Rem Statement

བྱ་རིམ་ཕྲེང་གང་རུང་ཞིག་མཆན་འགྲེལ་ལ་བརྩི་བ་གཏན་འཁེལ་བྱས།

བརྡ་འཕྲོད་

Rem Text

ཁུགས་གྲངས་

Text མཆན་འགྲེལ་གྱི་ཡི་གེ་གང་རུང་བེད་སྤྱད་པ།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

ཁྱེད་ཀྱིས་འདྲེན་རྟགས་རྐྱང་པ་བེད་སྤྱད་ནས་ Rem འགག་གནད་ཚིག་ཚབ་བྱེད་ཆོག་ ཡི་གེ་ཕྲེང་གཅིག་མཆན་འགྲེལ་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱ། མཚོན་རྟགས་འདི་བྱ་རིམ་ཚབ་ཨང་གི་གཡས་ངོས་སུ་ཐད་ཀར་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག། མཚོན་རྟགས་རྗེས་ཀྱི་ནང་དོན་ནི་མཆན་འགྲེལ་ཡིན།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

You can use a space followed by the underline character _ as the last two characters of a line to continue the logical line on the next line. To continue comment lines, you must enter "Option Compatible" in the same Basic module.


དཔེ་གཞི་

Sub ExampleMid

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"

    REM ས་འདིར་བཀོལ་སྤྱོད་གང་ཡང་ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས་མེད་

End Sub