With Statement

བྱ་ཡུལ་གང་ཞིག་ཁས་ལེན་བྱ་ཡུལ་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། བྱ་ཡུལ་གཞན་དག་གི་མིང་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ན་མ་གཏོགས་ End With རྗོད་པའི་སྔོན་དུ་ལག་བསྟར་བྱ་བའི་གཏོགས་གཤིས་དང་ཐབས་ཤེས་ཡོད་ཚད་ཁས་ལེན་བྱ་རིམ་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན།

བརྡ་འཕྲོད་

With Object

 Statement block

End With

ཁུགས་གྲངས་

བྱ་ཡུལ་ཞིག་ལ་གཏོགས་གཤིས་སམ་ཐབས་ཤེས་སྣ་མང་ལྡན་པའི་ཚེ་ With དང་ End Withབེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག