འགྱུར་ཚད་

གཤམ་གྱི་རྗོད་པ་དང་རྟེན་གྲངས་འགྱུར་ཚད་ལ་སྤྱོད། ཁྱེད་ཀྱིས་རྟེན་གྲངས་དེ་དག་བེད་སྤྱད་ནས་འགྱུར་ཚད་གསལ་བཤད་དམ་མཚན་འཇོག་བྱེད་པ་དང་ འགྱུར་ཚད་རིགས་བརྗེ་བསྒྱུར་ཡང་ན་འགྱུར་ཚད་རིགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

CCur Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་ལམ་གྲངས་ཀའི་མཚོན་ཚུལ་དེ་དངུལ་ལོར་མཚོན་ཚུལ།

CBool Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་གཤིབ་སྡུར་རམ་གྲངས་ཀའི་གཤིབ་སྡུར་གྱི་འབྲས་བུ་པོ་ལེན་མཚོན་ཚུལ་བརྗེ་དསྒྱུར་བྱེད་ ཡང་ན་གྲངས་ཀ་རྐྱང་པའི་མཚོན་ཚུལ་པོ་ལེན་མཚོན་ཚུལ་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

CDate Function

ཡིག་རྟགས་མཚོན་ཚུལ་ལམ་གྲངས་ཀའི་མཚོན་ཚུལ་དེ་ཚེག་གྲངས་ཐང་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས།

CDec Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་ལམ་གྲངས་ཀའི་མཚོན་ཚུལ་དེ་བཅུ་གོང་སྒྲིལ་ལུགས་མཚོན་ཚུལ་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས།

CDbl Function

གྲངས་ཀའི་མཚོན་ཚུལ་ལམ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་མཚོན་ཚུལ་གང་རུང་དག་ཆད་ཆ་ཅན་གྱི་རིགས་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས།

CInt Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་གང་རུང་ངམ་གྲངས་ཀའི་མཚོན་ཚུལ་དེ་ཧྲིལ་གྲངས་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

CLng Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་གང་རུང་ངམ་གྲངས་ཀའི་མཚོན་ཚུལ་དེ་རིང་བའི་ཧྲིལ་གྲངས་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས།

Const Statement

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་དེ་རྒྱུན་གྲངས་མཚན་འཇོག་བྱས།

CSng Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་གང་རུང་ངམ་གྲངས་ཀའི་མཚོན་ཚུལ་དེ་དག་ཚད་ཡ་ལྡན་གཞི་གྲངས་རིགས་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ།

CStr Function

གྲངས་ཀའི་མཚོན་ཚུལ་གང་རུང་དེ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས།

CVar Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་ལམ་གྲངས་ཀའི་མཚོན་ཚུལ་དེ་འགྱུར་ཚད་མཚོན་ཚུལ་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས།

CVErr Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་ལམ་གྲངས་ཀའི་མཚོན་ཚུལ་དེ་ "Error" ཡན་ལག་རིགས་ཀྱི་འགྱུར་ཚད་མཚོན་ཚུལ་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་པ།

DefBool Statement

གལ་ཏེ་རིགས་གསལ་བཤད་ཡིག་རྟགས་སམ་འགག་གནད་ཚིག་གཏན་འཁེལ་བྱས་མེད་ན་ DefBool རྗོད་པས་ཡིག་འབྲུའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཁས་བླངས་པའི་འགྱུར་ཚད་གཞི་གྲངས་རིགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

DefCur Statement

གལ་ཏེ་རིགས་གསལ་བཤད་ཡིག་རྟགས་སམ་འགག་གནད་ཚིག་གཏན་འཁེལ་བྱས་མེད་ན་ DefCur རྗོད་པས་ཡིག་འབྲུའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་འགྱུར་ཚད་རིགས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་

DefDate Statement

གལ་ཏེ་རིགས་གསལ་བཤད་ཡིག་རྟགས་སམ་འགག་གནད་ཚིག་གཏན་འཁེལ་བྱས་མེད་ན་ DefDate རྗོད་པས་ཡིག་འབྲུའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་འགྱུར་ཚད་རིགས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་

DefDbl Statement

གལ་ཏེ་རིགས་གསལ་བཤད་ཡིག་རྟགས་སམ་འགག་གནད་ཚིག་གཏན་འཁེལ་བྱས་མེད་ན་ ཡིག་འབྲུའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་འགྱུར་ཚད་རིགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

DefErr Statement

གལ་ཏེ་རིགས་གསལ་བཤད་ཡིག་རྟགས་སམ་འགག་གནད་ཚིག་གཏན་འཁེལ་བྱས་མེད་ན་ DefErr རྗོད་པས་ཡིག་འབྲུའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་འགྱུར་ཚད་རིགས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་

DefInt Statement

གལ་ཏེ་རིགས་གསལ་བཤད་ཡིག་རྟགས་སམ་འགག་གནད་ཚིག་གཏན་འཁེལ་བྱས་མེད་ན་ ཡིག་འབྲུའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་འགྱུར་ཚད་རིགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

DefLng Statement

གལ་ཏེ་རིགས་གསལ་བཤད་ཡིག་རྟགས་སམ་འགག་གནད་ཚིག་གཏན་འཁེལ་བྱས་མེད་ན་ ཡིག་འབྲུའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་འགྱུར་ཚད་རིགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

DefObj Statement

གལ་ཏེ་རིགས་གསལ་བཤད་ཡིག་རྟགས་སམ་འགག་གནད་ཚིག་གཏན་འཁེལ་བྱས་མེད་ན་ ཡིག་འབྲུའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་འགྱུར་ཚད་རིགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

DefSng Statement

གལ་ཏེ་རིགས་གསལ་བཤད་ཡིག་རྟགས་སམ་འགག་གནད་ཚིག་གཏན་འཁེལ་བྱས་མེད་ན་ DefSng རྗོད་པས་ཡིག་འབྲུའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་འགྱུར་ཚད་རིགས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་

DefStr Statement

གལ་ཏེ་རིགས་གསལ་བཤད་ཡིག་རྟགས་སམ་འགག་གནད་ཚིག་གཏན་འཁེལ་བྱས་མེད་ན་ DefStr རྗོད་པས་ཡིག་འབྲུའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་འགྱུར་ཚད་རིགས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་

DefVar Statement

གལ་ཏེ་རིགས་གསལ་བཤད་ཡིག་རྟགས་སམ་འགག་གནད་ཚིག་གཏན་འཁེལ་བྱས་མེད་ན་ ཡིག་འབྲུའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་འགྱུར་ཚད་རིགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

Dim Statement

གསལ་བཤད་འགྱུར་ཚད་དམ་ཚོ་གྲངས།

ReDim Statement

གསལ་བཤད་འགྱུར་ཚད་དམ་ཚོ་གྲངས།

Type Statement

Define non-UNO data structures (structs).

IsArray Function

འགྱུར་ཚད་དེ་ཚོ་གྲངས་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཡིན་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

IsDate Function

གྲངས་ཀའམ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་མཚོན་ཚུལ་ནི་ཚེས་གྲངས་འགྱུར་ཚད་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་མིན་ཚོད་བགམ་བྱེད།

IsEmpty Function

འགྱུར་གཟུགས་འགྱུར་ཚད་ལ་ Empty ཐང་འདུས་ཡོད་མེད་ཚོད་བགམ་བྱེད། Empty ཐང་གིས་འགྱུར་དེ་རང་ཐོག་མ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་བསྟན།

IsError Function

འགྱུར་ཚད་ལ་ནཨར་འཁྲུལ་ཐང་འདུས་ཡོད་མེད་ཚོད་བགམ་བྱེད།

IsNull Function

འགྱུར་ཚད་ལ་དམིགས་བསལ་"སྟོང་"ཐང་འདུས་ཡོད་མིན་ཚོད་བགམ་བྱ་དགོས། གལ་ཏེ་"སྟོང་"ཐང་འདུས་ཡོད་ན་འགྱུར་ཚད་ལ་གཞི་གྲངས་འདུས་མེད་པ་མཚོན།

IsNumeric Function

མཚོན་ཚུལ་དེ་གྲངས་ཀ་ཡིན་མིན་ཚོད་བགམ་བྱེད། གལ་ཏེ་མཚན་ཚུལ་ནི་གྲངས་ཀ་ རྟེན་གྲངས་ Trueལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ དེ་མིན་ན་ Falseལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

IsObject Function

བྱ་ཡུལ་འགྱུར་ཚད་ནི་ OLE བྱ་ཡུལ་ཡིན་མིན་ཚོད་བགམ་བྱེད། གལ་ཏེ་འགྱུར་ཚད་དེ་ OLE བྱ་ཡུལ་ཡིན་ན་ རྟེན་གྲངས་ True ཐང་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ དེ་མིན་ན་ False ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

LBound Function

ཚོ་གྲངས་ཀྱི་འོག་མཐའ་ཕྱིར་ལོག་པ།

UBound Function

ཚོ་གྲངས་ཀྱི་སྟེང་མཐའ་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

Let Statement

འགྱུར་ཚད་ལ་ཐང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

Array Function

གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་བརྒྱུད་གཟུགས་འགྱུར་རིགས་ཀྱི་འགྱུར་ཚད་ལ་ཕྱིར་ལོག་པ།

DimArray Function

གཟུགས་འགྱུར་རིགས་ཀྱི་ལིང་ཚེ་ལ་ཕྱིར་ལོག་པ།

Erase Function

རྒྱས་བཅད་པའི་ཚེ་གྲངས་ཆེ་ཆུང་གཞི་རྒྱུའི་ནང་དོན་གསུབ་ཅིང་དོར་ནས་འགྱུར་རུང་བའི་ཚེ་གྲངས་ཆེ་ཆུང་ལ་སྤྱོད་པའི་ནང་གསོག་གློད་པ།

Option Base Statement

ཚོ་གྲངས་ཀྱི་ཁས་ལེན་འོག་མཐའ་དེ་ 0 རམ་ 1ལ་མཚན་འཇོག་བྱ།

Option Explicit Statement

ངེས་པར་དུ་ Dim རྗོད་པ་སྤྱད་ནས་གསལ་བཤད་བྱ་རིམ་ཚབ་ཨང་ནང་གི་འགྱུར་ཚད་རེ་རེ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

Public Statement

སྨོ་ལིང་རིམ་པའི་སྟེང་(འཆར་ཅན་བྱ་རིམ་ལམ་རྟེན་གྲངས་ནང་མིན་པ་)འགྱུར་ཚད་དམ་ཚོ་གྲངས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ འགྱུར་ཚད་དང་ཚོ་གྲངས་ནི་བྱ་རིམ་མཛོད་དང་སྨོ་ལིང་ཡོད་ཚད་ནང་ཚང་མར་ཕན་ནུས་ལྡན་ཡོད།

Global Statement

ཁྱོན་ཡོངས་རིམ་པའི་སྟེང་(ཡན་ལག་འཆར་ཅན་བྱ་རིམ་མམ་རྟེན་གྲངས་ནང་མིན་པ་)འགྱུར་ཚད་དམ་ཚོ་གྲངས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་མཚན་འཇོག་བྱས་པས་འགྱུར་ཚད་དམ་ཚོ་གྲངས་དེ་མིག་སྔའི་ལབ་གླེང་གི་བྱ་རིམ་མཛོད་དང་སྨོ་ལིང་ཡོད་ཚད་ནང་ཚང་མར་ཕན་ནུས་ལྡན་ཡོད།

Static Statement

ཡན་ལག་བྱ་རིམ་མམ་རྟེན་གྲངས་ནང་བརྒྱུད་རིམ་རིམ་པའི་འགྱུར་ཚད་དམ་ཚོ་གྲངས་གསལ་བཤད་ལ་སྤྱོད་ ཡན་ལག་དཔེ་རིམ་མམ་རྟེན་གྲངས་ནས་ཕྱི་ཐོན་བྱས་རྗེས་འགྱུར་ཚད་དེ་དག་གམ་ཚོ་གྲངས་ཀྱི་གྲངས་སོག་ཉར་བྱ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

TypeName Function; VarType Function

འགྱུར་ཚད་ཆ་འཕྲིན་ཚུད་པའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའམ་ (TypeName) གྲངས་ཐང་དུ་ཕྱིར་ལོག་པ།(VarType)

Set Statement

འགྱུར་ཚད་དམ་གཏོགས་གཤིས་འདྲེན་སྤྱོད་བྱ་ཡུལ་བཀོད་སྒྲིག

FindObject Function

བྱ་ཡུལ་མིང་ཉིད་བེད་སྤྱད་ནས་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ཁུགས་གྲངས་འཁོར་བསྐྱོད་སྐབས་གནས་ངོས་དགོས་བའི་བྱ་ཡུལ་ལ་བརྩིས་པ་

FindPropertyObject Function

བྱ་ཡུལ་མིང་ཉིད་བེད་སྤྱད་ནས་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ཁུགས་གྲངས་འཁོར་བསྐྱོད་སྐབས་གནས་ངེས་དགོས་བའི་བྱ་ཡུལ་བེད་སྤྱད་པ་

Optional (in Function Statement)

རྟེན་གྲངས་ལ་བརྒྱུད་སྐྱེལ་དགོས་པའི་འདེམས་རུང་ཁུགས་གྲངས་ཀྱི་མཚན་འཇོག་ལ་སྤྱད་པ།

IsMissing Function

རྟེན་གྲངས་འཁོར་སྤྱོད་ཀྱི་སྐབས་བདེམས་བདམས་རུང་བའི་ཁུགས་གྲངས་

HasUnoInterfaces Function

Basic Uno བྱ་ཡུལ་གྱིས་ Uno མཐུད་ཁ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐུབ་མིན་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ།

EqualUnoObjects Function

གལ་སྲིད་གཏན་འཁེལ་གྱི་ Uno ་ Basic Uno བྱ་ཡུལ་གཉིས་ཀྱིས་གཅིག་མཚུངས Uno བྱ་ཡུལ་དངོས་དཔེ་མཚོན་ན་ Trueལ་ཕྱིར་ལོག

IsUnoStruct Function

གལ་སྲིད་གཏན་འཁེལ་བའི་བྱ་ཡུལ་ལ་ Uno བགྲུབ་ཆ་ཡོད་ན་ Trueརུ་་ཕྱིར་ལོག