱ་རུང་གི་བྱ་རིམ་ཚབ་ཨང་མདུན་དུ་གནས་ཡོད།


དཔེ་གཞི་

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 to 10 REM This results in a run-time error

        Rem

    Next i%

End Sub