CInt Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་གང་རུང་ངམ་གྲངས་ཀའི་མཚོན་ཚུལ་དེ་ཧྲིལ་གྲངས་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

བརྡ་འཕྲོད་

CInt (Expression)

ཕྱིར་ལོག་ཐང་

ཧྲིལ་གྲངས་

ཁུགས་གྲངས་

Expression བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་དགོས་པའི་གྲངས་ཀའི་མཚོན་ཚུལ་གང་རུང་། གལ་ཏེ་ Expression དེ་ -32768 ནས་ 32767 བར་གྱི་གྲངས་ཐང་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་གནས་མེད་ན་ LibreOffice ཧུང་གིས་ཕྱིར་ལུད་པའི་ནོར་འཁྲུལ་སྙན་སེང་བྱེད། ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་མ་ལག་གིས་ཁས་བླངས་པའི་གྲངས་ཀའི་རྣམ་གཞག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་ གྲངས་དེ་སྤྱིར་བཏང་ཡི་གེར་བརྩིས་ ("123.5") ནས་ནང་འཇུག་བྱེད།

རྟེན་གྲངས་འདིས་གྲངས་ཀའི་སིལ་གྲངས་ཀྱི་ཆ་རྣམས་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཀྱི་ཧྲིལ་གྲངས་ལ་ཧྲིལ་པོར་ལེན།

Error codes:

5 ནུས་མེད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་འཁོར་སྤྱོད་

དཔེ་གཞི་

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub